“ഏകജാതനായ പുത്രൻ” എന്ന പദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥമെന്താണ്?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) العربية (അറബിക്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

“തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നല്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ” (യോഹന്നാൻ 3:16).

“Only begotten” (ഏക ജാതൻ ) എന്ന പദത്തിന്റെ ഗ്രീക്ക് വിവർത്തനം മോണോജെൻസ് ആണ്. പുതിയ നിയമത്തിന്റെയും മറ്റ് ആദ്യകാല ക്രിസ്ത്യൻ സാഹിത്യത്തിന്റെയും (BAGD, 3rd പതിപ്പ്) ഗ്രീക്ക്-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മോണോജെൻസ് എന്ന വാക്കിന് രണ്ട് അടിസ്ഥാന അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്:

ആദ്യത്തെ അർത്ഥം “ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധത്തിനുള്ളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരേയൊരു വ്യക്തി ആയിരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്” അബ്രഹാമിന്റെ “ഏകജാതനായ പുത്രൻ” (KJV) ഐസക്ക് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അബ്രഹാമിന് രണ്ട് ആൺമക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, അബ്രഹാമുമായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐസക്ക് ഏക മകനായിരുന്നു.

രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം “അത്തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നതമായ വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട ഒരേയൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കുക” എന്നതാണ്, അതിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് യേശുവിനെ ദൈവത്തിന്റെ മറ്റ് പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും അപേക്ഷിച്ച് (യോഹന്നാൻ 3:16-ൽ ) ദൈവത്തിന്റെ അതുല്യ പുത്രനാണെന്ന് പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.(യോഹന്നാൻ 20:31).

“പിതാവ്”, “പുത്രൻ” എന്നീ പദങ്ങൾ ദൈവത്വത്തിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നു. യേശു പിതാവിന്റെ ഏകജാതനാണ് (യോഹന്നാൻ 1:14) കൂടാതെ പിതാവ് യേശുവിനെ തന്റെ പുത്രനായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു (എബ്രായർ 1:8). യേശു ജനിച്ചത് മനുഷ്യരെപ്പോലെയല്ല (ഹെബ്രായർ 7:3). ദൈവം ഒരു ആത്മാവാണ് (യോഹന്നാൻ 4:24) അവന്റെ വഴികൾ നമ്മുടെ വഴികളേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ് (യെശയ്യാവ് 55:9). യേശു എങ്ങനെ ജനിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം നമുക്ക് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ദൈവം നൽകിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ കഴിയൂ. (ആവർത്തനം 29:29).

യഹോവസാക്ഷികളും മുസ്ലീങ്ങളും യേശുവിനെ “ജനിച്ചു” എന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അവൻ കേവലം പിതാവായ ദൈവത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന അർത്ഥത്തിൽ വളരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. ഈ തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന തിരുവെഴുത്തുകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്:

  • യേശു ദൈവമാണ് (യോഹന്നാൻ 1:1,14; 8:58; 10:30; 1 യോഹന്നാൻ 5:7; യോഹന്നാൻ 20:28; മത്തായി 1:23; യെശയ്യാവ് 9:6; യോഹന്നാൻ 10:30
  • യേശു നിത്യനാണ് (മീഖാ 5:2; യോഹന്നാൻ 8:58).
  • യേശു സർവ്വവ്യാപിയാണ് (മത്തായി 18:20; 28:20; 1 യോഹന്നാൻ 5:7)
  • യേശു സർവ്വജ്ഞനാണ് (മർക്കോസ് 11:2-6; മത്തായി 12:40)
  • യേശു സർവ്വശക്തനാണ് ( ളിപാട് 19:6; മത്തായി 28:18)
  • യേശു സ്രഷ്ടാവാണ് (യോഹന്നാൻ 1-3, കൊലോസ്യർ 1:16, എബ്രായർ 1:2 )
  • യേശു പാപരഹിതനാണ് (റോമർ 3:23; 2 കൊരി 5:21)
  • യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നു, അവൻ ദൈവമല്ലെങ്കിൽ അത് നിഷിദ്ധമാണ് (വെളിപാട് 22:9; യോഹന്നാൻ 9:38; മത്തായി 14:33; ലൂക്കോസ് 24:52 )
  • ദൈവത്തിനു മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പാപങ്ങൾ യേശു ക്ഷമിക്കുന്നു (മർക്കോസ് 2:5-7)

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് കാണുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) العربية (അറബിക്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

More answers: