എല്ലാ വേദനകൾക്കും അസുഖങ്ങൾക്കും ആരാണ് ഉത്തരവാദി?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ വേദനകൾക്കും രോഗങ്ങൾക്കും കാരണം പാപമാണ്. ആളുകൾ പലപ്പോഴും ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു: എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ലൂസിഫർ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അവനെ നശിപ്പിക്കാത്തത്, അങ്ങനെ പാപത്തിന്റെ പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യരാശിയെ അതിന്റെ വേദനകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാമായിരുന്നു.

ദൈവം ദൂതന്മാർക്കും മനുഷ്യർക്കും നൽകിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലാണ് ഉത്തരം (ആവർത്തനം 30:19). ലൂസിഫറും അവന്റെ ദൂതന്മാരും ദൈവത്തിനെതിരെ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു (വെളിപാട് 12:4). ദൈവം ലൂസിഫറിനെ ഉടനടി നശിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ചില മാലാഖമാർ ഭയത്താൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമായിരുന്നു. അത് ദൈവഹിതത്തിന് എതിരാണ്.

സ്‌നേഹത്താൽ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സ്വമേധയാ ഉള്ള ആരാധനയാണ് ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്ന ഏക ഭക്തി (യോഹന്നാൻ 14:15). തന്റെ പദ്ധതികൾ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് മികച്ചതാണെന്ന് ലൂസിഫർ അവകാശപ്പെട്ടു. അതിനാൽ, തന്റെ പദ്ധതികൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രകടമാക്കാൻ കർത്താവ് അവനെ അനുവദിച്ചു (1 കൊരിന്ത്യർ 4:9).

ഖേദകരമെന്നു പറയട്ടെ, ദൈവത്തിനെതിരെ മത്സരിക്കാൻ മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി പ്രയോഗിക്കുകയും വീഴുകയും ചെയ്തു (ഉല്പത്തി 3:6) അങ്ങനെ പിശാച് ഈ ഗ്രഹത്തിൽ തന്റെ തത്ത്വങ്ങൾ പ്രകടമാക്കി. അതിന്റെ ഫലം ലോകത്തിൽ നാം കാണുന്ന വേദനയും രോഗവും മരണവുമാണ്. മനുഷ്യരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ റദ്ദാക്കാൻ കർത്താവിന് കഴിഞ്ഞില്ല. കൂടാതെ, നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല, അത് അവന്റെ നല്ല ഇഷ്ടത്തിന് എതിരായതിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഫലമാണ്.

എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഭാരം കർത്താവ് സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു. ദൈവപുത്രനായ യേശു മരിച്ചു, അങ്ങനെ നമുക്ക് പിശാചിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാകാൻ കഴിയും. “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16). യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാപദ്ധതി അംഗീകരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പാപത്തെ ജയിക്കാനും നിത്യരക്ഷ പ്രാപിക്കാനുമുള്ള ശക്തി നൽകും (യോഹന്നാൻ 1:12).

അതിനാൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദന അനുഭവിച്ച ഒരേയൊരാൾ ദൈവം തന്നെയാണ്. തന്റെ മനോഹരമായ പൂർണതയുള്ള ലോകം ശത്രുക്കളാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ദൈവം കണ്ടു, അതിനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ തന്റെ നിരപരാധിയായ മകനെ കുരിശിൽ ബലിയർപ്പിക്കേണ്ടിവന്നു. “ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ സ്നേഹിതർക്കുവേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിലും വലിയ സ്നേഹം മനുഷ്യനില്ല” (യോഹന്നാൻ 15:13).

അങ്ങനെ, ദൈവം തന്റെ മക്കളെ വേദനയും രോഗവും കൊണ്ട് പീഡിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് നാം കാണുന്നു (യാക്കോബ് 1:13). മനുഷ്യൻ തന്റെ അനുസരണക്കേടുകൊണ്ടാണ് ഈ അവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്നത് (ഉൽപ. 1:27, 31; 3:15-19; സഭാ. 7:29; റോമ. 6:23). സ്ഥിതി ഇതുതന്നെയായതിനാൽ, നമ്മുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ദൈവം ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു (1 പത്രോസ് 4:12, 13). കാരണം, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കു, നിർണ്ണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്കു തന്നേ, സകലവും നന്മെക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നു. ” (റോമർ 8:28).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments