“എല്ലാം എനിക്ക് നിയമാനുസൃതമാണോ” എന്ന വാക്യത്താൽ പൗലോസ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


“എല്ലാം എനിക്ക് നിയമാനുസൃതമാണ്, എന്നാൽ എല്ലാം പ്രയോജനകരമല്ല: എല്ലാം എനിക്ക് അനുവദനീയമാണ്, എന്നാൽ ഞാൻ ആരുടെയും അധികാരത്തിൻ കീഴിലാകുകയില്ല” (1 കൊരിന്ത്യർ 6:12); “എല്ലാം എനിക്ക് അനുവദനീയമാണ്, എന്നാൽ എല്ലാം സഹായകരമല്ല; എല്ലാം എനിക്ക് അനുവദനീയമാണ്, എന്നാൽ എല്ലാം ആത്മികവർദ്ധന വരുത്തുന്നില്ല” (1 കൊരിന്ത്യർ 10:23).

“എല്ലാം” എന്ന പ്രയോഗം അതിന്റെ സമ്പൂർണ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടില്ല. 1 കൊരിന്ത്യർ 6: 9, 10-ൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുപോലുള്ള പാപങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. തങ്ങളിൽ തെറ്റില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പൗലോസ് പരാമർശിക്കുന്നത്.

മനുഷ്യരാശിക്ക് നന്മയായി ദൈവം രൂപകല്പന ചെയ്ത ജീവിത പദ്ധതിയിൽ വരുന്നതെല്ലാം ചെയ്യാൻ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ദൈവവചനത്തിനു ചേർച്ചയിലുള്ള എന്തും അവൻ ചെയ്‌തേക്കാം. ദൈവം തന്നെത്തന്നെ എതിർക്കുന്നില്ല. ഒരു വാക്യത്തിൽ അവൻ കൽപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നിൽ അവൻ റദ്ദാക്കുന്നില്ല.

ദൈവഹിതവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന എല്ലാറ്റിന്റെയും ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ, വിശ്വാസിക്ക് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, എന്നാൽ ഒരു വ്യവസ്ഥ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്: ഒരു വിശ്വാസി മറ്റൊരാളെ ഇടറുന്ന ഒന്നും ചെയ്യരുത്. സത്യം അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരാളെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന യാതൊന്നും ചെയ്യരുത്, ആ പ്രവൃത്തി അതിൽത്തന്നെ തികച്ചും നിരപരാധിയാണെങ്കിൽ പോലും. (റോമ. 14:13; 1 കോറി. 8:9).

അഭിഭാഷകൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് (മത്താ. 22:36-40) നൽകിയ മറുപടിയിൽ, തന്റെ അനുയായികൾക്ക് ചെയ്യാൻ നിയമപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യേശു സംഗ്രഹിച്ചു. ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹവും മനുഷ്യനോടുള്ള സ്നേഹവുമാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രധാന നിയമങ്ങളെന്ന് കർത്താവ് പ്രസ്താവിച്ചു. ഈ രണ്ട് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളുമായി ഒരു തരത്തിലും വൈരുദ്ധ്യമില്ലാത്ത, താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തും ചെയ്യാൻ വിശ്വാസിക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ വേലയുടെയും സുവാർത്തയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെയും പുരോഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലും അവൻ ഏർപ്പെടരുത്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments