എല്ലാം അറിയുന്ന ദൈവം എന്തിനാണ് മനുഷ്യരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


എല്ലാം അറിയുമ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. ദൈവം തന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ മേൽ പരമാധികാരിയായതിനാൽ, ദൃശ്യമോ അദൃശ്യമോ ആകട്ടെ, അവൻ എല്ലാം അറിയുന്നവനായിരിക്കണം. ദൈവം സർവ്വജ്ഞനാണ് (1 യോഹന്നാൻ 3:20). “അവന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയും ഇല്ല, എന്നാൽ എല്ലാം നഗ്നവും അവന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് തുറന്നതുമാണ്” (എബ്രായർ 4:13). ഒരു കുരുവി വീഴുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുടി കൊഴിയുമ്പോൾ അവൻ അറിയുന്നു (മത്തായി 10:29-30).

നാം സംസാരിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ എല്ലാ ചിന്തകളും വായിക്കാൻ കഴിയും (സങ്കീർത്തനം 139:4). അവൻ ദൂരത്തുനിന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്നു; അവൻ നമ്മെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പോലും കണ്ടു (സങ്കീർത്തനം 139:1-3, 15-16). സോളമൻ ഈ സത്യം പൂർണ്ണമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു, “നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മാത്രം, എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഹൃദയങ്ങൾ അറിയുന്നു” (1 രാജാക്കന്മാർ 8:39).

കർത്താവിന് ഭൂതകാലവും വർത്തമാനവും അറിയാം, ഭാവിയും അവൻ അറിയുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 15:18; യെശയ്യാവ് 46:10). എന്തെന്നാൽ, അവന്റെ കണ്ണുകൾ “എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 15:3) “അവന്റെ വിവേകം അനന്തമാണ്” (സങ്കീർത്തനം 147:5). മനുഷ്യന്റെ അറിവിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട്, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ധാരണയിൽ നിന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നില്ല.

ദൈവത്തിന് എല്ലാം അറിയാമെന്ന് കാണുമ്പോൾ, അവൻ എന്തിനാണ് മനുഷ്യരോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ മെനക്കെടുന്നത്? ഇനിപ്പറയുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക:

ദൈവം ആദമിനോട് ചോദിച്ചു “നീ എവിടെയാണ്” (ഉല്പത്തി 3:9); അവൻ തന്റെ സഹോദരനെക്കുറിച്ച് കയീനോട് ചോദിച്ചു (ഉല്പത്തി 4:9); അവൻ അബ്രഹാമിനോട് തന്റെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു (ഉല്പത്തി 18:9); അവൻ ഇയ്യോബിനോട് ചോദിച്ചു: ഞാൻ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടപ്പോൾ നീ എവിടെയായിരുന്നു? (ഇയ്യോബ് 38:4); “ആരാണ് എന്നെ തൊട്ടത്?” എന്ന് യേശു ജനക്കൂട്ടത്തോട് ചോദിച്ചു. (ലൂക്കോസ് 8:45).

ദൈവവുമായുള്ള അവരുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ വ്യക്തിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗ്രാഹ്യത്തിൽ വളരാൻ നമ്മെ സഹായിക്കാൻ കർത്താവ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. മനുഷ്യരും ഇതേ രീതി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ അദ്ധ്യാപകരിൽ ഒരാളായ സോക്രട്ടീസ് തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു. വിമർശനാത്മക ചിന്ത കൊണ്ടുവരാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെയും ചർച്ചയുടെയും ഒരു രൂപമാണ് സോക്രട്ടിക് രീതി. കൂടാതെ, ഉപരിതലത്തിനപ്പുറം വിമർശനാത്മകമായി ചിന്തിക്കാനും ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ പ്ലേറ്റോ സംഭാഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

 

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment