എബ്രായർ 12:1 “സാക്ഷികളുടെ ഒരു വലിയ മേഘത്തെ” പരാമർശിക്കുന്നു. ഇവരാണോ മൺമറഞ്ഞു പോയവർ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


എബ്രായർ 12:1-ലെ “സാക്ഷികളുടെ സമൂഹം” എന്ന പ്രയോഗം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ ഒരു കായികതാരമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു രൂപകമാണ്, ഒരു പുരാതന സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഓട്ടമത്സരം നടത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് കാണികൾ ഇവിടെ, “സാക്ഷികളുടെ മേഘം” എന്നത് എബ്രായർ 11ന്നാം അധ്യായത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് യോഗ്യരായ ബഹുജനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പരീക്ഷണങ്ങൾക്കിടയിലും അവർ സന്തോഷത്തോടെ തങ്ങളുടെ ഗതി പൂർത്തിയാക്കി. അവരുടെ ഉറച്ച സഹിഷ്ണുത അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു.

“സാക്ഷികളുടെ മേഘം” മരിച്ചവരല്ല, കാരണം പൗലോസിന് സ്വയം വിരുദ്ധമായി “സാക്ഷികൾ” ഇവിടെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായും മറ്റൊരിടത്ത് ഉറങ്ങുന്നതായും താഴെപ്പറയുന്ന വാക്യങ്ങളിലെ പോലെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല: “കർത്താവ് തന്നെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ആർപ്പുവിളിയോടെ ഇറങ്ങിവരും, … ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും … അങ്ങനെ നാം എന്നും കർത്താവിനോടുകൂടെ ഇരിക്കും” (1 തെസ്സലോനിക്യർ 4:16, 17). “ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ, ഒരു കണ്ണിമവെപ്പിൽ, … മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടും. … ഈ ദ്രവത്വം അക്ഷയവും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യതയും ധരിക്കണം” (1 കൊരിന്ത്യർ 15:51-53).

നിത്യജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ നിത്യ മരണം രണ്ടാം വരവിൽ മാത്രമേ നൽകൂവെന്നും മരണത്തിലല്ലെന്നും യേശു തന്നെ പറഞ്ഞു: “ഇതാ, ഞാൻ വേഗം വരുന്നു; ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിയനുസരിച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള പ്രതിഫലം എന്റെ പക്കലുണ്ട്” (വെളിപാട് 22:12). അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു, “കല്ലറകളിൽ ഉള്ളവർ എല്ലാവരും അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും, പുറത്തുവരും” (യോഹന്നാൻ 5:28, 29). മരിച്ചവർ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കപ്പെടും, മരണമില്ലാത്ത ശരീരം നൽകപ്പെടും, വായുവിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കാൻ എടുക്കപ്പെടും. മരണത്തോടെ ആളുകളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പുനരുത്ഥാനത്തിന് ഒരു ആവശ്യവുമില്ല.

വിശുദ്ധന്മാർ ഇതുവരെ സ്വർഗത്തിലല്ലെന്ന് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുകയും നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു: “ദാവീദ് … മരിച്ചവനും അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടവനും, അവന്റെ ശവകുടീരം ഇന്നും നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്.” “ദാവീദ് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തിട്ടില്ല” (പ്രവൃത്തികൾ 2:29, 34). ആളുകൾ മരണത്തിൽ സ്വർഗത്തിലേക്കോ നരകത്തിലേക്കോ പോകുന്നില്ല. ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപിൻറെ നാളിനായി അവർ തങ്ങളുടെ കുഴിമാടങ്ങളിൽ ഉറങ്ങുന്നു.

മരണശേഷം ഒരു വ്യക്തി: മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 104:29), ഒന്നും അറിയുന്നില്ല (സഭാപ്രസംഗി 9:5), മാനസിക ശക്തികളില്ല (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 146:4), ഭൂമിയിലെ ഒന്നിനോടും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല (സഭാപ്രസംഗി 9:6), ജീവിക്കുന്നില്ല (2 രാജാക്കന്മാർ 20:1), ശവക്കുഴിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു (ഇയ്യോബ് 17:13),പുനരുത്ഥാനത്തിന് ശേക്ഷം തുടരുന്നില്ല. 14:1, 2) (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16,17).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.