എബ്രായരുടെ ഇടയിൽ അടിമത്തം എങ്ങനെയായിരുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


പുരാതന കാലത്ത്, അടിമത്തം ലോകമെമ്പാടും സ്ഥാപിതമായ ഒരു സ്ഥാപനമായിരുന്നു. വിജാതീയ രാജ്യങ്ങളിൽ, അടിമകളെ മനുഷ്യരെപ്പോലെയല്ല സ്വത്തായി കൈകാര്യം ചെയ്തു. അടിമത്തത്തിൽ കഴിയുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഒന്നുകിൽ അതിൽ ജനിച്ചവരോ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരോ ആണ്. ഇവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങളും കുറച്ച് സാമൂഹിക അവകാശങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ പലപ്പോഴും പീഡനത്തിന് വിധേയരായിരുന്നു, കഠിനമായ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു.

ഇതിനു വിപരീതമായി, പുരാതന ഇസ്രായേലിൽ അടിമത്തത്തിന്റെ സമ്പ്രദായം ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അതിന്റെ തിന്മകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അവൻ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി. ദാരിദ്ര്യം (ലേവി. 25:35, 39), തെറ്റ് (പുറ. 22:3), കടത്തിന്റെ പ്രതിഫലം (2 രാജാക്കന്മാർ 4:1-7) എന്നിവ കാരണം എബ്രായർ പൊതുവെ സ്വന്തം വംശത്തിന് “അടിമകൾ” ആക്കപ്പെട്ടു. അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ യുദ്ധത്തിന്റെ ദുരനുഭവങ്ങളിലൂടെ പോകേണ്ടിവന്നു. (2 രാജാക്കന്മാർ 5:2, 3).

ദൈവത്തിന്റെ നിയമമനുസരിച്ച്, ഒരു എബ്രായ അടിമക്ക് ഒരു എബ്രായ യജമാനനിൽ ശാശ്വതമായ സ്വമേധയാ അടിമത്തം ഇല്ലായിരുന്നു (ലേവ്യ. 25:25-55). വിൽപ്പന വിലയുടെ കാലഹരണപ്പെടാത്ത ഭാഗം അടച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു അടിമയെ മോചിപ്പിക്കാനും അവനെ വിട്ടയക്കാനും യജമാനൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരുന്നു ”അവനെ വിറ്റതിനുശേഷവും അവനെ വീണ്ടും വീണ്ടെടുക്കാം. അവന്റെ ഒരു സഹോദരന് അവനെ വീണ്ടെടുക്കാം” (ലേവ്യ. 25:48-52).

ആദർശപ്രകാരം, മോശൈക ന്യായപ്രമാണം അടിമത്തത്തെ എതിർക്കുന്നു, കാരണം അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ മഹത്വത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. മനുഷ്യകുടുംബത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും അവകാശങ്ങൾ അത് ഉറപ്പിച്ചു (ലേവ്യ. 25:39-42; ലെവി. 26:11-13).

കർത്താവ് എബ്രായ അടിമകളുടെ അവകാശങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം സംരക്ഷിച്ചു, കൂടാതെ വിദേശ അടിമകളെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ദയയുള്ളതാക്കി. കഠിനമായ നടപടി അനുവദിച്ചില്ല (ലേവ്യ. 25:43). യജമാനന്, അടിമ അപ്പോഴും “നിന്റെ സഹോദരൻ” ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് (ആവ. 15:12; ഫിലേമോൻ 16). പരിചരണ നിയമങ്ങൾ എല്ലാ മൊസൈക് നിയമങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളോടെയാണ്. പുരാതന കാലത്ത് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രവും ഈ കരുതലോടെ അവരുടെ അടിമകളെ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല.

അടിമകളെ സംബന്ധിച്ച മോശൈക് നിയമത്തിന്റെ ആദർശം, പൗലോസ് കൊലൊസ്സ്യർ. 4:1-ൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു, ക്രിസ്ത്യൻ അടിമയായ ഒനേസിമൊസിനെ തന്റെ ക്രിസ്ത്യൻ യജമാനനായ ഫിലേമോനിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു (ഫിലേമോൻ 8-16). പരിപാലന നിയമങ്ങൾ എല്ലാ മൊസൈക് നിയന്ത്രണങ്ങളെയും ചിത്രീകരിക്കുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Categories തരംതിരിക്കാത്ത

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments