എപ്പോഴാണ് സുവിശേഷങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത്?

Author: BibleAsk Malayalam


നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് നന്ദി.

യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ സമയം മുതൽ 70 വർഷത്തിനുള്ളിൽ സുവിശേഷങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ അവകാശപ്പെടുന്നു. കാരണം, മിക്ക ചരിത്രകാരന്മാരും സമ്മതിക്കുന്ന ജറുസലേമിന്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് (മത്തായി 24:2) യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പ്രവചിച്ചത് എഡി 70- നെ കുറിച്ചാണ്. മുന്നറിയിപ്പിന് ചെവികൊടുത്ത ദൈവജനം രക്ഷപ്പെട്ടതിനാൽ, ഈ സംഭവത്തിന് മുമ്പ് ഈ പ്രവചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയും പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഓരോ സുവിശേഷങ്ങളും വ്യത്യസ്‌ത രചയിതാക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ കൃത്യമായ സമയത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു. മത്തായിയും ലൂക്കോസും 20 വർഷത്തിനു ശേഷവും ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ 70 വർഷത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് മർക്കോസ് എഴുതിയതെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന് ഏകദേശം 100 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് യോഹന്നാന്റെ വിവരണം എഴുതപ്പെട്ടതെന്നും ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. മിക്ക ചരിത്രകൃതികളുടെയും കാര്യത്തിലെന്നപോലെ, പുസ്തകങ്ങളിൽ കൃത്യമായ തീയതി ഇല്ലാത്തതിനാൽ, ഡേറ്റിംഗ് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചരിത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, അത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനുള്ളിൽ.

ബൈബിൾ ഒരു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ്, അതിന്റെ പേജുകൾ എഴുതാൻ ദൈവം തന്റെ ദൂതുവാഹകരെ പ്രേരിപ്പിച്ചപ്പോൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ അവൻ അത് ചെയ്തു (2 പത്രോസ് 1:21). ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ വിശദാംശങ്ങളും വിവരങ്ങളും എഴുതാൻ മാത്രമാണ് ദൈവം തന്റെ രചയിതാക്കളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. സുവിശേഷങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, അവയുടെ രേഖാമൂലമുള്ള കർത്തൃത്വത്തിന്റെ തീയതി ഒരു പ്രധാന വിശദാംശമായിരുന്നില്ല. ഈ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിശദാംശം അവരുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്. അവന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും സ്വഭാവം അതിന്റെ പേജുകളിൽ വെളിപ്പെടുന്നു. ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ രക്ഷകനായി അവനെ അറിയുക എന്നതാണ് പ്രധാന ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി കാണപ്പെടുന്നത് (യോഹന്നാൻ 5:39).

കൃത്യമായ തീയതികൾ ഉറപ്പില്ലെങ്കിലും, ഈ വിലയേറിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ സന്ദേശങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളതും വിശ്വസിക്കാവുന്നതുമാണ്. മത്തായി 24-ലെയും മർക്കോസ് 13-ലെയും പ്രവചനങ്ങൾ ഈ സത്യത്തിന്റെ വായനക്കാരന് ഉറപ്പുനൽകുന്നു. ലോകരക്ഷകന്റെ ചരിത്രം, അവന്റെ വംശം, ജീവിതം, പഠിപ്പിക്കലുകൾ, നഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള അവന്റെ മരണത്തിന്റെയും പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെയും വിവരണം എന്നിവ സുവിശേഷ പുസ്തകങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ സുവിശേഷ വിവരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രചയിതാക്കളാണ്, അവർ സൂക്ഷ്മമായ രേഖകളിലൂടെ, യേശുവിന്റെ അമൂല്യമായ കഥകളും സത്യങ്ങളും വരും തലമുറകൾക്ക് ജീവനോടെ നിലനിർത്തുന്നു.

തിരുവെഴുത്തുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, “മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവെക്കുള്ളവയത്രേ; വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയോ നാം ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ സകലവചനങ്ങളും അനുസരിച്ചുനടക്കേണ്ടതിന്നു എന്നേക്കും നമുക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും ഉള്ളവയാകുന്നു” (ആവർത്തനം 29:28 ).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment