എപ്പോഴാണ് വിശുദ്ധർക്ക് അമർത്യത നൽകപ്പെടുക?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


വ്യവസ്ഥകളോടെ അമർത്യത

പാപത്തിനുമുമ്പ്, ആദാമിനും ഹവ്വായ്ക്കും ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയുടെ അനുസരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിബന്ധനയോടെ അമർത്യത നൽകപ്പെട്ടു. (വിലക്കപ്പെട്ട വൃക്ഷഫലം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം). ഏദൻതോട്ടത്തിൽ കഴിയുന്നിടത്തോളം കാലം അവർ ജീവവൃക്ഷം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഈ വൃക്ഷത്തിന് മരണത്തിനുള്ള മറുമരുന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ ഇലകൾ ജീവനും അനശ്വരതയും നിലനിർത്തി. എന്നാൽ ആദാമും ഹവ്വായും പാപം ചെയ്തപ്പോൾ, അവർ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയും അവർക്ക് ജീവവൃക്ഷത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നഷ്ടപ്പെടുകയും അങ്ങനെ മരണത്തിന് വിധേയരാകുകയും ചെയ്തു (ഉല്പത്തി 3).

അനശ്വരതയുടെ ദാനം

ദൈവം തന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് അമർത്യതയുടെ സമ്മാനം നൽകുന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ച്, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് കൊരിന്ത്യൻ സഭയ്ക്കുള്ള തന്റെ ആദ്യ ലേഖനത്തിൽ എഴുതി: “ഞാൻ ഒരു മർമ്മം നിങ്ങളോടു പറയാം:
നാം എല്ലാവരും നിദ്രകൊള്ളുകയില്ല; എന്നാൽ അന്ത്യകാഹളനാദത്തിങ്കൽ പെട്ടെന്നു കണ്ണിമെക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും. കാഹളം ധ്വനിക്കും, മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയിർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
ഈ ദ്രവത്വമുള്ളതു അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായതു അമർത്യത്വത്തെയും ധരിക്കേണം.
ഈ ദ്രവത്വമുള്ളതു അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായതു അമർത്യത്വത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ “മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു” എന്നു എഴുതിയ വചനം നിവൃത്തിയാകും” (1 കൊരിന്ത്യർ 15:51-54).

അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു: “കർത്താവു താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാനദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടുംകൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കയും ചെയ്യും” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16).

ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ അമർത്യതയുടെ സമ്മാനം നൽകുമെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു, കാരണം അപ്പോഴാണ് “ദൈവത്തിന്റെ കാഹളം” മുഴങ്ങുന്നത്, മരിച്ചുപോയ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്രരായ ശരീരങ്ങളിൽ അഴിമതിയുടെ എല്ലാ അടയാളങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായി ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും.

തുടർന്ന്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും തങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ വരവിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നവരുമായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതിശയകരമായ ഒരു മാറ്റത്തിന് വിധേയരാകും, അതിലൂടെ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അഴിമതിയുടെയും അപൂർണതയുടെയും എല്ലാ അടയാളങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും (1 യോഹന്നാൻ 3:2). അവർക്ക് മഹത്തായ ഒരു അവസ്ഥ നൽകപ്പെടും (കൊലോസ്യർ 3:4) കൂടാതെ “അവന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തിന് സമാനമായ” (ഫിലിപ്പിയർ 3:21) “മാംസവും അസ്ഥിയും” (ലൂക്കാ 24:39) ഉള്ള ശരീരവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരുമ്പോൾ ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളുടെയും ഒരു മാതൃകയായിരുന്ന ഏലിയാവിനെപ്പോലെ മരിക്കാതെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും അവിശ്വസനീയമായ അനുഭവം അവർക്ക് ലഭിക്കും (2 രാജാക്കന്മാർ 2:11). വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സ്വന്തം സ്വഭാവം നിലനിർത്തുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യും (1 കൊരിന്ത്യർ 13:12).

വിശ്വാസികൾക്ക് നിത്യജീവൻ

ആദാമും ഹവ്വായും തങ്ങളുടെ പാപത്താൽ നഷ്‌ടപ്പെട്ട നിത്യജീവന്റെ ദാനം (റോമർ 6:23), ദൈവഹിതം ചെയ്യുന്നതിനായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കാനും അതിനായി സ്വയം തയ്യാറെടുക്കാനും തയ്യാറുള്ള എല്ലാവർക്കും പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടും (റോമർ 2: 7; 6:22; വെളിപ്പാട് 21:4; 22:2, 3).
അത് നൽകപ്പെടും “നല്ല പ്രവൃത്തിക്കു വേണ്ടുന്ന സ്ഥിരത പൂണ്ടു തേജസ്സും മാനവും അക്ഷയതയും അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കു”(റോമർ 2:7 കൂടാതെ യോഹന്നാൻ 3:16; 2 കൊരിന്ത്യർ 5:4).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

When will the saints be given immortality?

 

 

 

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.