എപ്പോഴാണ് യേശു സ്നാനം സ്വീകരിച്ചത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ബൈബിൾ കാലഗണന അനുസരിച്ച്, എ.ഡി. 27-ലെ ശരത്കാലത്തിലാണ് യേശു സ്നാനം ഏറ്റത് (മത്തായി 3:13-17; മർക്കോസ് 1:9-11; ലൂക്കോസ് 3:21-22) അപ്പോഴേക്കും സ്നാപകയോഹന്നാൻ ഏകദേശം ആറുമാസത്തോളം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ( മത്തായി 3:1).

ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നാനം ശരത്കാലത്തിലാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നതിനാൽ, അത് ഒരു ഉത്സവ വേളയിൽ സംഭവിച്ചതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ന്യായമാണ്. ശരത്കാലം മൂന്ന് പ്രധാന ഉത്സവങ്ങളുടെ സമയമായിരുന്നു: റോഷ് ഹഷാന, അല്ലെങ്കിൽ കാഹളം ഊതുന്ന ഉത്സവം (ലേവ്യപുസ്തകം 23:24; സംഖ്യകൾ 29:1); യോം കിപ്പൂർ, പാപപരിഹാര ദിനം (പുറപ്പാട് 30:10; ലേവ്യപുസ്തകം 16); കൂടാരപ്പെരുന്നാളും (പുറപ്പാട് 23:16; ലേവ്യപുസ്തകം 23:34). മൂന്നാം പെരുന്നാളിൽ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും ജറുസലേമിൽ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഹാജരാകണം (പുറപ്പാട് 23:14-17).

ഗലീലിക്കും ജറുസലേമിനും ഇടയിൽ യഹൂദർ സഞ്ചരിച്ച പാത ജോർദാൻ താഴ്‌വരയിലൂടെയായിരുന്നു (ലൂക്കോസ് 2:42), യെരൂശലേമിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ യേശു ഈ പാത സ്വീകരിച്ചാൽ, യോഹന്നാൻ ബേത്തബാരയിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് സമീപത്തുകൂടി കടന്നുപോകും (യോഹന്നാൻ 1:28). ; മത്തായി 3:1).

യോഹന്നാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച സന്ദേശം കേട്ടപ്പോൾ, തന്റെ ഭൗമിക ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കാനുള്ള സമയം യേശു തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കാം. ഇത് നസ്രത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനവും എ.ഡി. 27-ന്റെ ശരത്കാലം മുതൽ എ.ഡി. 31-ലെ വസന്തകാലം വരെയുള്ള മൂന്നര വർഷത്തെ പൊതു ശുശ്രൂഷയുടെ തുടക്കവും അടയാളപ്പെടുത്തി (പ്രവൃത്തികൾ 1:21, 22; 10:37-40) എ.ഡി. 27-ലെ ശരത്കാലത്തിലാണ് യേശു സ്നാനമേൽക്കാൻ ജോർദാനിൽ യോഹന്നാന്റെ അടുക്കൽ വന്നത്. എന്നാൽ യോഹന്നാൻ വിസമ്മതിച്ചു: “‘നിന്നാൽ സ്നാനം ഏല്ക്കുവാൻ എനിക്കു ആവശ്യം; പിന്നെ നീ എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നുവോ എന്നു പറഞ്ഞു. യേശു അവനോടു: ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്ക; ഇങ്ങനെ സകലനീതിയും നിവർത്തിക്കുന്നതു നമുക്കു ഉചിതം എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു; എന്നാറെ അവൻ അവനെ സമ്മതിച്ചു ” (മത്തായി 3:13-15).

പരിശുദ്ധാത്മാവ് യോഹന്നാനെയും യേശുവിനെയും ഇന്നുവരെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. യേശുവും യോഹന്നാനും രക്തബന്ധമുള്ളവരായിരുന്നെങ്കിലും അവർക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമില്ലായിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 1:31-33). യേശുവിന്റെ ജനനവും ബാല്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജോൺ കേൾക്കുകയും അവനെ മിശിഹായാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ, മിശിഹാ തന്റെ കൈകളിൽ സ്നാനം തേടുമെന്നും പിന്നീട് അവനെ മിശിഹായാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഒരു അടയാളം നൽകുമെന്നും യോഹന്നാനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 1:31-33).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment