എപ്പോഴാണ് യഹൂദ നേതാക്കൾ യേശുവിനെ കൊല്ലാൻ ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


“നാം യെരൂശലേമിലേക്കു പോകുന്നുവല്ലോ; അവിടെ മനുഷ്യപുത്രൻ മഹാപുരോഹിതന്മാർക്കും ശാസ്ത്രിമാർക്കും ഏല്പിക്കപ്പെടും” (മത്തായി 20:18). എന്നാൽ യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ കൊല്ലാൻ പദ്ധതിയിട്ടത്, ദൈവപുത്രനാണെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിന് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ബെഥെസ്ദാ കുളത്തിൽ വെച്ച് രോഗിയും ദുർബലനായൊരു മനുഷ്യനെ സുഖപ്പെടുത്തിയത് മുതൽ: “കാരണം അവൻ ശബ്ബത്ത് ലംഘിക്കുക മാത്രമല്ല, ദൈവം സ്വന്തപിതാവു എന്നു പറഞ്ഞു തന്നെത്താൻ ദൈവത്തോടു സമമാക്കിയതുകൊണ്ടും” (യോഹന്നാൻ 5:18).

അവന്റെ ഗലീലിയൻ ദൗത്യത്തിന്റെ വിജയം അവരുടെ ദുരുദ്ദേശങ്ങൾ തീവ്രമാക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു (ലൂക്കാ 5:17). അവനു നേരെയുള്ള പരസ്യമായ ആക്രമണങ്ങളിൽ അവർ കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയവും ധൈര്യവും ഉള്ളവരായിത്തീർന്നു. “അപ്പോൾ പരീശന്മാരും സദൂക്യരും വന്നു, അവനെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അടയാളം കാണിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു” (16:1).

അവനെ കുറ്റം ആരോപിക്കാനും അവന്റെ പഠിപ്പിക്കലിൽ തെറ്റ് കണ്ടെത്താനും മതനേതാക്കൾ നിരന്തരം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. “അപ്പോൾ പരീശന്മാരും ചില ശാസ്ത്രിമാരും യെരൂശലേമിൽ നിന്നു വന്ന് അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി. ഇപ്പോൾ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർ മലിനമായ, അതായത് കഴുകാത്ത കൈകളോടെ അപ്പം കഴിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവർ കുറ്റം കണ്ടു” (മർക്കോസ് 7:1, 2). മോശെയുടെ പഠിപ്പിക്കലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് അവനെ അറസ്റ്റുചെയ്യാനും കൊല്ലാനും അവർ ആവർത്തിച്ചുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഒരു അവസരത്തിൽ, അവർ അവനെ പരീക്ഷിച്ചു, “ഏതു കാരണം ചൊല്ലിയും ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതു വിഹിതമോ എന്നു അവനെ പരീക്ഷിച്ചുചോദിച്ചു?” (മത്താ. 19:3).

ഒടുവിൽ, ലാസറിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിനുശേഷം അവരുടെ പദ്ധതികൾക്ക് വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു ഗതി കൈവരിച്ചു, അതോടൊപ്പം ഈ വിവാദം ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു. (മത്തായി 21:17; യോഹന്നാൻ 11). മഹാപുരോഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും ഒരുമിച്ച് ആലോചന പറഞ്ഞത്: “ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം? … പിന്നെ … കയ്യഫാസ്… അവരോടു പറഞ്ഞു…ജനത മുഴുവൻ നശിക്കണമെന്നല്ല, ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഒരാൾ മരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഉചിതം”(യോഹന്നാൻ 11:47-50). ഈ ഘട്ടത്തിൽ, യേശുവിനെ വധിക്കാൻ സൻഹെഡ്രിൻ ഔദ്യോഗികമായി സമ്മതിച്ചു. ഒരു പൊതു പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാക്കാതെ അവർക്ക് എങ്ങനെ തങ്ങളുടെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നതായിരുന്നു അവശേഷിക്കുന്ന പ്രശ്നം.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.