എപ്പോഴാണ് ദൈവം ആദാമിനെയും ഹവ്വയെയും സൃഷ്ടിച്ചത്? ഒരേ ദിവസമായിരുന്നോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ആദാമിനെയും ഹവ്വായെയും വ്യത്യസ്ത ദിവസങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തുവെന്ന് ഉല്പത്തി 1 ഉം 2 ഉം സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി ചിലർ പറയുന്നു. ഉല്പത്തി 1-ന് ശേഷം ഹവ്വയെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നാണ് വിശ്വാസം, കാരണം ബൈബിൾ അവളുടെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഉല്പത്തി 2-ൽ മാത്രമാണ് നൽകുന്നത്. എന്നാൽ ഉല്പത്തി 1:27-31 വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദൈവം ആദാമിനെയും ഹവ്വയെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ആറാം ദിവസം (ആണും പെണ്ണും) ആണെന്ന് കാണാം. ). ഉല്പത്തി 1:24-31-ൽ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉല്പത്തി 2:7-25 സൃഷ്ടിയുടെ ആറാം ദിവസത്തെ കുറിച്ച് ചേർക്കുന്നു. രണ്ട് അധ്യായങ്ങളും ഒരേ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിനാൽ, പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും സൃഷ്ടി ഒരേ ദിവസമാണെന്ന് നമുക്ക് നിഗമനം ചെയ്യാം.

എപ്പോഴാണ് ദൈവം ആദാമിനെയും ഹവ്വയെയും സൃഷ്ടിച്ചത്?
നമുക്ക് ഈ ബൈബിൾ ഭാഗങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കാം:

“അങ്ങനെ ദൈവം തന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു; ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയിൽ അവൻ അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു; ആണും പെണ്ണുമായി അവൻ അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പോൾ ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു, ദൈവം അവരോടു പറഞ്ഞു: നിങ്ങൾ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകുവിൻ; ഭൂമിയിൽ നിറച്ചു അതിനെ കീഴടക്കുക; സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെയും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളുടെയും ഭൂമിയിൽ ചരിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുക. ദൈവം അരുളിച്ചെയ്തു: “ഇതാ, സർവ്വഭൂമിയിലും വിത്ത് കായ്ക്കുന്ന എല്ലാ സസ്യങ്ങളും ഫലം കായ്ക്കുന്ന എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും ഞാൻ നിനക്കു തന്നിരിക്കുന്നു. അതു നിനക്കു ഭക്ഷണത്തിന്നായിരിക്കും. കൂടാതെ, ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും, ആകാശത്തിലെ എല്ലാ പക്ഷികൾക്കും, ഭൂമിയിൽ ഇഴയുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും, എല്ലാ പച്ച സസ്യങ്ങളും ഭക്ഷണത്തിനായി ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവം താൻ ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം കണ്ടു, അത് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. അങ്ങനെ വൈകുന്നേരവും പ്രഭാതവും ആറാം ദിവസമായി” (ഉല്പത്തി 1:27-31).

“അങ്ങനെ ആദം എല്ലാ കന്നുകാലികൾക്കും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾക്കും വയലിലെ എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും പേരുകൾ നൽകി. എന്നാൽ ആദാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു സഹായിയെ കണ്ടെത്തിയില്ല. യഹോവയായ ദൈവം ആദാമിന് ഗാഢനിദ്ര വരുത്തി, അവൻ ഉറങ്ങി; അവൻ അവന്റെ വാരിയെല്ലിൽ ഒന്ന് എടുത്തു, മാംസം അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അടച്ചു. കർത്താവായ ദൈവം മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് എടുത്ത വാരിയെല്ല് അവൻ ഒരു സ്ത്രീയാക്കി, അവളെ പുരുഷന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു” (ഉല്പത്തി 2:20-22).

ആദാമിന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും പേരിടാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല, എന്ന് മറ്റുചിലർ അവകാശപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് പേരിട്ടതിന് ശേഷം സംഭവിച്ച ഹവ്വായുടെ സൃഷ്ടി പിന്നീടുള്ള തീയതിയിലായിരിക്കണം. എന്നാൽ ഉല്പത്തി 2:20 പറയുന്നു, “ആദാം എല്ലാ കന്നുകാലികൾക്കും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾക്കും വയലിലെ എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും പേരുകൾ നൽകി” എന്നാൽ അതിൽ സമുദ്രജീവികൾ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. കൂടാതെ, “എല്ലാ കന്നുകാലികളും”, “വയലിലെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും” (ഉല്പത്തി 2:20) എല്ലാ “ഭൂമിയിലെ മൃഗങ്ങളും” (ഉല്പത്തി 1:24) അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരേ കാര്യമല്ല. എല്ലാത്തരം മൃഗങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പരിമിതമായ ഒരു കൂട്ടം മൃഗങ്ങൾക്ക് ആദാമിന് പേരിടാമായിരുന്നു. ആദാമിനൊപ്പം ആറാം ദിവസം ഹവ്വായെ സൃഷ്ടിക്കാൻ മതിയായ സമയം ബാക്കിവെച്ച് മൃഗങ്ങൾക്ക് പേരിടാൻ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ എടുക്കൂവെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments