എപ്പോഴാണ് ക്രിസ്ത്യാനി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രഇടപെടുന്നത്?

Total
0
Shares

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

സീൽ ചെയ്തു.

ഒരു മുദ്ര പതിപ്പിച്ച പ്രമാണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത വെളിപ്പെടുത്താൻ മുദ്ര  ഉപയോഗിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിടപ്പെടുമ്പോൾ, അവർ അവന്റെതായി തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു. അവർ  ക്രിസ്തുവിനാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും അവന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു (യെഹെസ്കേൽ 9:4; യോഹന്നാൻ 6:27; എഫെസ്യർ 4:30; വെളിപ്പാട് 7:2, 3; 14:1).

വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിവർത്തനത്തിന് ഒരു ക്രമമുണ്ട്: ആദ്യം ദൈവവചനത്തിനു ചെവി കൊടുക്കൽ  (മത്തായി 13:20), പിന്നെ വിശ്വസിക്കൽ (റോമർ 10:9), തുടർന്ന് ദൈവം അവന്റെമേൽ വെക്കുന്ന മുദ്ര. ഒരു അംഗീകാര മുദ്ര ആയിരുന്നു (എഫെസ്യർ 1:14). പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് മുദ്രയിടുന്നതിന്റെ ഏജന്റ്.

അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഫേസിയൻ സഭയ്‌ക്കുള്ള തന്റെ ലേഖനത്തിൽ എഴുതി, “അവനിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം എന്ന സത്യവചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കയും അവനിൽ വിശ്വസിക്കയും ചെയ്തിട്ടു,

തന്റെ സ്വന്തജനത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്നു വേണ്ടി തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചെക്കായിട്ടു നമ്മുടെ അവകാശത്തിന്റെ ദൃഢമായ  വാഗ്ദത്തത്തിൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു”  (എഫെസ്യർ 1:13-14).

വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്റെ സ്വന്തമായവരെ തിരിച്ചറിയുന്നവനാണ്: ” എങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനം നിലനില്ക്കുന്നു; കർത്താവു തനിക്കുള്ളവരെ അറിയുന്നു എന്നും കർത്താവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നവൻ എല്ലാം അനീതി വിട്ടകന്നുകൊള്ളട്ടെ എന്നും ആകുന്നു അതിന്റെ മുദ്ര” (2 തിമോത്തി 2:19) രക്ഷയുടെ ദിവസം വരെ ദൈവമക്കൾ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു (എഫേസ്യർ 4:30).

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വാഗ്ദാനം.

പഴയനിയമ കാലം മുതൽ ദൈവജനത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. “ അതിന്റെ ശേഷമോ, ഞാൻ സകലജഡത്തിന്മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും, നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും; നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണും; നിങ്ങളുടെ യൌവനക്കാർ ദർശനങ്ങളെ ദർശിക്കും.           (യോവേൽ 2:28; യെശയ്യാവ് 32:15; യെഹെസ്കേൽ 36:26).

പുതിയ നിയമത്തിൽ, തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിക്കുമെന്ന് ക്രിസ്തു തന്നെ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു:

”  എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോടു ചോദിക്കും; അവൻ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവു എന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോടു കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾക്കു തരും. ലോകം അവനെ കാണുകയോ അറികയോ ചെയ്യായ്കയാൽ അതിന്നു അവനെ ലഭിപ്പാൻ കഴികയില്ല; നിങ്ങളോ അവൻ നിങ്ങളോടു കൂടെ വസിക്കയും നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു അവനെ അറിയുന്നു “(യോഹന്നാൻ 14:16, 17).

വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ഉറപ്പ്

ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ വിശ്വസ്തമാണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശ്വാസികൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്നു, ഈ ഉറപ്പാണ് അവരെയും അവിശ്വാസികളെയും തമ്മിൽ പ്രധാനമായും വേർതിരിക്കുന്നത്  . അങ്ങനെ, സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ബഹുമതി ദൈവമക്കൾക്ക് ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. ശരീരത്തിന്റെ പുനരുത്ഥാനം, കർത്താവിന്റെ മടങ്ങിവരവ്, അമർത്യതയുടെ ദാനം, എല്ലാ ശാശ്വത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് വളരെയധികം ഉറപ്പുണ്ടായേക്കാം. ദൈവാത്മാവിലൂടെ സർവ്വശക്തൻ തന്നെ ഉറപ്പുനൽകുന്നതിനാൽ വാഗ്ദാനം ഉറപ്പാണ്. “ നാം മരണം വിട്ടു ജീവനിൽ കടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്കു അറിയാം. സ്നേഹിക്കാത്തവൻ മരണത്തിൽ വസിക്കുന്നു”            (1 യോഹന്നാൻ 3:14).

പാപത്തിൽ നിന്നും അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പൂർണ്ണ മോചനത്തിനായി നമ്മൾ  ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും; അത് സംഭവിക്കുമെന്നു  നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. “ദൈവപുത്രന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കു ഞാൻ ഇതു എഴുതിയിരിക്കുന്നതു നിങ്ങൾക്കു നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്നു നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന്നു തന്നേ” (1 യോഹന്നാൻ 5: 13). മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് തങ്ങൾ ദൈവമക്കളാണ് എന്നതിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ സാക്ഷ്യമുണ്ട്: “അവൻ നമ്മെ മുദ്രയിട്ടും ആത്മാവു എന്ന ഉറപ്പും  നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തന്നുമിരിക്കുന്നു”(2 കൊരിന്ത്യർ 1:22).

 

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team 

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

Subscribe to our Weekly Updates:

Get our latest answers straight to your inbox when you subscribe here.

You May Also Like

എങ്ങനെയാണ് ഭാഷകൾ വർദ്ധിച്ചത് ?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനുശേഷം ഭൂമിയിലെ നിവാസികൾ “ഒരു ഭാഷ” സംസാരിച്ചുവെന്ന് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു (ഉല്പത്തി 11:1). മനുഷ്യരാശിക്കുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആദിമ നിർദ്ദേശം ഭൂമുഖത്ത് വ്യാപിക്കുകയും മണ്ണിൽ കൃഷി ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു…
numbers
തരംതിരിക്കാത്ത

ആവർത്തിച്ചുള്ള നമ്പറുകളിലൂടെ ദൂതന്മാർ ആളുകളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ടോ?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)നമ്പരുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുന്നത്, ഉദാഹരണത്തിന് ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റുകൾ, ബിൽ ബോർഡുകൾ, ഫോണുകൾ, ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ എന്നിവയിലൂടെ  ദൂതന്മാർ  നമ്മുക് ചില പ്രത്യേക സന്ദേശം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ് ചിലർ…