എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതും ദൈവത്തെ നയിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതും തമ്മിൽ തുല്യതയുണ്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ഭൂമിയിലെ തന്റെ മുഴുവൻ സമയ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതുവരെ യേശു സജീവമായ ഒരു മരപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു (മർക്കോസ് 6:3). അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സജീവമായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളായിരുന്നു (മത്തായി 4:18-22), ഒരാൾ നികുതിപിരിവുകാരനായിരുന്നു (മത്തായി 9:9-13). അവരെ യേശു വിളിക്കുന്നത് വരെ അവർ ജോലി ചെയ്തു. കർത്താവ് വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നതുവരെ അവർ ജീവിതം പിന്തുടരുന്നതിൽ സജീവമായിരുന്നു എന്നതാണ് കാര്യം.

യഹൂദ കുട്ടികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വ്യാപാരം പഠിക്കേണ്ടി വന്നു, അവർ സമ്പന്നരാണെങ്കിലും ആ വ്യാപാരത്തിൽ ഒരിക്കലും ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലെങ്കിലും, സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുകയാണെങ്കിൽ തങ്ങളെത്തന്നെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും അവരെ പഠിപ്പിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന്, പൗലോസ് ഒരു ധനികനായ പരീശനും സൻഹെദ്രിൻ അംഗവുമായിരുന്നു. അവൻ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ, അവന്റെ സ്ഥാനവും സമ്പത്തും സുവിശേഷ വേലയിൽ ഏർപ്പെട്ടു, ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവൻ തന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്ന, കൂടാരനിർമ്മാണത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യം കൊണ്ട് സ്വയം സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു (അപ്പ. 18:1-4).

സദൃശവാക്യങ്ങൾ 3:6 നാം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കണമെന്നും അവൻ നമ്മുടെ പാതകളെ നയിക്കുമെന്നും പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സദ്ഗുണസമ്പന്നയായ സ്ത്രീയെ വളരെ സജീവവും ലക്ഷ്യബോധമുള്ളവളുമായി സദൃശവാക്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 31:10-31). നമുക്ക് അത് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കാം: “അവൾ കമ്പിളിയും ചണവും തേടുന്നു, കൈകൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവൾ വ്യാപാരികളുടെ കപ്പലുകൾ പോലെയാണ്; അവൾ ദൂരത്തുനിന്നു ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരുന്നു. രാത്രിയായപ്പോൾ അവളും എഴുന്നേറ്റു തന്റെ വീട്ടുകാർക്കു മാംസവും കന്യകമാർക്കു ഓഹരിയും കൊടുക്കുന്നു. അവൾ ഒരു നിലം നോക്കി അതിനെ വാങ്ങുന്നു; കൈഫലംകൊണ്ടു അവൾ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നു. അവൾ ബലംകൊണ്ടു അരക്കെട്ടും കൈകളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു. അവളുടെ ചരക്ക് നല്ലതാണെന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു; അവളുടെ മെഴുകുതിരി രാത്രിയിൽ കെടുന്നില്ല. അവൾ കതിർക്കു നേരെ കൈ വെച്ചു, അവളുടെ കൈകൾ അറ്റം പിടിക്കുന്നു … അവൾ പഞ്ഞിനൂൽ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്നു; കച്ചകൾ കച്ചവടക്കാരന് ഏല്പിക്കുന്നു… അവൾ തന്റെ വീട്ടുകാരുടെ വഴികൾ നന്നായി നോക്കുന്നു, അലസതയുടെ അപ്പം തിന്നുന്നില്ല… അവളുടെ കൈകളുടെ ഫലം അവൾക്ക് കൊടുക്കുക; അവളുടെ പ്രവൃത്തികൾ വാതിലുകളിൽ അവളെ സ്തുതിക്കട്ടെ.

ഈ പുണ്യവതിയായ സ്ത്രീ, കർത്താവ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്നില്ല, പകരം അവൾ പോയി തന്റെ കൈകൾ ചെയ്യുന്നതെന്തും ചെയ്യുന്നു. സഭാപ്രസംഗി 9:10 നമ്മോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്നതെന്തും നമ്മുടെ പരമാവധി ചെയ്യാൻ. നാം നിരന്തരം ഉത്സാഹവും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും ഉള്ളവരായിരിക്കണം. യേശു പറഞ്ഞു, “ഞാൻ വരുവോളം താമസിക്കുവിൻ” (ലൂക്കാ 19:13). ഇവിടെ “അധിനിവേശം” എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ജോലി ഉത്സാഹത്തോടെ തുടരുക എന്നാണ് (ലൂക്കോസ് 19:15; cf. Eze. 27:9, 16, 19, 21, 22). ഈ തത്ത്വം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും, അങ്ങനെ നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമായിത്തീരുകയും നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം (മത്തായി 5:15; 1 പത്രോസ് 2:12).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment