എന്റെ ജീവിതത്തിനായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം

ഒരു പൊതു അർത്ഥത്തിൽ, ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യവും നാം ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്, ദൈവത്തെ അറിയുകയും അവനുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയുമാണ്. നാം അവനെ ആസ്വദിക്കാൻ ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, പാപം ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമെന്ന് അവനറിയാമായിരുന്നു. നമ്മെ അവനിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ മഹത്തായ ത്യാഗം അവന് അറിയാമായിരുന്നു – തന്റെ പ്രിയപുത്രന്റെ രക്തം (യോഹന്നാൻ 3:16); എന്നിട്ടും നാം വിലപ്പെട്ടവരാണെന്ന് അവൻ കരുതി.

അതിനാൽ, നാം അവനെ അറിയുകയും വിശ്വസിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുമായി അവന്റെ സ്നേഹം പങ്കിടുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി. യേശു പറഞ്ഞു, “അതിനാൽ നിങ്ങൾ പോയി എല്ലാ ജനതകളെയും ശിഷ്യരാക്കുക, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അവരെ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപിച്ചതെല്ലാം ആചരിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇതാ, യുഗാന്ത്യംവരെ ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ട്” (മത്തായി 28:19-20).

നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള പൊതുവായ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ കൂടാതെ, വ്യക്തിഗത ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിഗത അർത്ഥത്തിൽ, ഓരോ വ്യക്തിഗത ജീവിതത്തിനും ദൈവത്തിന് പദ്ധതികളുണ്ട്. എഫെസ്യർ 2:10 ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: “നമ്മൾ അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ആകുന്നു; നാം ക്രിസ്തുയേശുവിൽ സത്പ്രവൃത്തികൾക്കായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു; നാം അവയിൽ നടക്കേണ്ടതിന് ദൈവം മുൻകൂട്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.”

ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ 12:12-31-ൽ പൗലോസ് ഒരു ശരീരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സഭയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതുപോലെ, സഭയിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും വ്യത്യസ്ത ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുണ്ട്. റോമർ 12: 6-8 1 കൊരിന്ത്യർ 12: 4-11 ഓരോ വ്യക്തിക്കും ദൈവോദ്ദേശ്യത്തിനായി അവനെ സജ്ജരാക്കാൻ കർത്താവ് നൽകുന്ന നിരവധി ആത്മീയ വരങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം?

ആദ്യം: അത് വെളിപ്പെടുത്താൻ ദൈവത്തോട് കേവലം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിലൂടെ. “ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും; അന്വേഷിക്കുവിൻ, നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും; മുട്ടുവിൻ, നിങ്ങൾക്കു തുറക്കപ്പെടും” (മത്തായി 7:7).

രണ്ടാമത്: അവൻ നിങ്ങളോട് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ തിരുവെഴുത്തുകൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട്. അവന്റെ സ്വഭാവത്തിനോ വചനത്തിനോ വിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ നയിക്കില്ല. “നിന്റെ വചനം എന്റെ പാദങ്ങൾക്ക് ദീപവും എന്റെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമാണ്” (സങ്കീർത്തനം 119:105).

മൂന്നാമത്: നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ കരുതൽ കാണുന്നതിലൂടെ. “എന്തെന്നാൽ, വലിയതും ഫലപ്രദവുമായ ഒരു വാതിൽ എനിക്കായി തുറന്നിരിക്കുന്നു” (1 കൊരിന്ത്യർ 16:9).

നാലാമത്: ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ശക്തികളിലും ആത്മീയ ദാനങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് (1 കൊരിന്ത്യർ 12: 9-11).

അഞ്ചാമത്തേത്: അനുഭവപരിചയമുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ആളുകളുടെ ജ്ഞാനം കേൾക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്കായി അവന്റെ ഇഷ്ടം കണ്ടെത്തുക (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 15:22; സദൃശവാക്യങ്ങൾ 12:15) .

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.