എന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തുചെയ്യും?

Author: BibleAsk Malayalam


ബൈബിൾ അവസാന നാളുകളുടെ ഒരു ചിത്രം നൽകുന്നു: “മനുഷ്യർ സ്വസ്നേഹികളും ദ്രവ്യാഗ്രഹികളും വമ്പു പറയുന്നവരും അഹങ്കാരികളും ദൂഷകന്മാരും അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തവരും നന്ദികെട്ടവരും അശുദ്ധരും വാത്സല്യമില്ലാത്തവരും ഇണങ്ങാത്തവരും ഏഷണിക്കാരും അജിതേന്ദ്രിയന്മാരും ഉഗ്രന്മാരും സൽഗുണദ്വേഷികളും ദ്രോഹികളും ധാർഷ്ട്യക്കാരും നിഗളികളുമായി ദൈവപ്രിയമില്ലാതെ ഭോഗപ്രിയരായിരിക്കും” (2 തിമോത്തി 3:2). ,4).

എല്ലാ ദിവസവും നന്മ പരിശീലിക്കാത്തപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ലോകം ദൈവഭക്തി കുറഞ്ഞതായി കാണപ്പെടുന്നതിന് മറ്റ് കാരണങ്ങളുണ്ട്. വളർന്നുവരുന്ന അത്യാഗ്രഹം, ആനന്ദത്തോടുള്ള ആസക്തി, മതേതര മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രേരണ, കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ തകർച്ച, വളരുന്ന അധാർമികത, പട്ടിക ഇങ്ങനെ നീളുന്നു.

അതേ സമയം, ദൈവം ഇപ്പോഴും ആളുകളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും എല്ലാ മനുഷ്യരെയും തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തെന്നാൽ, മനുഷ്യഹൃദയത്തിന്റെ ആഴമേറിയ വാഞ്‌ഛകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ കഴിയൂ, അവനു മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കാനും ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശ നൽകാനും കഴിയൂ (യിരെമ്യാവ് 29:11; സങ്കീർത്തനം 39:7; 2 കൊരിന്ത്യർ 4:17-18).

ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, “ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?” വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. യോഹന്നാൻ 17-ലെ കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ, യേശു തനിക്കും തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും ഭാവി വിശ്വാസികൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. തുടർച്ചയായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവരെ സഹായിക്കാൻ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 5:17). “വിശ്വാസം എന്നതോ, ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവും ആകുന്നു” (എബ്രായർ 11:1) എന്നതിന് ദൈവം ഉത്തരം നൽകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുക.

തുടർന്ന്, അവരോട് വിശ്വാസം സംസാരിക്കുകയും ദൈവവചനത്തിൽ പ്രത്യാശയോടെ അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: “എന്റെ വായിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന എന്റെ വചനം അങ്ങനെയായിരിക്കും; അത് ശൂന്യമായി എന്നിലേക്ക് മടങ്ങിവരികയില്ല, എന്നാൽ അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിറവേറ്റുകയും ഞാൻ അയച്ച കാര്യം വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും (യെശയ്യാവ്). 55:11).

അവരുടെ രക്ഷയും അവകാശപ്പെടുക. മർക്കോസ് 11:24-ൽ നാം വായിക്കുന്നു, “അതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യാചിക്കുന്നതൊക്കെയും ലഭിച്ചു എന്നു വിശ്വസിപ്പിൻ; എന്നാൽ അതു നിങ്ങൾക്കു ഉണ്ടാകും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.” 23-ാം വാക്യം മലയോടു: നീ നീങ്ങി കടലിൽ ചാടിപ്പോക എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. “നമുക്ക് അവനിൽ ഉള്ള വിശ്വാസം ഇതാണ്, അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നാം എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അവൻ നമ്മുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കും” (1 യോഹന്നാൻ 5:14).

അവസാനമായി, യേശു പറഞ്ഞതു പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു നല്ല ക്രിസ്തീയ മാതൃകയായിരിക്കുക: “നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ്. … മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ കാണാനും സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താനും നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ” (മത്തായി 5:14, 16).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment