എന്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് എനിക്ക് എങ്ങനെ പോരാടാനാകും?

Author: BibleAsk Malayalam


“ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയല്ല, ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സുബോധത്തിന്റെയും ആത്മാവിനെയാണ്” (2 തിമോത്തി 1:7). യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തുമതം ഭയം ഉളവാക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ, ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവ് തന്നെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസിക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ ചെറുക്കാൻ കഴിയും?

ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിലൂടെ വിശ്വാസിക്ക് ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയും. ഈ വിശ്വാസം ദൈവത്തെ അറിയുന്നതിൽ നിന്നും അവൻ സ്നേഹമാണെന്ന് അറിയുന്നതിൽ നിന്നുമാണ്. അവൻ കുരിശിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യരാശിയെ രക്ഷിക്കാൻ തന്റെ പുത്രനെ നൽകുന്നതിൽ ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ അനുകമ്പയും കരുണയും അവന് കാണാൻ കഴിയും (യോഹന്നാൻ 3:16). താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി ഒരുവൻ തന്റെ ജീവൻ അർപ്പിക്കാൻ ഇതിലും വലിയ സ്നേഹമില്ല (യോഹന്നാൻ 15:13). ഈ സ്നേഹം അറിയുന്നത് വിശ്വാസിയിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും പ്രചോദിപ്പിക്കും.

പ്രിയ ശിഷ്യൻ എഴുതി, “സ്നേഹത്തിൽ ഭയമില്ല. എന്നാൽ തികഞ്ഞ സ്നേഹം ഭയത്തെ പുറത്താക്കുന്നു, കാരണം ഭയം ശിക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭയപ്പെടുന്നവൻ സ്നേഹത്തിൽ പൂർണനല്ല” (1 യോഹന്നാൻ 4:18). യെശയ്യാവ് 41:10-ൽ കർത്താവ് വിശ്വസ്തരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, “ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ട്; ആകുലതയോടെ നിന്നെ നോക്കരുത്, ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാണ്, ഞാൻ നിന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തും, തീർച്ചയായും ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും, എന്റെ നീതിയുള്ള വലങ്കൈകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ താങ്ങും.

അതിനാൽ, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി തന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. യേശു പറഞ്ഞു, “അതിനാൽ ഭയപ്പെടേണ്ട; നിങ്ങൾ അനേകം കുരുവികളെക്കാൾ വിലയുള്ളവരാണ്” (മത്തായി 10:31). ഒരു കുരുവിയുടെ മുറിവോ മരണമോ അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, അവന്റെ സ്വന്തം പുത്രന്മാരുടെയും പുത്രിമാരുടെയും മുറിവോ മരണമോ അവനെ എത്രയധികം കരുതുന്നവനാക്കും. ഭാവിയെക്കുറിച്ചും അത് എന്ത് കൊണ്ടുവരുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും വിശ്വാസി ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല, “നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി എനിക്കുള്ള പദ്ധതികൾ എനിക്കറിയാം… “നിങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്ന ശുഭഭാവി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു നിരൂപിക്കുന്ന നിരൂപണങ്ങൾ ഇന്നവ എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു; അവ തിന്മെക്കല്ല നന്മെക്കത്രേയുള്ള നിരൂപണങ്ങൾ എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു” (യിരെമ്യാവ്‌ 29:11).

അതിനാൽ, ഭയത്തെ ജയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ഘടകം കർത്താവിലുള്ള പൂർണ വിശ്വാസമാണ്. ഇരുണ്ട സമയത്തും, ക്രിസ്ത്യാനി തന്റെ സ്നേഹത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും വിശ്രമിക്കുകയും സങ്കീർത്തനക്കാരനോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്യാം, “ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു; ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല.
മനുഷ്യന്നു എന്നോടു എന്തു ചെയ്‌വാൻ കഴിയും?? (സങ്കീർത്തനം 56:11).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment