എന്റെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ചോദ്യം: എന്റെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും? അത് കാണിക്കാൻ ഒരു ബൈബിൾ വാക്യമുണ്ടോ?

ഉത്തരം: പലർക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉൽപ്പാദനക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ചുരുങ്ങിയ കാലമേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ സമയം വിവേകത്തോടെ വിനിയോഗിക്കണം. ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ധാരാളം വാക്യങ്ങൾ ബൈബിളിലുണ്ട് (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 6:6; 12:24, 14:23). അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് ഈ തത്ത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു, അവരുടെ മാതൃകയിലൂടെ, സജീവവും ഉൽപ്പാദനക്ഷമവുമായിരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞു, “ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഇത് കൽപിച്ചു: ആരെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഭക്ഷിക്കരുത്” (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 3:10).

അത്യല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായവൻ അധികത്തിലും വിശ്വസ്തൻ;ദൈവം നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് (ലൂക്കാ 16:10), ഇതിൽ നമ്മുടെ സമയവും കഴിവുകളും ഊർജവും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് കർത്താവിന് കീഴടങ്ങുകയും ഈ കാര്യം അവന്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള അവന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. “പരമാധികാരിയായ യഹോവ എന്റെ ശക്തി ആകുന്നു; അവൻ എന്റെ കാലുകളെ മാനിന്റെ പാദങ്ങൾ പോലെയാക്കി, ഉയരങ്ങളിൽ ചവിട്ടാൻ എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു” (ഹബക്കൂക്ക് 3:19 NIV).

ഓർക്കുക, നിങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ക്രിസ്തുവിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ കഴിയും (ഫിലിപ്പിയർ 4:13), എന്നാൽ അതിന് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ചില തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ പോകുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ബലഹീനത അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിക്കുക, അവൻ ചെയ്യും (മത്തായി 7:7). നഷ്‌ടമായ അല്ലെങ്കിൽ പാഴായ അവസരങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇനിയും വൈകില്ല, ദൈവത്തിന് നമ്മെ മാറ്റാൻ കഴിയും. “ആകയാൽ നിങ്ങൾ വിഡ്ഢികളായിട്ടല്ല, ജ്ഞാനികളെപ്പോലെ, സമയത്തെ വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ടു സൂക്ഷ്മതയോടെ നടക്കുന്നു; ആകയാൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാകാതെ കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവിൻ” (എഫേസ്യർ 5:15-17).

ഈ പ്രക്രിയയിൽ നിങ്ങൾക്കായി ലക്ഷ്യങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം മുന്നേറാൻ കഴിയും, ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് കാണാൻ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യം നിരാശപ്പെടരുത്, നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, എഴുന്നേറ്റു വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക (ഫിലിപ്പിയർ 3:13). കർത്താവ് നിങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ദൈനംദിന ശക്തി ലഭിക്കുന്നതിന്, ഓരോ ദിവസവും പ്രാർത്ഥനയോടെയും ഭക്തിയോടെയും ആരംഭിക്കുക, “ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയാണ്, നിങ്ങൾ ശാഖകളാണ്. എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നവൻ വളരെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു; എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല” (യോഹന്നാൻ 15:5).

ഒരു വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.