എന്നെ ദഹിപ്പിച്ചാലും എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ കഴിയുമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ശവസംസ്കാരം

മൃതശരീരം ദഹിപ്പിച്ച് അന്തിമമായി സംസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ദഹിപ്പിക്കുക. ഇത് ഒരു ശവസംസ്കാര ചടങ്ങായും ശവസംസ്കാരാനന്തര ചടങ്ങായും ശവസംസ്കാരത്തിന് ബദലായും വർത്തിച്ചേക്കാം. പുരാതന കാലത്ത് ശവസംസ്‌കാരം നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നു, എന്നാൽ പഴയനിയമത്തിലോ പുതിയ നിയമത്തിലോ ഉള്ളവർ അപൂർവ സന്ദർഭങ്ങളിലല്ലാതെ അത് അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നില്ല (ലേവ്യപുസ്തകം 20:14; 1 സാമുവൽ 31:11-13; ആമോസ് 6:10).

പഴയനിയമത്തിൽ അടക്കം

ബൈബിൾ ആചാരമനുസരിച്ച്, മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കപ്പെടാതെ നിലത്തോ ഗുഹകളിലോ അടക്കം ചെയ്തു (ഉല്പത്തി 23:19; 35:19; 2 ദിനവൃത്താന്തം 16:14; മത്തായി 27:60-66). ഉദാഹരണത്തിന്, ദൈവം മോശയെ തന്നെ അടക്കം ചെയ്തു (ആവർത്തനം 34:5-8; യൂദാ 1:9). കൂടാതെ, ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കുടുംബ സെമിത്തേരി അബ്രഹാം വാങ്ങി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ പലരെയും അവിടെ അടക്കം ചെയ്തു (ഉല്പത്തി 15:15; 23:1-20; 25:9-10; 35:8,19,29; 47: 29-31; 49:28-33; 50:1-14).

ജോസഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, തന്റെ അസ്ഥികൾ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അങ്ങനെ അത് കനാനിൽ കുഴിച്ചിടും. പുറപ്പാട് വരെ ഏകദേശം 200 വർഷത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എംബാം ചെയ്ത ശരീരം ഒരു ശവപ്പെട്ടിയിലായിരുന്നു (ഉല്പത്തി 50:24-26; പുറപ്പാട് 13:19; ജോഷ്വ 24:32). ഡേവിഡ് രാജാവിനെ അടക്കം ചെയ്തു, 1000 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും യെരൂശലേമിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവകുടീരത്തിന്റെ സ്ഥാനം പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു (I രാജാക്കന്മാർ 2:10; 11:43; പ്രവൃത്തികൾ 2:29; 13:36).

പുതിയ നിയമത്തിൽ അടക്കം

അതുപോലെ, പുതിയ നിയമത്തിൽ മരിച്ചവരെ അടക്കം ചെയ്യുന്നതിന്റെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് (ലൂക്കോസ് 16:22; മത്തായി 8:22; 27:1-10,57-60; യോഹന്നാൻ 11:33-44; പ്രവൃത്തികൾ 5:1-11; 8. :2). യേശുക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ അടക്കം ചെയ്തു. അവന്റെ ശരീരം ചിന്നഭിന്നമായെങ്കിലും, ശവസംസ്കാരം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും, അവന്റെ ശരീരം സംസ്കരിക്കാൻ അവർ സമയം കണ്ടെത്തി (യെശയ്യാവ് 53:9; മത്തായി 27:57-60; മർക്കോസ് 15:43-46; ലൂക്കോസ് 23:50- 53; യോഹന്നാൻ 19:38-42; പ്രവൃത്തികൾ 13:29).

ദഹിപ്പിച്ചവരെ ദൈവം ഉയിർപ്പിക്കുമോ?

ബൈബിളിലെ പ്രമുഖമായ രീതി ശവസംസ്‌കാരം ആണെങ്കിലും, അത് ദഹിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രത്യേകമായി കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. സംസ്‌കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ജീർണിച്ച മൃതദേഹം ഉയർത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞാണ് ചിലർ സംസ്‌കാരം നിഷേധിക്കുന്നത്.

ദൈവത്തിന് എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയും. ദഹിപ്പിക്കപ്പെട്ട നീതിമാനെ ഉയിർപ്പിക്കാനും അവന് നിത്യജീവൻ നൽകാനും തീർച്ചയായും അവന് കഴിയും (യോഹന്നാൻ 1:12). യേശു പ്രഖ്യാപിച്ചു, “ഞാൻ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും ആകുന്നു. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും” (യോഹന്നാൻ 11:25). അവനെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നു (1 യോഹന്നാൻ 5:11, 12) ഭാവിയിലെ പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പുനൽകുന്നു (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:15-18).

അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു, “ഞാൻ ഒരു മർമ്മം നിങ്ങളോടു പറയാം: നാം എല്ലാവരും നിദ്രകൊള്ളുകയില്ല; എന്നാൽ അന്ത്യകാഹളനാദത്തിങ്കൽ പെട്ടെന്നു കണ്ണിമെക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും. കാഹളം ധ്വനിക്കും, മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയിർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും. 53ഈ ദ്രവത്വമുള്ളതു അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായതു അമർത്യത്വത്തെയും ധരിക്കേണം. ഈ ദ്രവത്വമുള്ളതു അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായതു അമർത്യത്വത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ “മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു” എന്നു എഴുതിയ വചനം നിവൃത്തിയാകും. ഹേ മരണമേ, നിന്റെ ജയം എവിടെ? ഹേ മരണമേ, നിന്റെ വിഷമുള്ളു എവിടെ? ” (1 കൊരിന്ത്യർ 15:50-55).

ദൈവം ആദാമിനെ ഭൂമിയിലെ പൊടിയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു (ഉല്പത്തി 2:7). ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപിൻറെ നാളിൽ മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹം ഭൂമിയിലെ പൊടിയിൽ നിന്ന് പുനർനിർമ്മിക്കാൻ അവന് കഴിയും. എന്തെന്നാൽ, കർത്താവ് സർവ്വശക്തനാണ് (ഇയ്യോബ് 42:2). അവനോടൊപ്പം “എല്ലാം സാധ്യമാണ്” (മത്തായി 19:26).

ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുക

ശവസംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജ്ഞാനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. “നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ജ്ഞാനം കുറവാണെങ്കിൽ, അവൻ എല്ലാവർക്കും ഉദാരമായും നിന്ദയില്ലാതെയും നൽകുന്ന ദൈവത്തോട് ചോദിക്കട്ടെ, അത് അവന് ലഭിക്കും” (യാക്കോബ് 1:5) എന്ന് കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. അതിനാൽ, ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം പിന്തുടരുക, ഈ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനത്തിലേക്ക് കർത്താവ് നിങ്ങളെ നയിക്കും.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.