“എന്നെ അനുഗമിക്കുക” എന്ന പദത്താൽ യേശു എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


മത്തായി 4:19-ൽ, യേശു തന്റെ കുട്ടികളോട് “എന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ…” യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക്‌ മാതൃകയാക്കുകയും അവൻ ചെയ്തതുപോലെ ദൈവത്തെയും നമ്മുടെ സഹമനുഷ്യരെയും സേവിക്കുകയുമാണ് (1 യോഹന്നാൻ 2:6). തന്റെ ഭൗമിക ജീവിതത്തിൽ യേശു എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അനുകരിക്കാൻ ഉത്തമമായ ഒരു മാതൃക അവശേഷിപ്പിച്ചു. പാപരഹിതമായ ആ ജീവിതത്തെ പകർത്താനും അതിന്റെ തത്ത്വങ്ങൾ താൻ ജീവിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കാനും ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ആ ജീവിതത്തെ നന്നായി പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവൻ തന്റെ രക്ഷകനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിന് ദൈനംദിന തെളിവുകൾ നൽകണമെന്ന് യോഹന്നാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ആ പദം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ശിഷ്യനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ആദ്യം സ്വയം, സ്വന്തം പദ്ധതികൾ, സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവ ഉപേക്ഷിക്കണം. അപ്പോൾ അവൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏത് കുരിശും വഹിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. “തന്റെ കുരിശ് ചുമക്കാത്ത, എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്ന ആർക്കും എന്റെ ശിഷ്യനാകാൻ കഴിയില്ല” (ലൂക്കാ 14:27).

ക്രിസ്ത്യാനിയെ “വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്” നല്ലത് ചെയ്യാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നതിൽ കഷ്ടപ്പെടാനും ആണ്. “ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കഷ്ടം സഹിച്ചു, നിങ്ങൾ അവന്റെ കാൽച്ചുവടുകൾ പിന്തുടരുന്നതിന് ഒരു മാതൃക അവശേഷിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടത്” (1 പത്രോസ് 2:21). തന്റെ സഹനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രിസ്തു നൽകിയ ക്ഷമയുടെ ഉദാത്ത മാതൃകയെക്കുറിച്ചാണ് പത്രോസ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത്. ക്രിസ്തു ക്ഷമയോടെ സഹിച്ചു, ദൈവം എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കും (റോമ. 8:28; 1 ​​പത്രോസ് 2:19). ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് കുരിശില്ലാതെ കിരീടം ഉണ്ടാകില്ല, മരുഭൂമിയിലെ സാത്താൻ ക്രിസ്തുവിന് ഈ ലോകത്തിന്റെ കിരീടം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തത്‌ കുരിശിനേക്കാൾ മറ്റൊരു പാതയിലൂടെയാണ് (മത്താ. 4:8, 9; 16:22).

എന്നാൽ വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ “പിന്തുടരുക” എന്ന പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നു. “ഇച്ഛിക്ക എന്നതും പ്രവർത്തിക്ക എന്നതും നിങ്ങളിൽ ദൈവമല്ലോ തിരുവുള്ളം ഉണ്ടായിട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നതു” (ഫിലിപ്പിയർ 2:13). രക്ഷ സ്വീകരിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ തീരുമാനത്തിന് ഉത്തേജനവും ആ തീരുമാനം ഫലപ്രദമാക്കാനുള്ള ശക്തിയും ദൈവം നൽകുന്നു. തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പഠനം, പ്രാർത്ഥന, അനുസരണം (യോഹന്നാൻ 15:4) എന്നിവയിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് അനുദിനം നമ്മെത്തന്നെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നാം അവനോട് സഹകരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment