എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹിസ്‌കീയാവ് 15 വർഷം കൂടി ജീവിച്ചത്?

Author: BibleAsk Malayalam


പശ്ചാത്തലം

യെഹൂദാരാജാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായ ഹിസ്കീയാവ് ആഹാസ് രാജാവിന്റെ മകനായിരുന്നു. ഇരുപത്തിയൊമ്പത് വർഷം (ബിസി 715 – 686) ഭരിച്ചു, രാജാവായി നിയമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് 25 വയസ്സായിരുന്നു (2 രാജാക്കന്മാർ 18:2). അവൻ “നല്ലവനും നീതിമാനും തന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ വിശ്വസ്തനുമായിരുന്നു” എന്ന് ബൈബിൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു (2 ദിനവൃത്താന്തം 31:20). ഹിസ്‌കീയാവിന്റെ കഥ 2 രാജാക്കന്മാർ 16:20—20:21; 2 ദിനവൃത്താന്തം 28:27—32:33, യെശയ്യാവു 36:1—39:8.

ബിസി 701-ൽ അസീറിയൻ രാജാവ് യഹൂദയെ ആക്രമിച്ച് ജറുസലേമിലേക്ക് പോയി. ഈ ശത്രുക്കൾ ഇസ്രായേലിന്റെ വടക്കൻ രാജ്യം കീഴടക്കി, ഇപ്പോൾ അവർ തെക്കൻ ഭാഗം കീഴടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു (2 രാജാക്കന്മാർ 18:13). ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തിന് തന്റെ ജനത്തെ വിടുവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അവർ പരസ്യമായി ധിക്കരിച്ചു (2 രാജാക്കന്മാർ 18:28-35; 19:10-12).

അതിനാൽ, യഹൂദയിലെ ഹിസ്കീയാവ്, ആമോസിന്റെ പുത്രനായ യെശയ്യാ പ്രവാചകന് ദൈവത്തിന്റെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അടിയന്തിര സന്ദേശം അയച്ചു (2 രാജാക്കന്മാർ 19:2). അവൻ ആലയത്തിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു: “ഇപ്പോഴോ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവേ, നീ ഒരുത്തൻ മാത്രം യഹോവയായ ദൈവം എന്നു ഭൂമിയിലെ സകലരാജ്യങ്ങളും അറിയേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങളെ അവന്റെ കയ്യിൽനിന്നു രക്ഷിക്കേണമേ” (2 രാജാക്കന്മാർ 19:19).

തുടർന്ന്, യെശയ്യാവ് കർത്താവിന്റെ വചനം രാജാവിനെ അറിയിച്ചു: “കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: അസീറിയൻ രാജാവിന്റെ ഭൃത്യന്മാർ എന്നെ ദൂഷണം പറഞ്ഞതും നീ കേട്ടതുമായ വാക്കുകൾ ഭയപ്പെടേണ്ടാ. ഞാൻ അവന്റെ മേൽ ഒരു ആത്മാവിനെ അയക്കും; അവൻ ഒരു ശ്രുതി കേട്ട് സ്വദേശത്തേക്കു മടങ്ങിപ്പോകും; ഞാൻ അവനെ അവന്റെ ദേശത്തുവെച്ചു വാളാൽ വീഴ്ത്തും” (2 രാജാക്കന്മാർ 19:6,7). ഭൂമിയിലെ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ദൈവത്തിന് തന്റെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ അടിയന്തരാവസ്ഥ. സൻഹേരീബിൽ നിന്ന് യെരൂശലേമിലേക്കുള്ള ദൈവം വിടുതൽ വഴി, അസീറിയ താഴ്‌ത്തപ്പെടും, യഹോവ അത്യുന്നതനാണെന്ന് ജനതകൾ അറിയുകയും ചെയ്യും.

ദൈവത്തിന്റെ വിടുതൽ

ദൈവവചനം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു: “അന്നു രാത്രി കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ പുറപ്പെട്ടു, അസീറിയൻ പാളയത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തയ്യായിരം പേരെ കൊന്നു. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ, എല്ലാ മൃതദേഹങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു! (2 രാജാക്കന്മാർ 19:35). ബാക്കിയുള്ള സൈന്യം തോറ്റു പലായനം ചെയ്തു. “അങ്ങനെ യഹോവ ഹിസ്കീയാവിനെയും യെരൂശലേം നിവാസികളെയും അസീറിയൻ രാജാവായ സൻഹേരീബിന്റെ കയ്യിൽനിന്നും മറ്റെല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽനിന്നും രക്ഷിക്കുകയും അവരെ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും നയിക്കുകയും ചെയ്തു” (2 ദിനവൃത്താന്തം 32:22).

കർത്താവ് തന്റെ സൈന്യത്തെ അടിച്ചപ്പോൾ ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള പാതകൾ കാക്കുന്ന സൈന്യത്തോടൊപ്പം അസീറിയൻ രാജാവായ സൻഹേരീബ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭയത്തോടും അപമാനത്തോടും കൂടി, തന്റെ ദേശം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഹിസ്‌കിയയെ സമാധാനത്തോടെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവൻ വേഗത്തിൽ തന്റെ രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങി. അവന്റെ സ്വന്തം പുത്രന്മാർ അവനെ കൊന്നു എന്ന് ബൈബിൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു (2 രാജാക്കന്മാർ 19:37). അസീറിയൻ, ബാബിലോണിയൻ സാഹിത്യങ്ങൾ സൻഹേരീബിന്റെ മക്കളാൽ വധിക്കപ്പെട്ടതായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

ഹിസ്കീയാവിന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ

ഹിസ്കീയാവ് തന്റെ ഭരണം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ, വിഗ്രഹാരാധനയിൽ നിന്ന് വളരെ നവീകരണവും ആത്മീയഉണർവും ആവശ്യമായിരുന്നു. അതിനാൽ, മരുഭൂമിയിൽ മോശ ഉണ്ടാക്കിയ വെങ്കല സർപ്പം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിജാതീയ ബലിപീഠങ്ങളും വിഗ്രഹങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളും അവൻ നശിപ്പിച്ചു (സംഖ്യകൾ 21:9) ആളുകൾ അതിനെ ഒരു വിഗ്രഹമാക്കിയിരുന്നു (2 രാജാക്കന്മാർ 18:4). അവൻ യെരൂശലേമിലെ ദേവാലയത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നു, ലേവ്യ പൗരോഹിത്യത്തെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു (2 ദിനവൃത്താന്തം 29:5), മോശൈക നിയമമനുസരിച്ച് പെസഹാ പെരുന്നാൾ ആചരിച്ചു (2 ദിനവൃത്താന്തം 30:1).

കർത്താവ് ഹിസ്കീയാവിൽ പ്രസാദിക്കുകയും അവനെ വളരെയധികം അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു, കാരണം അവൻ “കർത്താവിനെ മുറുകെ പിടിക്കുകയും അവനെ പിന്തുടരുന്നത് നിർത്തിയില്ല; യഹോവ മോശെയോടു കല്പിച്ച കല്പനകൾ അവൻ പ്രമാണിച്ചു. യഹോവ അവനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു; താൻ ഏറ്റെടുത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവൻ വിജയിച്ചു” (2 രാജാക്കന്മാർ 18:6-7). രാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് യെശയ്യാ പ്രവാചകന്മാരും മീഖയും യഹൂദയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു.

ഹിസ്‌കിയയുടെ രോഗവും അവന് 15 വർഷം നൽകുമെന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനവും

പിന്നീട്, ഹിസ്‌കീയാവ് വളരെ രോഗിയായി. യെശയ്യാവ് അവനോട് തന്റെ വീട് നേരെയാക്കാൻ പറഞ്ഞു, എന്തെന്നാൽ അവൻ മരിക്കും (2 രാജാക്കന്മാർ 20:1). എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ ജീവനെ രക്ഷിക്കണമെന്നും താൻ എങ്ങനെ ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തനാണെന്ന് അവൻ ഓർക്കണമെന്നും ഹിസ്കീയാവ് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതിനാൽ, യെശയ്യാവ് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരം വിട്ടുപോകുന്നതിനുമുമ്പ്, രാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കർത്താവ് ഉത്തരം നൽകി.

കർത്താവ് യെശയ്യാവിനോട് പറഞ്ഞു, “നീ മടങ്ങിച്ചെന്നു എന്റെ ജനത്തിന്റെ പ്രഭുവായ ഹിസ്കീയാവോടു പറയേണ്ടതു: നിന്റെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാൻ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു നിന്റെ കണ്ണുനീർ കണ്ടിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും; മൂന്നാം ദിവസം നീ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ പോകും. 6ഞാൻ നിന്റെ ആയുസ്സിനോടു പതിനഞ്ചു സംവത്സരം കൂട്ടും; ഞാൻ നിന്നെയും ഈ നഗരത്തെയും അശ്ശൂർരാജാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നു വിടുവിക്കും. എന്റെ നിമിത്തവും എന്റെ ദാസനായ ദാവീദിന്റെ നിമിത്തവും ഈ നഗരം ഞാൻ കാത്തു രക്ഷിക്കും.’ ” (2 രാജാക്കന്മാർ 20:5-6) അങ്ങനെ, പ്രവാചകൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, ദൈവം നിന്റെ നാളുകൾ നീട്ടുകയും നിന്റെ ആയുസ്സിൽ പതിനഞ്ച് വർഷം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യും.

അപ്പോൾ ഹിസ്കീയാവ് യെശയ്യാവിനോട്: “ഹിസ്കീയാവു യെശയ്യാവോടു: യഹോവ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കുകയും ഞാൻ മൂന്നാം ദിവസം യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ പോകയും ചെയ്യുമെന്നതിന്നു അടയാളം എന്തു എന്നു ചോദിച്ചു. അതിന്നു യെശയ്യാവു: യഹോവ അരുളിച്ചെയ്ത കാര്യം നിവർത്തിക്കുമെന്നുള്ളതിന്നു യഹോവയിങ്കൽനിന്നു ഇതു നിനക്കു അടയാളം ആകും: നിഴൽ പത്തു പടി മുമ്പോട്ടു പോകേണമോ? പത്തു പടി പിന്നോക്കം തിരിയേണമോ എന്നു ചോദിച്ചു. അതിന്നു ഹിസ്കീയാവു: നിഴൽ പത്തു പടി ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതു എളുപ്പം ആകുന്നു; അങ്ങനെയല്ല, നിഴൽ പത്തുപടി പിന്നോക്കം തിരിയട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു.അപ്പോൾ യെശയ്യാപ്രവാചകൻ യഹോവയെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു; അവൻ ആഹാസിന്റെ സൂര്യഘടികാരത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്ന നിഴലിനെ പത്തു പടി പിന്നോക്കം തിരിയുമാറാക്കി” (2 രാജാക്കന്മാർ 20:8-11).

തുടർന്ന്, കർത്താവ് തന്റെ പ്രവാചകനായ യെശയ്യാവിനെ ഇനിപ്പറയുന്ന സന്ദേശവുമായി അയച്ചു: “അവർ ഒരു അത്തിപ്പഴം എടുത്ത് പരുവിന്റെ മേൽ പുരട്ടട്ടെ, അവൻ സുഖം പ്രാപിക്കും” (യെശയ്യാവ് 38:1,21; 2 രാജാക്കന്മാർ 20:7). ). ഈ അത്തിപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാതെ കർത്താവ് ഹിസ്‌കിയയെ സുഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം, എന്നാൽ പ്രകൃതിദത്ത പരിഹാരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നിടത്ത്, രോഗശാന്തിയിൽ അവ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഹിസ്കീയാവിന്റെ അഹംഭാവം

സൂര്യഘടികാരത്തിലെ നിഴലിന്റെ പിൻവാങ്ങൽ (2 രാജാക്കന്മാർ 20:11; യെശയ്യാവ് 38:8) ബാബിലോണിയയിലെ ജ്യോതിഷികൾക്കും ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ഹിസ്‌കീയാവിനെ അഭിനന്ദിക്കാനും അത്തരം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാനും അവർ യെരൂശലേമിലേക്ക് ദൂതന്മാരെ അയച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിക്കും നന്മയ്ക്കും സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനുള്ള മഹത്തായ അവസരം ഈ അത്ഭുതം ഹിസ്കീയാവിനു നൽകി.

എന്നാൽ ഹിസ്കീയാവ് ഒരു വിഡ്ഢിത്തം ചെയ്തു. അഹങ്കാരത്തോടെ, രാജാവ് തന്റെ അത്ഭുത ശക്തികൾക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനുപകരം, അത്യാഗ്രഹികളായ ബാബിലോണിയക്കാർക്ക് തന്റെ എല്ലാ നിധികളും കാണിച്ചുകൊടുത്തു. ഹിസ്കീയാവ് വിനയാന്വിതനായി, ഈ അത്ഭുതം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചുവെന്നും, രോഗശാന്തിയും പ്രകൃതിയും ഒരു അമാനുഷികമായ കാര്യം ദൈവം എങ്ങനെ ചെയ്തുവെന്നും പ്രതിനിധികളോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, ഈ ആളുകൾക്ക് ആ പുറജാതീയ രാജ്യത്ത് അനേകരെ നേടാമായിരുന്നു, അവർക്കു സത്യദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുമായി ബാബിലോണിയയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയുമായിരുന്നു.

അതിനാൽ, യെശയ്യാവ് ഹിസ്‌കിയയെ അവന്റെ പാപത്തിന് ശാസിക്കുകയും രാജാവ് ബാബിലോണിയർക്ക് കാണിച്ചതെല്ലാം അവർ ബാബിലോൺ രാജാവിനെ അറിയിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തു. ബാബിലോണിയർ പിന്നീട് യെരൂശലേമിനെ ആക്രമിക്കും, ഹിസ്‌കിയയുടെ സ്വന്തം മക്കളും അവരുടെ എല്ലാ നിധികളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി തടവുകാരെ ബാബിലോണിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകും. “എങ്കിലും തന്റെ ഗർവ്വത്തെക്കുറിച്ചു യെഹിസ്കീയാവും യെരൂശലേംനിവാസികളും തങ്ങളെത്തന്നേ താഴ്ത്തി; അതുകൊണ്ടു യഹോവയുടെ കോപം യെഹിസ്കീയാവിന്റെ കാലത്തു അവരുടെമേൽ വന്നില്ല ” (2 ദിനവൃത്താന്തം 32:26).

ഹിസ്‌കീയാവിന്റെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ ഫലമായി, ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം നെബൂഖദ്‌നേസറിന്റെ നാളുകൾ വരെ ബാബിലോണിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണം ഉണ്ടായില്ല. ഹിസ്കീയാവ് അബദ്ധത്തിൽ വീണെങ്കിലും (2 രാജാക്കന്മാർ 20:12-19), അവൻ ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല, സ്രഷ്ടാവിന്റെ ആരാധനയിലേക്ക് ആളുകളെ തിരികെ നയിച്ചു. തൽഫലമായി, അവൻ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചു, രാഷ്ട്രം അവനോടൊപ്പം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചു.

പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠം

ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു പാഠമുണ്ട്. രോഗശാന്തിക്കായി അപേക്ഷിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, രോഗികൾ ദൈവഹിതത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നതിന്റെ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ നന്മയ്ക്കും ദൈവമഹത്വത്തിനും വേണ്ടിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് സ്രഷ്ടാവിന് മാത്രമേ അറിയൂ.

രോഗികൾ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് രോഗശാന്തി ആവശ്യപ്പെടരുത്. കാരണം, പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും രോഗം മാറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അവർ വീഴുകയും പാപങ്ങൾ ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ചെയ്തതിൽ ഖേദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, പാപകരമായ ഒരു രേഖ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശുദ്ധമായ ഒരു രേഖയോടെ സമാധാനത്തോടെ കടന്നുപോകുന്നതാണ് ഇവർക്ക് കൂടുതൽ നല്ലത്. ജീവിക്കാൻ ശഠിക്കുന്നതിനുപകരം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവേഷ്ടം നിറവേറാൻ ഹിസ്കീയാവ് പ്രാർത്ഥിക്കണമായിരുന്നു.

നേരെമറിച്ച്, യേശു തന്റെ വിറയ്ക്കുന്ന കൈകളിൽ നിന്ന് മരണത്തിന്റെ പാനപാത്രം എടുത്തുകളയാൻ ഗെത്സെമനിൽ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു, എന്നാൽ അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു, “എങ്കിലും ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുംപോലെ അല്ല, നീ ഇച്ഛിക്കുംപോലെ ആകട്ടെ എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു ” (മത്തായി 26:39). എല്ലാ വേദനകളും കഠിനമായ പ്രലോഭനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, പിശാച് അവനെ അമർത്തി, പിറുപിറുപ്പോ മടിയോ കൂടാതെ യേശു ദൈവഹിതത്തിന് വഴങ്ങി. ദൈവത്തോടുള്ള അവന്റെ സമ്പൂർണ്ണ കീഴ്‌വണക്കം നമുക്ക് പിന്തുടരാനുള്ള ഉത്തമ മാതൃകയാണ്. “നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആകേണമേ” എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ യേശു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു (മത്തായി 6:10; ലൂക്കോസ് 2:49; എബ്രായർ 5:8).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment