എന്തുകൊണ്ടാണ് വസ്ഥി രാജ്ഞി വിരുന്നിൽ വരാൻ വിസമ്മതിച്ചത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ചോദ്യം: അഹശ്വേരോശ് രാജാവിന്റെ വിരുന്നിൽ വരാൻ വസ്ഥി രാജ്ഞി വിസമ്മതിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട്?

ഉത്തരം: അഹശ്വേരോശ് രാജാവിന്റെ വാഴ്ചയുടെ മൂന്നാം വർഷത്തിൽ, അവൻ തന്റെ എല്ലാ പ്രഭുക്കന്മാർക്കും ഒരു ബഹുദിവസ വിരുന്നൊരുക്കി, അവിടെ അവൻ തന്റെ മഹത്വമുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്തും അവന്റെ പ്രതാപത്തിന്റെ മഹത്വവും കാണിച്ചു. “ഏഴാം ദിവസം വീഞ്ഞു കുടിച്ചു ആനന്ദമായിരിക്കുമ്പോൾ വസ്ഥിരാജ്ഞിയുടെ സൗന്ദര്യം കാണിക്കേണ്ടതിന്നു അവളെ രാജകിരീടം ധരിപ്പിച്ചു രാജസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ കല്പിച്ചു; അവൾ സുമുഖിയായിരുന്നു. എന്നാൽ രാജകല്പന മറുത്തു വസ്ഥിരാജ്ഞി ചെല്ലാതിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു രാജാവു ഏറ്റവും കോപിച്ചു; അവന്റെ കോപം അവന്റെ ഉള്ളിൽ ജ്വലിച്ചു” (എസ്തേർ 1:10-12).

സാധ്യമായ കാരണങ്ങൾ

രാജാവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ വഷ്‌തി രാജ്ഞി വിസമ്മതിച്ചതിന് ഈ രേഖയിൽ ഒന്നും വ്യക്തമായ കാരണം നൽകുന്നില്ല. വസ്തി രാജ്ഞിയുടെ സൌന്ദര്യം കാണിക്കാൻ അഹശ്വേരോശ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതായി ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ സന്ദർഭം അതിന് തെളിവൊന്നും നൽകുന്നില്ല. പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതിനുള്ള അവളുടെ പ്രേരണ അത്തരമൊരു പ്രദർശനം ഒഴിവാക്കാനുള്ള അവളുടെ ആഗ്രഹമാണെന്ന് ജൂത ടാർഗുകൾ അനുമാനിച്ചു. വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകളെ അപരിചിതരുമായി കൂട്ടുകൂടുന്നത് വിലക്കിയിരുന്ന ഒരു പേർഷ്യൻ ആചാരമാണ് അവളുടെ വിസമ്മതത്തിന് കാരണമെന്ന് ചരിത്രകാരനായ ജോസീഫസ് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും പേർഷ്യൻ ആചാരത്തിൽ ഇതിന് തെളിവുകളൊന്നുമില്ല. നേരെമറിച്ച്, കൽദായ ഭാര്യമാരും വെപ്പാട്ടികളും അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരോടൊപ്പം പെരുന്നാളുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് ഒരു പരാമർശമുണ്ട് (ദാനിയേൽ 5:2). കൂടാതെ, നെഹെമ്യാവ് 2:1-6-ൽ അഹശ്വേരോസിന്റെ മകനും പിൻഗാമിയുമായ അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാവ് ഒന്നാമന്റെ രാജ്ഞി രാജാവിനെ വീഞ്ഞിൽ അനുഗമിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ബാഹ്യ എഴുത്തുകൾ

ഗ്രീക്ക് എഴുത്തുകാരുടെ രചനകളിൽ ബൈബിളിന് പുറത്ത് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ഉണ്ട്, അത് പേർഷ്യൻ സ്ത്രീകൾ വിരുന്നുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അഹസ്വേറസിന്റെ സമകാലികനായ ഹെറോഡൊട്ടസ്, രാജാവിന്റെ ജന്മദിന വിരുന്നിൽ അമേസ്ട്രിസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു (ix. 110). അതിനാൽ, സമകാലിക പേർഷ്യൻ ആചാരം സ്ത്രീകളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ലെന്നും അതിനാൽ പുരുഷന്മാർ മദ്യപിച്ചിരുന്നിട്ടും വഷ്തി രാജ്ഞി വിളിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അനുചിതമായിരിക്കുമെന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും (എസ്തേർ 7:7 ).

അഹശ്വേരോശ് രാജാവിന്റെ അപേക്ഷ

അഹശ്വേരോശ് രാജാവിന്റെ കൽപ്പന ന്യായരഹിതമാണെന്ന ആശയത്തെ മറ്റു പല ഘടകങ്ങളും തള്ളിക്കളയുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, അഹശ്വേരോശ് രാജാവിന്റെ കൽപ്പനയിൽ രാജ്ഞി രാജകിരീടം ധരിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത് (വാക്യം 11) അവൻ അവളെ ഒരു സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയെന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല, ദേശത്തിന്റെ പ്രഥമവനിതയായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്തതായി കാണിക്കുന്നു. വസ്തി രാജ്ഞി തന്നെ ശൂശനിലെ സ്‌ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കായിഅഹശ്വേരോസിനൊടൊപ്പം വിരുന്നൊരുക്കിയതുകൊണ്ടാണ് മറിച്ചു രാജാവിനോടുള്ള അവിശ്വസ്‌തതയല്ല അവളെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാം (അദ്ധ്യായം 1:9). സിംഹാസനത്തോടുള്ള അവളുടെ വിശ്വസ്തത തെളിയിക്കുന്ന പേർഷ്യയിലെ രാജാവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഏകീകൃത ശ്രമത്തെ ഇത് കാണിക്കുന്നു. എളിമ/ഉചിതത്വം, അവിശ്വസ്തത എന്നിവയുടെ കാരണങ്ങൾ നിരസിച്ചുകൊണ്ട്, അഹശ്വേരോശ് രാജാവ് വസ്തി രാജ്ഞിയെ വിളിച്ചപ്പോൾ വരാൻ വിസമ്മതിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉറപ്പിക്കാനാവില്ല.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment