എന്തുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ ആളുകളെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയത്?

BibleAsk Malayalam

Available in:

“യോഹന്നാൻ വന്നു മരുഭൂമിയിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും പാപമോചനത്തിനായുള്ള മാനസാന്തരസ്നാനം പ്രസംഗിച്ചുംകൊണ്ടിരുന്നു” (മർക്കോസ് 1:4) എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. യോഹന്നാന്റെ സ്നാനത്തിന്റെ സവിശേഷത മാനസാന്തരമായിരുന്നു. സ്നാനത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി മാനസാന്തരമോ ക്ഷമയോ ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ അനുഭവങ്ങളാൽ ശ്രദ്ധയമാവാത്തിടത്തോളം സ്നാനം യഥാർത്ഥമായിരുന്നില്ല.

യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു, “ഞാൻ നിങ്ങളെ മാനസാന്തരത്തിന്നായി വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം ഏല്പിക്കുന്നതേയുള്ളു; എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവനോ എന്നെക്കാൾ ബലവാൻ ആകുന്നു; അവന്റെ ചെരിപ്പു ചുമപ്പാൻ ഞാൻ മതിയായവനല്ല; അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും തീയിലും സ്നാനം ഏല്പിക്കും” (മത്തായി 3:11). തന്റെ സ്നാനം ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ഒരുക്കമാണെന്ന് താൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നതായി ജോൺ വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നു.

പാപം കഴുകി കളയാനുള്ള പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് സ്നാനം. ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “വിശ്വസിക്കയും സ്നാനം ഏൽക്കയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും; വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടും” (മർക്കോസ് 16:16). ഇത് പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൊതു സാക്ഷ്യമോ മാനസാന്തരമോ ആണ്: “നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നമ്മോടു പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചു സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആകുന്നു” (1 യോഹന്നാൻ 1:9).

യേശു പാപരഹിതനായിരുന്നെങ്കിലും, അവൻ “യോർദാനിൽ യോഹന്നാനാൽ സ്നാനം ഏറ്റപ്പോൾ” (മർക്കോസ് 1:9, 10) നമുക്ക് പിന്തുടരാൻ ഒരു മാതൃക നൽകി. അവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, “ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചതു ഒക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചുംകൊണ്ടു സകലജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊൾവിൻ; ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാനാളും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടു” എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു” (മത്തായി 28:19, 20).

സ്നാനം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ അവന്റെ മരണത്തിലേക്കും ശ്മശാനത്തിലേക്കും പുനരുത്ഥാനത്തിലേക്കും പിന്തുടരുന്നതിനെയാണ്. “അങ്ങനെ നാം അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായിത്തീർന്ന സ്നാനത്താൽ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു; ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടു പിതാവിന്റെ മഹിമയാൽ ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ. അവന്റെ മരണത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തോടു നാം ഏകീഭവിച്ചവരായെങ്കിൽ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തോടും ഏകീഭവിക്കും. നാം ഇനി പാപത്തിന്നു അടിമപ്പെടാതവണ്ണം പാപശരീരത്തിന്നു നീക്കം വരേണ്ടതിന്നു നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്നു നാം അറിയുന്നു” (റോമർ 6:4-6).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

More Answers:

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x