എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു സ്നാനം സ്വീകരിച്ചത്?

Author: BibleAsk Malayalam


എല്ലാ നീതിയും നിറവേറ്റുക

എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു സ്നാനം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ചിലർ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു? തന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ യേശു ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്വന്തം അയോഗ്യത തിരിച്ചറിഞ്ഞ ജോൺ തന്നെ അതേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. യോഹന്നാൻ യേശുവിനോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “എനിക്ക് നിന്നാൽ സ്നാനം ഏൽക്കേണ്ടതുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നുണ്ടോ?” (മത്തായി 3:14). യേശു അവനോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു, “നമുക്ക് എല്ലാ നീതിയും നിറവേറ്റുന്നത് ഉചിതമാണ്” (മത്തായി 3:15). വ്യക്തിപരമായ പാപങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിനെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത് ഉചിതമല്ല, കാരണം അവനു പശ്ചാത്തപിക്കാനുള്ള പാപങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എന്നാൽ നമ്മുടെ മാതൃക എന്ന നിലയിൽ സ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നത് അവന് ഉചിതമായിരുന്നു.

യേശുവിന്റെ മുൻഗാമി യോഹന്നാൻ

കൂടാതെ, യേശുവിന്റ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ തുടക്കത്തിൽ യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത് അവന്റെ മുൻഗാമിയെന്ന നിലയിൽ ഉചിതമായ അംഗീകാരമായിരുന്നു. യെശയ്യാവ് പ്രവചിച്ച “മരുഭൂമിയിൽ നിലവിളിക്കുന്ന ശബ്ദം” ആയിരുന്നു യോഹന്നാൻ, അവരുടെ മിശിഹായ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിനായി ആളുകളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു (യെശയ്യാവ് 40:3). താൻ പ്രവചിച്ച ദൈവപുത്രൻ “പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഗ്നിയാലും” സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുമെന്ന് അവൻ ജനതയോട് പ്രഖ്യാപിച്ചു (മത്തായി 3:11). “ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നു. എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവനാണ് എന്നേക്കാൾ പ്രിയങ്കരൻ, അവന്റെ ചെരിപ്പിന്റെ വാറ് അഴിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല” (യോഹന്നാൻ 1:26,27).

സ്നാനത്തിനുശേഷം, യോഹന്നാൻ എല്ലാവരോടും പ്രഖ്യാപിച്ചു, “ഇതാ, ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടു. എന്റെ പിന്നാലെ ഒരു പുരുഷൻ വരുന്നു; അവൻ എനിക്കു മുമ്പെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു എനിക്കു മുമ്പനായി തീർന്നു എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞവൻ ഇവൻ തന്നേ. ഞാനോ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല; എങ്കിലും അവൻ യിസ്രായേലിന്നു വെളിപ്പെടേണ്ടതിന്നു ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു” (യോഹന്നാൻ 1:29-31).

യേശു നമ്മുടെ മാതൃക

പാപമോചനം മാത്രമല്ല, ശുദ്ധീകരണവും ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാതൃകയാണ് യേശുവിന്റെ സ്നാനം. അവന്റെ സ്നാനം പാപിയുടെ മരണത്തെയും ജീവിതത്തിന്റെ നവീകരണത്തിലേക്കുള്ള പുനരുത്ഥാനത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു (2 കൊരിന്ത്യർ 5:21). പാപിയുടെ പാപങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കണക്കാക്കപ്പെട്ടു, അവ അവന്റേതെന്നപോലെയാണ്, അതിനാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതി പാപിയുടേതായി കണക്കാക്കുന്നു.

ദൈവത്തിൻറെ ഐക്യം

ഒടുവിൽ, യേശുവിന്റെ സ്നാന വേളയിൽ, മനുഷ്യരാശിക്കുവേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലെ ദൈവത്വത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന്റെ ഒരു വെളിപാടുണ്ടായി. “യേശു സ്നാനം ഏറ്റ ഉടനെ വെള്ളത്തിൽനിന്നു കയറി; അപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗം അവനുവേണ്ടി തുറന്നു, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രാവിനെപ്പോലെ ഇറങ്ങി തന്റെ മേൽ ഇറങ്ങുന്നത് അവൻ കണ്ടു. പെട്ടെന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി, “ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു” (മത്തായി 3:16,17). പിതാവ് ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു (എഫെസ്യർ 1:4). അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ അവൻ തന്റെ പുത്രനെ അയക്കുന്നു (ലൂക്കാ 19:10). ആത്മാവ് പാപം ബോധിപ്പിക്കുകയും (യോഹന്നാൻ 16:8) പുത്രനിലൂടെ വിശ്വാസികളെ പിതാവിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment