എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു മറിയയെ “സ്ത്രീ” എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തത്?

Author: BibleAsk Malayalam


സ്ത്രീ – എന്നത് മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്ത് ഒരു പൊതു പദമാണ്

യേശു മറിയയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് “സ്ത്രീ” എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ്: “സ്ത്രീയേ, നിന്റെ ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് എന്നോട് എന്താണ് ബന്ധം? എന്റെ നാഴിക ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല” (യോഹന്നാൻ 2:4). മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്ത്, ഒരു വ്യക്തി തന്റെ അമ്മയെ സ്ത്രീ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പൊതുവായതും മര്യാദയുള്ളതുമായ ഒരു സംബോധന രൂപമായിരുന്നു (19:26). യേശു തന്റെ അമ്മയോട് അനാദരവ് കാണിച്ചില്ല.

മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കാൻ മനുഷ്യരോട് ആജ്ഞാപിച്ചവൻ (പുറപ്പാട് 20:12) ഈ തത്വത്തിന്റെ ജീവിക്കുന്ന ഉദാഹരണമാണ്. 30 വർഷമായി അവൻ സ്‌നേഹമുള്ള, അനുസരണയുള്ള, ശ്രദ്ധയുള്ള ഒരു മകനായിരുന്നു (ലൂക്കാ 2:51, 52). നസ്രത്തിലെ തന്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലുടനീളം, യേശു തന്റെ അമ്മയുടെ അധികാരത്തെ മാനിച്ചു; വാസ്തവത്തിൽ, ആ ബന്ധം ശരിയായി നിലനിന്നിരുന്ന മേഖലയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കർത്തവ്യ നിഷ്ഠയുള്ള പുത്രനായി തുടർന്നു. “പിന്നെ അവൻ അവരോടൊപ്പം ഇറങ്ങി നസ്രത്തിൽ എത്തി, അവർക്ക് വിധേയനായി” (ലൂക്കാ 2:51).

യേശു കടന്നുപോകുന്ന വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കിടയിലും ക്രൂശിൽ പോലും അവൾ പരിപാലിക്കപ്പെടുമെന്ന് അവൻ ഉറപ്പുവരുത്തി. “യേശു തന്റെ അമ്മയെയും താൻ സ്‌നേഹിച്ച ശിഷ്യനെയും അടുത്തു നിൽക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ അമ്മയോടു പറഞ്ഞു: “സ്ത്രീയേ, ഇതാ നിന്റെ മകൻ!” അപ്പോൾ അവൻ ശിഷ്യനോടു പറഞ്ഞു, “ഇതാ നിന്റെ അമ്മ!” ആ നാഴികമുതൽ ആ ശിഷ്യൻ അവളെ തന്റെ വീട്ടിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി” (യോഹന്നാൻ 19:26, 27).

“എനിക്ക് നിന്നോട് എന്ത് ബന്ധം?”

“എനിക്ക് നിങ്ങളുമായി എന്താണ് ബന്ധം?” എന്ന പ്രയോഗം അങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തയാൾ അവനെ ശരിയായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് പോയി എന്ന് കാണിക്കുന്നു (ന്യായാധിപന്മാർ 11:12; 2 സാമുവൽ 16:10; 1 രാജാക്കന്മാർ 17:18; 2 രാജാക്കന്മാർ 3:13; 2 ദിനവൃത്താന്തം 35:21; മത്തായി 8:29 മർക്കോസ് 1:24; ലൂക്കോസ് 8:28; മുതലായവ). എന്നാൽ വ്യക്തമായും, മറിയം അസ്വസ്ഥയായില്ല.

കൂടാതെ, യേശുവിന്റെ മറുപടി ഒരു വിസമ്മതമാണെന്ന് മറിയം മനസ്സിലാക്കിയില്ല. “അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതെന്തും ചെയ്യുവിൻ” (യോഹന്നാൻ 2:5) എന്ന് അവൾ ദാസന്മാരോട് പറഞ്ഞതിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിൽ ഇത് വ്യക്തമാണ്. യേശു തന്റെ ശരിയായ സമയത്തും ക്രമത്തിലും ആവശ്യം നിറവേറ്റുമെന്ന് അവൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. യേശു തന്റെ വ്യക്തിഗതമായ രീതിയിൽ വളർത്തിയതിനെ അമ്മയെ ബഹുമാനിച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവൻ ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയായിരുന്നില്ല, യേശുവിന്റെ അമ്മ എന്ന നിലയിൽ തന്റെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിധികൾ മറിയയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലായില്ല.

അവന്റെ ദൗത്യത്തിൽ അവനെ നയിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത മറിയ്ക്ക് തോന്നിയിരിക്കാം (മത്തായി 12:46-50). ഒരവസരത്തിൽ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും തന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, “ആരാണ് എന്റെ അമ്മ, ആരാണ് എന്റെ സഹോദരന്മാർ?” എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. അവൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ നേരെ കൈ നീട്ടി പറഞ്ഞു: ഇതാ, എന്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും! എന്തെന്നാൽ, സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ എന്റെ സഹോദരനും സഹോദരിയും അമ്മയുമാണ്” (മത്തായി 12:48-50).

യേശു, ഈ ഉറച്ചതും എന്നാൽ മര്യാദയുള്ളതുമായ വാക്കുകളിലൂടെ, മനുഷ്യപുത്രനായും ദൈവപുത്രനായും അമ്മയുമായുള്ള ബന്ധം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അമ്മയിൽ കാണാൻ ശ്രമിച്ചു. അവളോടുള്ള അവന്റെ സ്നേഹത്തിന് മാറ്റമില്ല, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവൻ തന്റെ സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ ദിവസവും പ്രവർത്തിക്കണം. തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, യേശു തന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് അതേ സത്യം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ അന്വേഷിച്ചത്? ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ?” (ലൂക്കോസ് 2:49).

ഈ അവസരത്തിൽ, യേശു തന്നെത്തന്നെ മിശിഹായായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് മറിയം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 7:6, 8, 30; 8:20; മുതലായവ), എന്നാൽ അത്തരമൊരു അറിയിപ്പിനുള്ള സമയം വന്നിട്ടില്ല (മർക്കോസ് 1:25). തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുവരെ യേശു താൻ മിശിഹായാണെന്ന് പരസ്യമായി അവകാശപ്പെട്ടില്ല (മത്തായി 21:1, 2), ഈ അവകാശവാദം നിമിത്തം അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു (മത്തായി 26:63-65; ലൂക്കോസ് 23:2; യോഹന്നാൻ 19:7 മത്തായി 27:63-66). വിശ്വാസവഞ്ചനയുടെ രാത്രി വരെ യേശു പറഞ്ഞു, “എന്റെ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു” (മത്തായി 26:18; യോഹന്നാൻ 12:23; 13:1; 17:1). അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സംഭവത്തിനും ഒരു നിശ്ചിത സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു (ലൂക്കാ 2:49).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment