എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യഫലമായത്? ലാസറിന്റെ പുനരുത്ഥാനം ഈ സത്യത്തെ അസാധുവാക്കുമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ക്രിസ്തു ആദ്യഫലം

യവം വിളവെടുപ്പിന്റെ ആദ്യത്തെ കറ്റ പുരോഹിതനു സമർപ്പിക്കാൻ കർത്താവ് പുരാതന ഇസ്രായേല്യരോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. തുടർന്ന്, പുരോഹിതൻ അത് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വീശി, തുടർന്നുള്ള മുഴുവൻ വിളവെടുപ്പിന്റെ പണയമായി. ഈ ചടങ്ങ് നീസാൻ 16-ന് നടത്തേണ്ടതായിരുന്നു (അബീബ്; ലേവ്യപുസ്തകം 23:10). നീസാൻ 14-ന് പെസഹാ അത്താഴം കഴിച്ചു (ലേവ്യപുസ്തകം 23:5), 16-ന് ആദ്യഫലങ്ങളുടെ വഴിപാട്.

കൊയ്‌ത്തിന്റെ ആദ്യഫലങ്ങളുടെ  കറ്റച്ചുരുൾ , യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ നീതിമാൻമാരായ മരിച്ചവരെല്ലാം ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനെ തുടർന്നുള്ള മഹത്തായ വിളവെടുപ്പിന്റെ “ആദ്യഫലങ്ങൾ” അഥവാ പ്രതിജ്ഞയായിരുന്നു. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഴുതി: “യേശു മരിക്കയും ജീവിച്ചെഴുന്നേൽക്കയും ചെയ്തു എന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നേ ദൈവം നിദ്രകൊണ്ടവരെയും യേശുമുഖാന്തരം അവനോടുകൂടെ വരുത്തും. കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതവരെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്നവരായ നാം നിദ്രകൊണ്ടവർക്കു മുമ്പാകയില്ല എന്നു ഞങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വചനത്താൽ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.

കർത്താവു താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാനദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടുംകൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കയും ചെയ്യും” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:14-16).

ആലയത്തിൽ കറ്റച്ചുരുൾ  സമർപ്പിച്ച ദിവസം തന്നെ ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു. “പിന്നെ അവർ മടങ്ങിവന്ന് സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും സുഗന്ധതൈലങ്ങളും തയ്യാറാക്കി. അവർ കല്പനപ്രകാരം ശബ്ബത്തിൽ വിശ്രമിച്ചു. ആഴ്‌ചയുടെ ആദ്യദിവസം അതിരാവിലെ അവരും അവരോടുകൂടെ മറ്റു ചില സ്‌ത്രീകളും തങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും കൊണ്ടുവന്ന്‌ കല്ലറയ്‌ക്കൽ എത്തി” (ലൂക്കാ 23:56; 24:1; ലേവ്യപുസ്തകം 23:14).

അങ്ങനെ, ആദ്യത്തെ കറ്റ മുഴുവൻ വിളവെടുപ്പിന്റെ ഒരു പ്രതിജ്ഞ ഉറപ്പും ആയിരുന്നതുപോലെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം അവനിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന എല്ലാവരും മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടും എന്ന പ്രതിജ്ഞയാണ്. “ഓരോരുത്തനും താന്താന്റെ നിരയിലത്രേ; ആദ്യഫലം ക്രിസ്തു; പിന്നെ ക്രിസ്തുവിന്നുള്ളവർ അവന്റെ വരവിങ്കൽ” (1കൊരിന്ത്യർ 15:23).

ലാസറിന്റെ പുനരുത്ഥാനം ക്രിസ്തുവിനെ ആദ്യഫലമായതിനെ  അസാധുവാക്കുമോ?

ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന് മുമ്പ് മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ വ്യക്തികളുടെ രേഖകൾ തിരുവെഴുത്തുകൾ നൽകുന്നു. ഇവർ: സാരെഫാത്തിലെ വിധവയുടെ  മകൻ  (1 രാജാക്കന്മാർ 17:17-24); ഷൂനേംകാരിയുടെ മകൻ (2 രാജാക്കന്മാർ 4:18-37); എലീശയുടെ ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ (2 രാജാക്കന്മാർ 13:20-21); നയീനിന്റെ വിധവയുടെ  മകൻ  (ലൂക്കാ 7:11-17); ജൈറസിന്റെ മകൾ (ലൂക്കോസ് 8:52-56); ബെഥനിയിലെ ലാസർ (യോഹന്നാൻ 11). ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ നിരവധി വിശുദ്ധന്മാരും ജറുസലേമിൽ ഉണ്ട് (മത്തായി 27:50-53). https://bibleask.org/how-many-persons-were-resurrected-from-the-dead-in-the-scriptures/
തിരുവെഴുത്തുകളിൽ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് എത്ര-പേർ-ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു/

ഈ വിശുദ്ധർ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റത്, ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വന്തം പുനരുത്ഥാനത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്.  പുതിയ നിയമത്തിൽ  ചൊരിയാനിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവി രക്തത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ പ്രായശ്ചിത്ത രക്തത്താൽ  പഴയ നിയമത്തിലെ  എല്ലാ വിശ്വാസികളും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ, ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ എല്ലാ വിശുദ്ധരും ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശയാലും വിശ്വാസത്താലും ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു. ഈ യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിൽ, ജീവിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ആദ്യഫലം ക്രിസ്തുവാണ്.

 

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.