എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ 4000 വർഷം കാത്തിരുന്നത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ നിയുക്ത സമയം

സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം യേശുവിന്റെ വരവിന്റെ സമയം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചു (പ്രവൃത്തികൾ 17:26). അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഗലാത്തിയർ സഭയ്ക്ക് എഴുതി, “എന്നാൽ കാലസമ്പൂർണ്ണതവന്നപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ സ്ത്രീയിൽനിന്നു ജനിച്ചവനായി ന്യായപ്രമാണത്തിൻ കീഴ് ജനിച്ചവനായി നിയോഗിച്ചയച്ചതു, . . . അവൻ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ കീഴുള്ളവരെ വിലെക്കു വാങ്ങിട്ടു നാം പുത്രത്വം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ” (ഗലാത്യർ 4:4, 5).

യേശുവിന്റെ വരവ് ഏദനിൽ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടു. ആദാമും ഹവ്വായും വാഗ്‌ദത്തം ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ, അതിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള നിവൃത്തിക്കായി അവർ നോക്കി. അവർ തങ്ങളുടെ ആദ്യജാതനായ മകനെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു, അവൻ രക്ഷകനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം 4000 വർഷം വൈകി. ഹാനോക്കിന്റെ കാലം മുതൽ, ഗോത്രപിതാക്കന്മാരിലൂടെയും പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയും വാഗ്ദാനം വീണ്ടും നൽകപ്പെട്ടു, എന്നിട്ടും മിശിഹാ വന്നില്ല.

ദാനിയേലിന്റെ പ്രവചനം അവന്റെ ആദ്യ വരവിന്റെ സമയം കൃത്യമായി പ്രവചിച്ചു, പക്ഷേ ആളുകൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. https://bibleask.org/what-was-the-purpose-of-the-prophecy-of-the-seventy-weeks-in-daniel-9/

നൂറ്റാണ്ടിന് പുറകെ നൂറ്റാണ്ട് കടന്നുപോയി. യിസ്രായേലിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർ അവരെ ഉപദ്രവിച്ചു. ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരായ അവർ പറഞ്ഞു, “കാലം നീണ്ടുപോകും; ദർശനമൊക്കെയും ഒക്കാതെപോകും എന്നു നിങ്ങൾക്കു യിസ്രായേൽ ദേശത്തു ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുള്ളതു എന്തു?” (യെഹെസ്കേൽ 12:22) എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾക്ക് തിടുക്കമോ കാലതാമസമോ ഇല്ല.

ഈജിപ്തിലെ ഇസ്രായേലിന്റെ അടിമത്തം ദൈവം അബ്രഹാമിന് കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയും അവരുടെ പ്രവാസകാലം നാനൂറ് വർഷമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. (ഉല്പത്തി 15:13). ദൈവിക വാഗ്ദത്തത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന “അതേ ദിവസം”, “കർത്താവിന്റെ എല്ലാ സൈന്യങ്ങളും ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു” (പുറപ്പാട് 12:41). അതിനാൽ, സ്വർഗത്തിന്റെ സമയത്തു, ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനുള്ള സമയം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. “സമയത്തിന്റെ പൂർണ്ണത വന്നപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ അയച്ചു.”

ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സമയം

ദാനിയേലിന്റെ പ്രവചനത്തിൽ പ്രവചിച്ച സമയത്ത് മിശിഹാ വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സമയത്താണ് അവൻ വന്നത്. ലോകം ഒരു സാർവത്രിക ഭാഷ (ഗ്രീക്ക്) ഉള്ള ഒരു സർക്കാരിന്റെ (റോം)ന്റെ കീഴിലായിരുന്നു. ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്കുള്ള യാത്ര സുരക്ഷിതമാക്കിയ ലോകം സമാധാനത്തിലായിരുന്നു. യഹൂദർക്ക് എല്ലായിടത്തും പോകാൻ കഴിഞ്ഞു. കൂടാതെ, ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും, അവരും യെരൂശലേമിലെ പെരുന്നാളുകളിൽ ആരാധനയ്ക്കായി വന്നു, മിശിഹായുടെ വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തയുമായി അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി, അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.

വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ – LXX – ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു. സത്യാന്വേഷികൾക്ക് തിരുവെഴുത്തുകൾ ലഭ്യമായിരുന്നു. വിജാതീയ മതങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം നൽകുന്നതിൽ നിഷ്ഫലമായി. ആളുകൾ അവരുടെ മതപരമായ വരണ്ട സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ തൃപ്തരല്ലായിരുന്നു, അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ തേടുകയായിരുന്നു. ഈ എഴുത്തുകൾ വായിച്ച യഹൂദരല്ലാത്ത പലരും വരാനിരിക്കുന്ന മിശിഹായ്‌ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു.

ജറുസലേമിൽ നിന്ന് ലോകത്തിലേക്ക് സുവിശേഷ സന്ദേശം എത്തിക്കുന്നതിന് സ്വർഗ്ഗം ഈ അനുകൂലമായ സമയം നിശ്ചയിച്ചു. ദൈവം ജ്ഞാനത്തിലും അറിവിലും പരിപൂർണ്ണനാണ് (സങ്കീർത്തനം 147:5), അവന്റെ മഹത്തായ സ്വർഗ്ഗീയ പദ്ധതിയിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അവന്റെ നിശ്ചിത സമയത്ത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

ദൈവത്തിന്റെ വിടുതൽ

സമയത്തിന്റെ പൂർണത വന്നെത്തി. മാനവികത, പാപത്തിന്റെ യുഗങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ ദുഷിച്ചു, അവർ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി കാത്തിരുന്നു. ഭൂമിക്കും സ്വർഗത്തിനും ഇടയിലുള്ള വിടവ് അസാദ്ധ്യമാക്കാൻ നുണകളിലൂടെ സാത്താൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ദൈവത്തെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവന്റെ ഉദ്ദേശ്യം, അവൻ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നിർത്തുകയും ലോകത്തെ പൈശാചിക ഭരണത്തിലേക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും.

സത്യത്തിന്റെ തൂണായി ദൈവം വിളിച്ച ആളുകൾ സാത്താന്റെ പ്രതിനിധികളായി മാറി. അവർ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കുകയും ലോകം അവനെ ഒരു കർക്കശനായ ഭരണാധികാരിയായി കാണുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യരാശിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ ദുഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ സാത്താൻ വിജയിച്ചതിൽ ആഹ്ലാദിച്ചു. എന്നാൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ, തന്റെ സ്രഷ്ടാവിന്റെ പ്രതിച്ഛായ മനുഷ്യനിൽ
പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ യേശു വന്നു. ദൈവപുത്രൻ വന്നത് മനുഷ്യനെ പൊടിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്താനാണ്, അങ്ങനെ അവൻ തന്റെ സ്വഭാവത്തെ ദൈവിക സ്വഭാവത്തിന് അനുരൂപമായി പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.