എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു ഭൂതങ്ങളെ പന്നികളിൽ ബാധിക്കാൻ അനുവദിച്ചത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ഭൂതങ്ങളുടെ കഥ

28 അവൻ അക്കരെ ഗദരേനരുടെ ദേശത്തു എത്തിയാറെ രണ്ടു ഭൂതഗ്രസ്തർ ശവക്കല്ലറകളിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടു അവന്നു എതിരെ വന്നു; അവർ അത്യുഗ്രന്മാർ ആയിരുന്നതുകൊണ്ടു ആർക്കും ആ വഴി നടന്നുകൂടാഞ്ഞു. 29അവർ നിലവിളിച്ചു: ദൈവപുത്രാ, ഞങ്ങൾക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്തു? സമയത്തിന്നു മുമ്പെ ഞങ്ങളെ ദണ്ഡിപ്പിപ്പാൻ ഇവിടെ വന്നുവോ എന്നു പറഞ്ഞു?

30അവർക്കകലെ ഒരു വലിയ പന്നിക്കൂട്ടം മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. 31ഭൂതങ്ങൾ അവനോടു: ഞങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു എങ്കിൽ പന്നിക്കൂട്ടത്തിലേക്കു അയക്കേണം എന്നു അപേക്ഷിച്ചു 32പൊയ്ക്കൊൾവിൻ എന്നു അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു; അവർ പുറപ്പെട്ടു പന്നികളിലേക്കു ചെന്നു; ആ കൂട്ടം എല്ലാം കടുന്തൂക്കത്തൂടെ കടലിലേക്കു പാഞ്ഞു വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ചത്തു.

33മേയ്ക്കുന്നവർ ഓടി പട്ടണത്തിൽ ചെന്നു സകലവും ഭൂതഗ്രസ്ഥരുടെ വസ്തുതയും അറിയിച്ചു. 34ഉടനെ പട്ടണം എല്ലാം പുറപ്പെട്ടു യേശുവിന്നു എതിരെ ചെന്നു; അവനെ കണ്ടാറെ തങ്ങളുടെ അതിർ വിട്ടു പോകേണമെന്നു അപേക്ഷിച്ചു” (മത്തായി 8:28-9:1 കൂടാതെ മർക്കോസ് 5:1-20; ലൂക്കോസ് 8:26-39).

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂതങ്ങൾ പന്നികളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കർത്താവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്?

പിശാചുബാധിതരിൽ ഒരാൾ യേശുവിനെ “അവൻ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു: യേശുവേ, മഹോന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രാ, എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്തു? ദൈവത്താണ, എന്നെ ദണ്ഡിപ്പിക്കരുതേ എന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു” (മർക്കോസ് 5:7). പിശാചുക്കൾ തങ്ങളുടെ വിധിയെപ്പറ്റി ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു (മത്തായി 8:28-29), അവർ അഗാധത്തിലേക്ക് അയക്കപ്പെടുമെന്ന് (വെളിപാട് 20:1). അതിനാൽ, ഒരു പന്നിക്കൂട്ടത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് അവർ യേശുവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു. കർത്താവ് അവർക്ക് അനുവാദം നൽകിയപ്പോൾ അവർ അത് ചെയ്തു, പന്നികൾ തടാകത്തിൽ ഇറങ്ങി മുങ്ങിമരിച്ചു (മത്തായി 5:13). എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂതങ്ങൾ അത് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ നേരിട്ട് പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ അത് ഇനിപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ ആകാം:

  1. ഭൂതങ്ങൾ ആ പ്രദേശം വിട്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. “അവരെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കരുതെന്ന് അവർ അവനോട് വളരെ അപേക്ഷിച്ചു” (മർക്കോസ് 5:10).
  2. ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളെ അവരുടെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച് രക്ഷകനെതിരെ തിരിക്കുക എന്നതാണ് സാത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടത്.
  3. അശുദ്ധരായ മൃഗങ്ങൾ സ്വയം അശുദ്ധരായതിനാൽ പിശാചുക്കൾ അവരെ കൈവശപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു.
  4. ശൂന്യമായ ദണ്ഡനസ്ഥലത്തേക്ക് അയക്കപ്പെടുന്നതിന് പകരം മൃഗങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പിശാചുക്കൾ ആഗ്രഹിച്ചു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് പന്നികളെ പിടിക്കാൻ യേശു ഭൂതങ്ങളെ അനുവദിച്ചത്?

തിരുവെഴുത്തുകൾ വീണ്ടും നേരിട്ട് ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല, പക്ഷേ അത് ഇനിപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ ആകാം:

  1. പന്നിയുടെ ഉടമസ്ഥർ യഹൂദരാണെങ്കിൽ, പണ ലാഭത്തിനുവേണ്ടി പന്നികളെ വളർത്തുന്നതിൽ മോശയുടെ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു (ലേവ്യപുസ്തകം 11:7).
  2. പന്നിയുടെ ഉടമസ്ഥർ വിജാതീയരാണെങ്കിൽ, പിശാചിന്റെ ഇരുണ്ട ശക്തികളുടെ മേലുള്ള തന്റെ അധികാരവും തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും വിടുവിക്കാനും സ്വതന്ത്രരാക്കാനുമുള്ള തന്റെ കഴിവും അവരെ കാണിക്കാൻ യേശു ആഗ്രഹിച്ചു (ലൂക്കാ 4:18).

എന്തുതന്നെയായാലും, ഈ അത്ഭുതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഫലവും, പൈശാചികമാരെന്ന് ജില്ലയിലുടനീളം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രൂപാന്തരപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ ശുശ്രൂഷയും, കടലിൽ ചത്ത പന്നിക്കൂട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളും മറ്റൊന്നിനും സാധ്യമല്ല. കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളെ മാറ്റാൻ ഇത് ചെയ്തു (മർക്കോസ് 5:19, 20). മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയോട് യേശു പറഞ്ഞു, “നിന്റെ വീട്ടിൽ നിനക്കുള്ളവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു, കർത്താവു നിനക്കു ചെയ്തതു ഒക്കെയും നിന്നോടു കരുണകാണിച്ചതും പ്രസ്താവിക്ക എന്നു അവനോടു പറഞ്ഞു” (മർക്കോസ് 5:17-20). അനന്തരഫലം, യേശു ആ പ്രദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ, അവന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ കേൾക്കാനും രോഗശാന്തി നേടാനും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി ആളുകൾ അവനെ കാണാൻ വന്നു (മത്തായി 14:34-36, മർക്കോസ് 6:53-56).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment