എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു ദൈവപുത്രനായിരുന്നപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്?

Author: BibleAsk Malayalam


യേശു വീണുപോയ മനുഷ്യന് ഒരു മാതൃകയായിരിക്കുകയും വീണുപോയ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ശക്തമായ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതവും മുഴുവൻ രാത്രികളും യാചനയിൽ ചെലവഴിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു (ലൂക്കാ 6:12). ഓരോ നിമിഷവും തന്നെ വലയം ചെയ്യുന്ന ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികളോട് പോരാടാനുള്ള ജ്ഞാനത്തിനും ശക്തിക്കും വേണ്ടിയാണ് യേശു പിതാവിനെ തേടിയത്. സാധാരണയായി അത്തരം രാത്രികൾ രക്ഷകന്റെ ജീവിതത്തിലോ ശുശ്രൂഷയിലോ ഒരു തീരുമാനത്തിനും പ്രതിസന്ധിക്കും മുമ്പോ ആയിരുന്നു. (മർക്കോസ് 1:35).

യേശു മനുഷ്യപ്രകൃതിയും അതോടൊപ്പം പാപത്തിന് വഴങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയും സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു. എല്ലാ മനുഷ്യരെയും പോലെ ജീവിതത്തിലെ പ്രലോഭനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനും, ഓരോ ദൈവമക്കളും യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് പോലെ യുദ്ധം ചെയ്യാനും, പരാജയത്തിന്റെയും നിത്യമരണത്തിന്റെയും അപകടസാധ്യതയിൽ അവനെ അനുവദിച്ചു. അങ്ങനെ മാത്രമേ അവൻ “എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മെപ്പോലെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു, എന്നിട്ടും പാപം കൂടാതെ” (എബ്രാ. 4:15) എന്ന് പറയാൻ കഴിയൂ. അല്ലാത്തപക്ഷം, ചിലർ അവകാശപ്പെടുന്നതുപോലെ, ദൈവപുത്രനായ യേശുവിനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ – അപ്പോൾ അവന്റെ പ്രലോഭനം ഒരു പരിഹാസമായിരുന്നു.

അവന്റെ മനുഷ്യപ്രകൃതിയിലൂടെയാണ് അവൻ പ്രലോഭനം അനുഭവിച്ചത്. പ്രലോഭനവുമായുള്ള അവന്റെ അനുഭവം അതുമായുള്ള നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളെക്കാൾ കുറഞ്ഞ ശ്രമത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ, അവന് നമ്മെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. “അവൻ തന്നെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചതിനാൽ, പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ അവനു കഴിയും” (ഹെബ്രായർ 2:18). “നമ്മുടെ ബലഹീനതകളുടെ വികാരത്താൽ സ്പർശിക്കാൻ” കഴിയുന്ന ഒരു പ്രതിനിധി പിതാവിന്റെ മുമ്പാകെ നമുക്കുണ്ട്, കാരണം അവൻ “എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മെപ്പോലെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.” അതിനാൽ, “ആവശ്യസമയത്ത് സഹായിക്കാനുള്ള കൃപയ്‌ക്കായി” “ധൈര്യത്തോടെ കൃപയുടെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് വരാൻ” നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു (എബ്രാ. 4:15, 16).

മനുഷ്യരാശിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണെന്ന് അനുഭവത്തിലൂടെ യേശുവിന് അറിയാം, കൂടാതെ സഹിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ശക്തിയനുസരിച്ച് പിശാചിന്റെ ശക്തിയെ മറികടക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും കൂടാതെ “രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയൊരുക്കാനും” അവൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് (1 കൊരി. 10:13). പ്രലോഭനത്തിന്റെ മരുഭൂമിയിൽ ക്രിസ്തു കടന്നുപോയ മഹായുദ്ധം ഓരോ മനുഷ്യഹൃദയത്തിലും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. വിചാരണ കൂടാതെ-ശരിയോ തെറ്റോ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരമില്ലാതെ-ക്രിസ്തീയ അനുഭവത്തിൽ വളർച്ച ഉണ്ടാകില്ല. പിശാചിനെ ചെറുക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയുക (യാക്കോബ് 4:7).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment