എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു ഇസ്രായേല്യരുടെ വിശ്വാസത്തേക്കാൾ ശതാധിപന്റെ വിശ്വാസത്തെ പ്രശംസിച്ചത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഒരു ശതാധിപന്റെ വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു സംഭവം ബൈബിൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. “ഒരു ശതാധിപന്റെ ദാസൻ രോഗിയായിരുന്നു, മരിക്കാൻ തയ്യാറായി” (ലൂക്കാ 7:2). ശതാധിപൻ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ, അവൻ വന്ന് തന്റെ ദാസനെ സുഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ച് യഹൂദന്മാരുടെ മൂപ്പന്മാരെ അവന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചു (ലൂക്കാ 7:3-5). ഈ ശതാധിപൻ ദൈവത്തിന്റെ സേവനത്തോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അവന്റെ ആരാധകരെന്ന നിലയിൽ യഹൂദന്മാരോട് ദയ കാണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ശതാധിപന്റെ അഭ്യർഥന മാനിച്ച് യേശു തന്റെ ദാസനെ സുഖപ്പെടുത്താൻ പോയി. എന്നാൽ അവൻ വീടിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ, ശതാധിപൻ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ സുഹൃത്തുക്കളെ അയച്ചു: കർത്താവേ, നിന്നെത്തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുതേ, നീ എന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ അടുക്കൽ വരാൻ ഞാൻ യോഗ്യനാണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല. എന്നാൽ വാക്ക് പറയുക, എന്റെ ദാസൻ സുഖപ്പെടും” (ലൂക്കാ 7:6, 7).

ശതാധിപന്റെ മഹത്തായ വിശ്വാസത്തെ യേശു പ്രശംസിച്ചു. നേരെമറിച്ച്, ശതാധിപനെ ക്രിസ്തുവിനോട് ശുപാർശ ചെയ്ത യഹൂദ മൂപ്പന്മാർ യേശുവിലുള്ള തങ്ങളുടെ അവിശ്വാസം പ്രകടമാക്കിയിരുന്നു. ശതാധിപൻ രാജ്യത്തോട് കാണിച്ച പ്രീതി നിമിത്തം അവർ അവനെ അഭിനന്ദിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്, പക്ഷേ അവർക്ക് രക്ഷയുടെ ആവശ്യം തോന്നിയില്ല. “ഞാൻ യോഗ്യനല്ല” എന്ന് ശതാധിപൻ സ്വയം പറഞ്ഞു. ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയാൽ അവന്റെ ഹൃദയം സ്പർശിക്കപ്പെട്ടു, അവൻ സ്വന്തം അയോഗ്യത കണ്ടു. അവൻ തന്റെ നന്മയിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല; അവന്റെ അപേക്ഷ അവന്റെ വലിയ ആവശ്യമായിരുന്നു. അവന്റെ വിശ്വാസം ക്രിസ്തുവിനെ പിടിച്ചു. കേവലം ഒരു അമാനുഷിക വ്യക്തി എന്ന നിലയിലല്ല, മറിച്ച് ഒരു സുഹൃത്തും രക്ഷകനും എന്ന നിലയിലാണ് അവൻ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചത്.

ശതാധിപന്റെ വിശ്വാസം ഇസ്രായേല്യരേക്കാൾ വളരെ വലുതാണെന്ന് തെളിയിച്ചു, അതിൽ അവൻ ദൈവത്തിലുള്ള ലളിതമായ ആശ്രയം വിശദീകരിച്ചു, “ഞാനും അധികാരത്തിൻ കീഴിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്, എന്റെ കീഴിൽ പടയാളികൾ ഉണ്ട്, ഞാൻ ഒരുവനോടു: പോകുക, അവൻ പോകുന്നു; മറ്റൊരുത്തനോടു: വരിക, അവൻ വരുന്നു; എന്റെ ദാസനോട്, ഇത് ചെയ്യുക, അവൻ അത് ചെയ്യുന്നു” (ലൂക്കാ 7:8). ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ യേശു അവനെ നോക്കി ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു, തിരിഞ്ഞു അവനെ അനുഗമിച്ച ജനക്കൂട്ടത്തോട് പറഞ്ഞു: ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഇസ്രായേലിൽ പോലും ഇത്രയും വലിയ വിശ്വാസം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. (ലൂക്കോസ് 7:9).

വരാനിരിക്കുന്ന രക്ഷകനെക്കുറിച്ച് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ യഹൂദന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ യേശു വന്നപ്പോൾ അവർ അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഇതിനു വിപരീതമായി, ആത്മീയ ജീവിതമില്ലാതെ വിജാതീയതയിലും വിഗ്രഹാരാധനയിലും ജനിച്ച് ഇസ്രായേലിനെ വെറുക്കാൻ റോമൻ പടയാളിയായി പരിശീലനം നേടിയ ശതാധിപൻ, അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികൾ കാണാത്ത സത്യം സ്വീകരിച്ചു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments