എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു അന്ത്യകാല തലമുറയെ നോഹയുടെ തലമുറയോട് സാമ്യപ്പെടുത്തിയത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


നോഹയുടെ തലമുറയുടെ ലൗകികതയെക്കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞു, “ജലപ്രളയത്തിന്നു മുമ്പുള്ള കാലത്തു നോഹ പെട്ടകത്തിൽ കയറിയനാൾവരെ അവർ തിന്നും കുടിച്ചും വിവാഹം കഴിച്ചും വിവാഹത്തിന്നു കൊടുത്തും പോന്നു; 39ജലപ്രളയം വന്നു എല്ലാവരെയും നീക്കിക്കളയുവോളം അവർ അറിഞ്ഞതുമില്ല; മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവും അങ്ങനെ തന്നേ ആകും” (മത്തായി 24:38, 39).

നോഹയുടെ തലമുറയെ ദൈവം തിന്നുന്നതിലും കുടിക്കുന്നതിലും വിധിച്ചില്ല; എന്തെന്നാൽ, അവരുടെ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി അവൻ അവർക്ക് ഭൂമിയുടെ ഫലങ്ങൾ സമൃദ്ധമായി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ദാതാവിനോട് നന്ദിയില്ലാതെ ഈ ദാനങ്ങൾ വാങ്ങിയും അനിയന്ത്രിതമായി ഭക്ഷണപ്രീയന്മാരായി തങ്ങളെത്തന്നെ താഴ്ത്തുന്നതും അവരുടെ പാപത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

നോഹയുടെ തലമുറ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നിയമാനുസൃതമായിരുന്നു. വിവാഹം ദൈവത്തിന്റെ ക്രമത്തിലായിരുന്നു; അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അത്. വിശുദ്ധിയും സൌന്ദര്യവും കൊണ്ട് അതിനെ അണിയിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ഈ ഉത്തരവിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി; എന്നാൽ ഈ നിർദേശങ്ങൾ അവർ മറന്നുകളഞ്ഞു, മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ ദുഷിക്കുകയും ദുഷിച്ച വികാരങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു.

സമാനമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിൽത്തന്നെ നിയമാനുസൃതമായത് അമിതമായി കൊണ്ടുപോകുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ ഇന്ന് മദ്യപിക്കുന്നവരോടൊപ്പം തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അശ്രദ്ധ ധാർമ്മികവും ആത്മീയവുമായ ശക്തികളെ മരവിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യർ ഈ ലോകത്തിന്റെ സുഖത്തിനായി ജീവിക്കുന്നു.

പ്രളയത്തിന് മുമ്പ് ദൈവം നോഹയെ ലോകത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ അയച്ചതുപോലെ, ആളുകൾ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടാനും അങ്ങനെ നാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും, ഇന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന് മുമ്പും, കർത്താവ് തന്റെ ദാസന്മാരെ ലോകത്തിലേക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പുമായി അയയ്ക്കും. ആ മഹത്തായ സംഭവം. ദൈവത്തോടുള്ള അനുതാപത്താലും ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താലും തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും മാപ്പ് നൽകപ്പെടും.

അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നവരെ വിധിക്കാൻ നിയമദാതാവ് വരുന്നതിനുമുമ്പ്, നിയമലംഘകർക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടാനും ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു; എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നിരാശാജനകമായിരിക്കും. അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് പറഞ്ഞു, “അവസാന നാളുകളിൽ പരിഹാസികൾ വരും, പിതാക്കന്മാർ നിദ്രകൊണ്ടശേഷം സകലവും സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഇരുന്നതുപോലെ തന്നേ ഇരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു സ്വന്തമോഹങ്ങളെ അനുസരിച്ചുനടക്കുന്ന പരിഹാസികൾ പരിഹാസത്തോടെ അന്ത്യകാലത്തു വരുമെന്നു വിശേഷാൽ അറിഞ്ഞുകൊൾവിൻ” (2 പത്രോസ് 3:3, 4).

യേശു ഒരു സുപ്രധാന ചോദ്യം ചോദിച്ചു, “മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ, അവൻ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ?” (ലൂക്കോസ് 18:8 കൂടാതെ 1 തിമോത്തി 4:1; 2 തിമോത്തി 3:1). അതുകൊണ്ട്, നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം “കർത്താവിന്റെ ദിവസമോ കള്ളനെപ്പോലെ വരും. അന്നു ആകാശം കൊടുമ്മുഴക്കത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും; മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തിയഴികയും ഭൂമിയും അതിലുള്ള പണികളും വെന്തുപോകയും ചെയ്യും” (2 പത്രോസ് 3:10).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments