എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുവിന് കുരിശിൽ മരിക്കേണ്ടി വന്നത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


യേശുവിന് മരിക്കേണ്ടിയിരുന്നോ? വേറെ വഴി ഇല്ലായിരുന്നോ? ലോകം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രക്ഷാ പദ്ധതി ദൈവത്താൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു (2 തിമോത്തി 1:9; 1 കൊരിന്ത്യർ 2:7). പാപം തന്റെ അധികാരത്തിനും സ്വഭാവത്തിനും എതിരായ അവന്റെ സൃഷ്ടികളുടെ വ്യക്തിപരമായ ആക്രമണമാകുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, പാപരഹിതമായ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിന് മാത്രമല്ല, തന്റെ ദിവ്യസ്നേഹം ഒഴിവാക്കിയവർക്കും തന്റെ സ്നേഹവും നീതിയും വെളിപ്പെടുത്താൻ ദൈവം തയ്യാറായിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 1:14. ; 3:16; റോമർ 5:5-10). മനുഷ്യരാശിക്കുവേണ്ടി തന്റെ ജീവിതം, കഷ്ടപ്പാടുകൾ, ത്യാഗപരമായ മരണം എന്നിവയിലൂടെ യേശുക്രിസ്തു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു:

ഒന്നാമത്- മനുഷ്യരാശിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പും ന്യായീകരണവും

മനുഷ്യന്റെ പാപം ക്രിസ്തുവിൽ ചുമത്തപ്പെട്ടു (യെശയ്യാവ് 53:3-6; 2 കൊരിന്ത്യർ 5:21) ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതി മനുഷ്യരിൽ ചുമത്തപ്പെടാൻ വേണ്ടി. മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങൾ ക്രൂശിൽ ചുമക്കുന്നതിലൂടെ, ക്രിസ്തു അവരുടെ ശിക്ഷക്കുള്ള പിഴ അടച്ചു കഴിഞ്ഞു, (എബ്രായർ 9:26).
അവൻ പകരക്കാരനായി പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റത്തിന് അവൻ ശിക്ഷ ഏറ്റു (എബ്രായർ 9:28; 1 യോഹന്നാൻ 2:2).

രണ്ടാമത്- മനുഷ്യരുടെ വിശുദ്ധീകരണം

ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ പാപികളായ മനുഷ്യരുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ അയച്ചു, അങ്ങനെ അവർ അവന്റെ വിശുദ്ധ നിയമം അനുസരിക്കാൻ ശക്തരാകാൻ (പുറപ്പാട് 20:3-17). മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ ദൈവീക ഹിതവുമായി യോജിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് രക്ഷാപദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ തന്റെ നിയമം മാറ്റുന്നതിനോ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണമായ അനുസരണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടിയല്ല (മത്തായി 5:17,18).

ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിന്റെയും സ്വഭാവത്തിന്റെയും പ്രകടനമായി നിയമം എപ്പോഴും നിലകൊള്ളുന്നു (മലാഖി 3:6; യാക്കോബ് 1:17). എന്നിരുന്നാലും, വീണുപോയ മനുഷ്യന് അതിന്റെ ആവശ്യകതകൾ അനുസരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അനുസരിക്കാൻ അവനെ പ്രാപ്തനാക്കാൻ നിയമത്തിന് അധികാരമില്ല.

എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു വന്നിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് പൂർണമായ അനുസരണം സാധ്യമാക്കാനാണ്. “അപ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ നാം നിയമം ദുർബ്ബലമാക്കുമോ? തീർച്ചയായും ഇല്ല! നേരെമറിച്ച്, ഞങ്ങൾ നിയമം സ്ഥാപിക്കുന്നു” (റോമർ 3:31). വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം “ജഡത്തെ അനുസരിച്ചല്ല, ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ചു നടക്കുന്ന നമ്മിൽ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ നീതിനിഷ്ഠമായ ആവശ്യം നിറവേറ്റപ്പെടണം” (റോമർ 8:4) എന്നാണ് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്.

ബൈബിളിൽ പൂർണ്ണമായ പരിവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും പൂർണമായ അനുസരണത്തെക്കുറിച്ചും സ്ഥിരമായി സംസാരിക്കുന്നു (2 കൊരിന്ത്യർ 7:1; എഫെസ്യർ 4:12, 13; 2 തിമോത്തി 3:17; എബ്രായർ 6:1; 13:21). ദൈവം തന്റെ മക്കളുടെ പൂർണത ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അവന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ പൂർണ്ണമായ ജീവിതം, അവന്റെ ശക്തിയാൽ നമുക്കും സ്വഭാവത്തിന്റെ പൂർണത കൈവരിക്കാമെന്നുള്ള ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഉറപ്പാണ്. യേശു പറഞ്ഞു, “അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവ് പരിപൂർണ്ണനായിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളും പൂർണരായിരിക്കും” (മത്തായി 5:48).

മൂന്നാമത്- ദൈവത്തെയും മനുഷ്യനെയും മഹത്വപ്പെടുത്തൽ

“അവൻ തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരിൽ മഹത്വപ്പെടാനും വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരാലും പ്രശംസിക്കപ്പെടാനും വരുമ്പോൾ (നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം വിശ്വസിച്ചിരുന്നതിനാൽ)” (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 1:10).
ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ പരമോന്നത ന്യായീകരണം സംഭവിക്കുന്നത് അവന്റെ മക്കളുടെ മുഴുവൻ കുടുംബവും ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ, അവന്റെ ത്യാഗത്തിന്റെ വിലയും ജീവിത വിജയവും പ്രപഞ്ചം കാണും. അങ്ങനെ, രക്ഷകൻ മഹത്വീകരിക്കപ്പെടും (ഗലാത്യർ 1:24; 1 തെസ്സലൊനീക്യർ 2:20; 2 തെസ്സലൊനീക്യർ 1:4).

കലാകാരൻ തന്റെ മാതൃസൃഷ്ടിയിൽ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതുപോലെ, ക്രിസ്തു തന്റെ കരകൗശലത്താൽ സ്വർഗ്ഗീയ ജീവികളുടെ മുമ്പാകെ മഹത്വീകരിക്കപ്പെടും – അവന്റെ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ (മത്തായി 13:43). അനന്തമായ യുഗങ്ങളിലുടനീളം, അവന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ രക്ഷാകര പദ്ധതിയിൽ അവന്റെ ജ്ഞാനം കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായി അറിയിക്കുമ്പോൾ, രക്ഷകന് മഹത്വം അർപ്പിക്കപ്പെടും (എഫേസ്യർ 3:10, 11).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibeAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments