എന്തുകൊണ്ടാണ് യാക്കോബും ഏസാവും ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് യുദ്ധം ചെയ്തത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


യാക്കോബിനെയും ഏസാവിനെയും കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നു, “അവളുടെ ഉള്ളിൽ ശിശുക്കൾ തമ്മിൽ തിക്കിയപ്പോൾ അവൾ: ഇങ്ങനെയായാൽ ഞാൻ എന്തിന്നു ജീവിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു യഹോവയോടു ചോദിപ്പാൻ പോയി. 23യഹോവ അവളോടു:
രണ്ടുജാതികൾ നിന്റെ ഗർഭത്തിൽ ഉണ്ടു.
രണ്ടു വംശങ്ങൾ നിന്റെ ഉദരത്തിൽനിന്നു തന്നേ പിരിയും;
ഒരു വംശം മറ്റേ വംശത്തിലും ശക്തിപ്പെടും മൂത്തവൻ ഇളയവനെ സേവിക്കും. എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു. 24അവൾക്കു പ്രസവകാലം തികഞ്ഞപ്പോൾ ഇരട്ടപ്പിള്ളകൾ അവളുടെ ഗർഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 25ഒന്നാമത്തവൻ ചുവന്നവനായി പുറത്തുവന്നു, മേൽ മുഴുവനും രോമംകൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രംപോലെ ഇരുന്നു; അവന്നു ഏശാവ് എന്നു പേരിട്ടു. 26പിന്നെ അവന്റെ സഹോദരൻ പുറത്തുവന്നു; അവന്റെ കൈ ഏശാവിന്റെ കുതികാൽ പിടിച്ചിരുന്നു; അവന്നു യാക്കോബ് എന്നു പേരിട്ടു. അവൾ അവരെ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ യിസ്ഹാക്കിന്നു അറുപതു വയസ്സു ആയിരുന്നു” (ഉൽപത്തി 25:22-26, )

ഐസക്കും റബേക്കയും വിവാഹിതരായി 19 വർഷമായി (വേഴ്സസ്. 20, 26), അപ്പോഴും കുട്ടികളില്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ, അബ്രഹാമിനെപ്പോലെ സ്വന്തം വഴികളിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനുപകരം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിനാലാണ് ഐസക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചത് (ഉല്പത്തി 16:3). കർത്താവ് അവന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകി, റിബെക്ക ഗർഭിണിയായി. എന്നാൽ അവൾക്ക് സങ്കീർണതകൾ അനുഭവപ്പെട്ടു, അവൾ ഭയപ്പെട്ടു. അതിനാൽ, അവൾ വിശദീകരണത്തിനായി ദൈവത്തെ തേടി.

അവൾക്ക് ഇരട്ടക്കുട്ടികളുണ്ടെന്നും അവരുടെ ഭാവി എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നും കർത്താവ് റിബേക്കയോട് വെളിപ്പെടുത്തി. ഇതിനകം, അവർ അവളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ മേൽക്കോയ്മയ്ക്കായി പോരാടുന്നതായി തോന്നി. ഏസാവിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉൾക്കാഴ്‌ചയും അവരുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള അവന്റെ ദീർഘവീക്ഷണവും യാക്കോബിനെ അവന്റെ ജനനത്തിനു മുമ്പുതന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജന്മാവകാശത്തിന്റെ അവകാശിയും പൂർവ്വികനുമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് സാധ്യമാക്കി (റോമർ 8:29; 9:10-14).

ആദ്യത്തെ കുട്ടി ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ‘അഡ്മോനി ആയിരുന്നു, ഒരുപക്ഷേ ഏദോം എന്ന പേര് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് മൂലമാകാം (വാ. 30). ഹൈപ്പർട്രൈക്കോസിസ് എന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കുട്ടിയുടെ അമിതമായ രോമങ്ങൾ, ജനനസമയത്ത് ഇതിനകം തന്നെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. മാതാപിതാക്കൾ അവന് ഏശാവ് എന്നു പേരിട്ടു. രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയെ യാക്കോബ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്, “കുതികാൽ” എന്നതിന്റെ എബ്രായ പദമായ “അകേബ്”, അതായത് “കുതികാൽ പിടിക്കുക”, ആലങ്കാരികമായി, “വഞ്ചിക്കുക”, അത് അവന്റെ സ്വഭാവവും വിധിയും പ്രവചിച്ചു.

ഏസാവിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും പിൻഗാമികളായ ഏദോമ്യരുടെയും ഇസ്രായേല്യരുടെയും പിൽക്കാല ചരിത്രത്തിൽ ദൂതന്റെ പ്രവചനം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഈ രണ്ടു സഹോദര രാഷ്ട്രങ്ങളും ശത്രുക്കളായിരുന്നു. ദാവീദ് രാജാവ് എദോമ്യരെ കീഴടക്കി (2 സാമുവൽ 8:14; 1 രാജാക്കന്മാർ 11:16), അമസിയ രാജാവ് പിന്നീട് അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി (2 രാജാക്കന്മാർ 14:7; 2 ദിനവൃത്താന്തം 25:11, 12). ഹാസ്മോനിയൻ രാജാവായ ജോൺ ഹിർക്കാനസ് ഒന്നാമൻ ഒടുവിൽ ബിസി 126-ൽ എദോമിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അവസാനിപ്പിച്ചു. പരിച്ഛേദനയുടെ ആചാരവും മോശയുടെ നിയമവും സ്വീകരിക്കാനും ഒരു യഹൂദ ഗവർണർക്ക് കീഴ്പ്പെടാനും അവൻ അവരെ നിർബന്ധിച്ചു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.