എന്തുകൊണ്ടാണ് യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ ശബത്ത് ആചരിക്കാത്തത്?

Author: BibleAsk Malayalam


യഹോവ സാക്ഷികളുടെ ശബത്തിനെപറ്റിയുള്ള ഉപദേശം.

ഇനിപ്പറയുന്ന ഉറവിടത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കാൻ വിശ്വാസികൾ ബാധ്യസ്ഥരല്ലെന്ന് യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു: Jehovah’s Witnesses website.

“ശബ്ബത്ത് നിയമം മോശയിലൂടെ നൽകപ്പെട്ട നിയമത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തിന് വിധേയരായ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ബാധകമാകൂ. (ആവർത്തനം 5:2, 3; യെഹെസ്കേൽ 20:10-12)മറ്റുള്ളവർ ഒരു ശബ്ബത്ത് വിശ്രമം ആചരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കൂടാതെ, യഹൂദന്മാർ പോലും മോശെയുടെ “നിയമത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു”, പത്തു കൽപ്പനകൾ ഉൾപ്പെടെ, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗത്താൽ. (റോമർ 7:6, 7; 10:4; ഗലാത്യർ 3:24, 25; എഫെസ്യർ 2:15) മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കുന്നതിനുപകരം, ക്രിസ്ത്യാനികൾ സ്‌നേഹത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ നിയമം പിന്തുടരുന്നു.—റോമർ 13:9, 10; എബ്രായർ 8:13.”

ശബത്ത് ആചരണത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്?

ശബ്ബത്ത് ആചരണവും പവിത്രതയും കാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ – സൃഷ്ടിയിൽ സ്ഥാപിച്ചു. ” താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഒക്കെയും ദൈവം തീർത്തശേഷം താൻ ചെയ്ത സകലപ്രവൃത്തിയിൽനിന്നും ഏഴാം ദിവസം നിവൃത്തനായി താൻ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ സകല പ്രവൃത്തിയിൽനിന്നും അന്നു നിവൃത്തനായതുകൊണ്ടു ദൈവം ഏഴാം ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു ശുദ്ധീകരിച്ചു” (ഉല്പത്തി 2:2-3).

ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്ത് യഹൂദർക്ക് മാത്രമായിരുന്നില്ല

ആഴ്ചതോറുമുള്ള എഴാംദിന ശബത്ത് ഒരു യഹൂദ സ്ഥാപനമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, എന്നാൽ യഹൂദന്മാരുടെ നിലനിൽപ്പിന് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് ബൈബിൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന സൂചനകൾ അവലോകനം ചെയ്യാം:

  1. ആദാമും ഹവ്വായും യഹൂദരല്ല, പാപം പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് “ദൈവം ഏഴാം ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ” (ഉല്പത്തി 2:3) ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ അവർ മാത്രമായിരുന്നു.
  2. സീനായ് പർവതത്തിൽ “എഴുതപ്പെടുന്നതിന്” മുമ്പ് ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ “ശബ്ബത്ത് മനുഷ്യനുവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണ്” (മർക്കോസ് 2:27).
  3. മറ്റ് ഒമ്പത് കൽപ്പനകൾ “യഹൂദന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല”. ദൈവം കല്ലിൽ “പത്തു കൽപ്പനകൾ” എഴുതി, ഒമ്പത് മാത്രമല്ല (ആവർത്തനം 4:12, 13; പുറപ്പാട് 20).
  4. “ഏഴാം ദിവസം നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ ശബ്ബത്താണ്” (പുറപ്പാട് 20:10). ദൈവം ശബ്ബത്തിനെ “എന്റെ വിശുദ്ധ ദിനം” എന്ന് വിളിക്കുന്നു (യെശയ്യാവ് 58:13).
  5. ശബത്ത് കൽപ്പന “അപരിചിതർക്കും” വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. “അപരിചിതർ” യഹൂദരല്ലാത്തവരോ വിജാതീയരോ ആണ് (യെശയ്യാവ് 56:6). നാലാമത്തെ കൽപ്പന തന്നെ പറയുന്നത് “അപരിചിതൻ” ശബ്ബത്തിൽ വിശ്രമിക്കണമെന്നാണ് (പുറപ്പാട് 20:10).
  6. വിജാതീയർ ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കണമെന്ന് യെശയ്യാവ് പറഞ്ഞു (യെശയ്യാവ് 56:6, 7).
  7. “എല്ലാ” മനുഷ്യവർഗ്ഗവും പുതിയ ഭൂമിയിൽ ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കും (യെശയ്യാവ് 66:22, 23).
  8. വിജാതീയർ പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ശബത്ത് ആചരിച്ചു (അദ്ധ്യായം 13:42-44; 16:13).
  9. “നിയമം” [പത്തു കൽപ്പനകൾ ] യഹൂദന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല, “എല്ലാവർക്കും” വേണ്ടിയുള്ളതാണ് (റോമർ 2:17-23; 3:19, 23).
  10. യേശു പറഞ്ഞു, “മനുഷ്യപുത്രൻ ശബ്ബത്തിന്റെ കർത്താവാണ്” (മത്തായി 12:8). അതിനാൽ, ശബ്ബത്ത് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും (യഹൂദർക്കും വിജാതീയർക്കും) ഉള്ളതാണ്.

ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കണമോ?

ദൈവത്തിന്റെ നിയമം ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുന്നില്ല (മലാഖി 3:6; എബ്രായർ 13:8; സംഖ്യകൾ 23:19). കാരണം, നിയമം ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം സ്വഭാവത്തിന്റെയും ഇച്ഛയുടെയും പ്രതിഫലനമാണ് (1 യോഹന്നാൻ 4:8; 5:3). യേശു ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു ” ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെയൊ പ്രവാചകന്മാരെയോ നീക്കേണ്ടതിന്നു വന്നു എന്നു നിരൂപിക്കരുതു; നീക്കുവാനല്ല നിവർത്തിപ്പാനത്രെ ഞാൻ വന്നതു.
സത്യമായിട്ടു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോകുംവരെ സകലവും നിവൃത്തിയാകുവോളം ന്യായപ്രമാണത്തിൽനിന്നു ഒരു വള്ളി എങ്കിലും പുള്ളി എങ്കിലും ഒരുനാളും ഒഴിഞ്ഞുപോകയില്ല” (മത്തായി 5:17, 18). ന്യായപ്രമാണം നിവർത്തിച്ചുകൊണ്ട്, ദൈവപുത്രൻ അതിനെ അർഥപൂർണമാക്കി “പൂർണ്ണമായി” നിറച്ചു-ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തോടുള്ള പൂർണ്ണമായ അനുസരണത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ജനങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതേ നിയമം “നമ്മിൽ നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന്” (റോമർ 8:3, 4).

വെളിപാട് 12-14-ലെ പ്രവചനങ്ങൾ, ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന് മുമ്പുള്ള വിവാദമായ വിഷയം ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്തായിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ശബ്ബത്ത് കൽപ്പന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ (വെളിപാട് 12:17; 14:12) പാലിക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവമക്കൾ തിരിച്ചറിയപ്പെടും.

കർത്താവിന്റെ ശബ്ബത്തൊ മനുഷ്യന്റെ പകരമുള്ള ശബ്ബത്തൊ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിലെ ഒന്നാം ദിവസമൊ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വിശ്വാസികളോട് ആവശ്യപ്പെടും. അങ്ങനെ ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കുന്നത് ഒരു പരീക്ഷണമായി മാറുകയും സത്യാരാധകരുടെ ഒരു അടയാളമായി (അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുദ്രയായി, വെളിപാട് 7) രൂപവത്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. കർത്താവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു, “എന്റെ ശബ്ബത്തുകൾ വിശുദ്ധീകരിക്കുക, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് അവ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു അടയാളമായിരിക്കും” (യെഹെസ്കേൽ 20:20).
ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്ത് ആചരണം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ലെന്ന് ബൈബിൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അത് സൃഷ്ടിയിൽ ആരംഭിച്ച് നിത്യതയിലുടനീളം തുടരും, കാരണം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു സ്മാരകമാണ് (യെശയ്യാവ് 66:22-23).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Comment