എന്തുകൊണ്ടാണ് യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ മിശിഹായല്ല എന്നു തള്ളിയത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


പഴയ നിയമം മിശിഹായുടെ വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി പ്രവചനങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവൃത്തിക്കായി യഹൂദർ ആയിരത്തിലധികം വർഷമായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവൻ വന്നപ്പോൾ അവർ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല. യേശു വന്നത് “അവൻ ഇളയ തൈപോലെയും വരണ്ട നിലത്തുനിന്നു വേർ മുളെക്കുന്നതുപോലെയും അവന്റെ മുമ്പാകെ വളരും; അവന്നു രൂപഗുണം ഇല്ല, കോമളത്വം ഇല്ല; കണ്ടാൽ ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക സൗന്ദര്യവുമില്ല “അവൻ സ്വന്തത്തിലേക്കു വന്നു; സ്വന്തമായവരോ അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല” (യെശ. 53:2; യോഹന്നാൻ 1:11).

യഹൂദർ തങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ലൗകിക മഹത്വത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു. അവർ കനാൻ ദേശത്ത് പ്രവേശിച്ചതുമുതൽ, അവർ ദൈവകല്പനകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വിജാതീയരുടെ വഴികൾ സ്വീകരിച്ചു. ഓരോ നവീകരണത്തിനും ശേഷം ആഴത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്യാഗം ഉണ്ടായി.

അവർ കർത്താവിനെ അനുസരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, ദൈവം അവരെ “താൻ സൃഷ്ടിച്ച സകലജാതികൾക്കും മീതെ മഹത്വത്തിലും നാമത്തിലും ബഹുമാനത്തിലും ഉന്നതമാക്കുമായിരുന്നു. മോശെ പറഞ്ഞു, “യഹോവയുടെ നാമം നിന്റെമേൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ഭൂമിയിലുള്ള സകലജാതികളും കണ്ടു നിന്നെ ഭയപ്പെടും. “ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുന്ന ജാതികൾ” പറയും, “ഈ ശ്രേഷ്ഠജാതി ജ്ഞാനവും വിവേകവും ഉള്ള ജനം തന്നേ എന്നു പറയും” (നിയമം. 26:19; 28:10; 4:6). എന്നാൽ അവരുടെ അവിശ്വസ്‌തത നിമിത്തം, തുടർച്ചയായ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയും അപമാനത്തിലൂടെയും മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറ്റാൻ കഴിയൂ.

ഇസ്രായേല്യർ ബാബിലോണിലേക്ക് ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ടു. തങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധി ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തോടുള്ള അവരുടെ അനുസരണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതുവരെ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം അവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അവരുടെ അനുസരണം സ്നേഹത്താൽ പ്രേരിപ്പിച്ചതല്ല. ദേശീയ മഹത്വം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗമായി അവർ ദൈവത്തിന് ബാഹ്യ സേവനം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

അവർ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായില്ല, പകരം വിഗ്രഹാരാധനയുടെ പ്രലോഭനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അവർ സ്വയം അടച്ചു. അവർ മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും വേർപെട്ടു.

ബാബിലോണിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം, മതപരമായ പ്രബോധനത്തിന് വളരെയധികം ഭക്തി നൽകപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദുഷിച്ചു. ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണക്കേടിന്റെ പേരിൽ യഹൂദന്മാരെ റോമാക്കാർ കീഴടക്കി.

എന്നാൽ യഹൂദന്മാർ തങ്ങളുടെ അജ്ഞതയിലും അടിച്ചമർത്തലിലും തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുകയും ഇസ്രായേലിന് രാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ വരവിനായി അവർ ആഗ്രഹിച്ചു.
ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യ ആഗമനത്തിന്റെ അപമാനത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ആ തിരുവെഴുത്തുകളെ അവർ അവഗണിച്ചു, അവന്റെ രണ്ടാം വരവിന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നവയെ നോക്കി. അഹങ്കാരം അവരുടെ കാഴ്ച മറച്ചു. തങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥ ലൗകിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അവർ പ്രവചനത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു.

അടിച്ചമർത്തുന്നവന്റെ ശക്തി തകർക്കാനും ഇസ്രായേലിനെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനും മിശിഹാ ഒരു ജേതാവായി വരുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ, യഹൂദരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അന്ധമായിത്തീർന്നു, അവർ യേശുവിനെ മിശിഹായായി നിരസിച്ചു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.