എന്തുകൊണ്ടാണ് മോശയും ഏലിയാവും രൂപാന്തരീകരണത്തിൽ പ്രത്യേകമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്?

Author: BibleAsk Malayalam


രൂപാന്തരീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു:

പ്രവചനം- “മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ രാജ്യത്തിൽ വരുന്നതു കാണുവോളം മരണം ആസ്വദിക്കാത്തവർ ചിലർ ഈ നില്ക്കുന്നവരിൽ ഉണ്ടു എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു” (മത്തായി 16:28).

നിവൃത്തി- “ആറു ദിവസം കഴിഞ്ഞശേഷം യേശു പത്രൊസിനെയും യാക്കോബിനെയും അവന്റെ സഹോദരനായ യോഹന്നാനെയും കൂട്ടി തനിച്ചു ഒരു ഉയർന്ന മലയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി,. അവരുടെ മുമ്പാകെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു, അവന്റെ മുഖം സൂര്യനെപ്പോലെ ശോഭിച്ചു അവന്റെ വസ്ത്രം വെളിച്ചം പോലെ വെള്ളയായി തീർന്നു. മോശെയും ഏലിയാവും അവനോടു സംഭാഷിക്കുന്നതായി അവർ കണ്ടു”
(മത്തായി 17:1-3).

ഈ പ്രവചനത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ രൂപാന്തരീകരണത്തിന്റെ വിവരണം മത്തായിയും മർക്കോസും ലൂക്കോസും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സംഭവ വിവരണത്തിൽ ഒരു വിള്ളലുമില്ല – ഗ്രീക്ക് മൂലഗ്രന്ഥത്തിൽ അധ്യായമോ വാക്യ വിഭജനമോ ഇല്ല – കൂടാതെ, ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് രൂപാന്തരീകരണം സംഭവിച്ചതെന്ന വസ്തുത മൂന്ന് പേരും പരാമർശിക്കുന്നു, സംഭവം പ്രവചനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

മഹത്വത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രകടനമായിരുന്നു രൂപാന്തരീകരണം. രൂപാന്തരീകരണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായ പത്രോസും മുകളിൽ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ അത് മനസ്സിലാക്കി (2 പത്രോസ് 1:16-18).

മോശയും ഏലിയാവും സന്നിഹിതരായതിന് പിന്നിൽ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് മറു രൂപാന്തിരമലയിൽ യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. രൂപാന്തരം അവസാനത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മരിക്കുകയും പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിക്കുകയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യുന്നവരെ മോശ പ്രതിനിധീകരിച്ചു, അതേസമയം ഏലിയാവ് മരണം അനുഭവിക്കാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു.

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് അറിയാം:

ഏലിയാവിനെ ജീവനോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി: “അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇതാ, അഗ്നിരഥവും അഗ്നികുതിരകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവരെ രണ്ടുപേരെയും വേർപെടുത്തി; ഏലിയാവ് ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കയറി” (2 രാജാക്കന്മാർ 2:11). മോശയ്ക്ക് യേശുവിന്റെ (മൈക്കലിൻറെ ) ഒരു സ്വകാര്യ പുനരുത്ഥാനം ലഭിച്ചു: “എന്നിരുന്നാലും പ്രധാന ദൂതനായ മൈക്കൽ, മോശെയുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് പിശാചുമായി തർക്കിക്കുമ്പോൾ, അവനെതിരെ ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തൽ നടത്താൻ തുനിഞ്ഞില്ല, എന്നാൽ കർത്താവ് നിന്നെ ശാസിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു” (യൂദാ 9 ). അങ്ങനെ, ഏലിയാവിനെയും മോശെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപാന്തരീകരണത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനും ചില ശിഷ്യന്മാർക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment