എന്തുകൊണ്ടാണ് മിറിയവും അഹരോനും മോശെക്കെതിരെ സംസാരിച്ചത്?

Author: BibleAsk Malayalam


“മോശെ ഒരു കൂശ്യസ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ടു കൂശ്യസ്ത്രീനിമിത്തം മിര്യാമും അഹരോനും അവന്നു വിരോധമായി സംസാരിച്ചു” (സംഖ്യ 12:1).

എത്യോപ്യൻ സ്ത്രീയുടെ അർത്ഥം “കുഷ്യൻ സ്ത്രീ” എന്നാണ് (ഉൽപ. 10:6). മോശയുടെ ഭാര്യക്ക് സിപ്പോറ എന്ന് പേരിട്ടു. സിപ്പോറയുടെ പിതാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മിദ്യാന്യനായിരുന്നു (പുറ. 2:16-19; 3:1), അങ്ങനെ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി (ഉൽപ. 25:1). സീനായ് പർവതത്തിൽ മോശയുമായി വീണ്ടും ചേർന്നപ്പോൾ (പുറ. 4:25, 18:2), സിപ്പോറ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഭാരിച്ച ഭാരങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും മോശയുടെ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ഭയം ജെത്രോയോട് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

തുടർന്ന്, ഭരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ തന്നോടൊപ്പം പങ്കിടാൻ മറ്റുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ജെത്രോ മോശയെ ഉപദേശിച്ചു. ആദ്യം മിറിയത്തോടും അഹരോനോടും കൂടിയാലോചിക്കാതെ മോശ ഈ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ, മിറിയവും അഹരോനും അവനോട് അസൂയപ്പെടുകയും മോശെ തങ്ങളെ അവഗണിച്ചതായി അവർ കരുതിയതിന് സിപ്പോറയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

സിപ്പോറ ഒരു മിദ്യാന്യക്കാരി ആയിരുന്നു, സത്യദൈവത്തിന്റെ ആരാധികയായിരുന്നെങ്കിലും, മോശയുടെ അധികാരത്തിനെതിരെ മത്സരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഒഴികഴിവായി മിറിയവും അഹരോനും ഉപയോഗിച്ചു. വിജാതിയരുമായി വിവാഹം കഴിക്കരുത് എന്ന തത്വം പ്രകടമായി അവകാശപ്പെടുന്നതുപോലെ, അവളെ അവൻ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ മോശെ അവരുമായുള്ള വിവാഹം പാടില്ലെന്ന തത്വം ലംഘിച്ചില്ല.

ദൈവം മോശയെ ഒരു അതുല്യമായ അധികാരസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചുവെന്ന വസ്തുത അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മിറിയം ഇവിടെ മോശയുമായി തുല്യത അവകാശപ്പെട്ടു (പുറ. 4:10-16; ആവ. 34:10).

ദൈവം സ്വയം നിയമിച്ച മോശയുടെ നിയമാനുസൃതമായി രൂപീകരിച്ച അധികാരത്തോടുള്ള അനാദരവും അതിനെതിരായ മത്സരവുമായിരുന്നു മിറിയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ തെറ്റ്. അതിനായി അവൾ ദൈവത്താൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു (സംഖ്യകൾ 12:10) പിന്നീട് അവളുടെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് അനുതപിച്ചപ്പോൾ ദൈവം ക്ഷമിച്ചുകൊടുത്തു. (സംഖ്യ 12:15).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment