എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാപുരോഹിതൻ നെഞ്ചിൽ മാർച്ചട്ട ധരിച്ചത്?

Author: BibleAsk Malayalam


“തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ” ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പേരുകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് അമൂല്യ രത്നങ്ങൾ വഹിച്ചിരുന്ന മാർച്ചട്ട മഹാപുരോഹിതൻ ധരിച്ചിരുന്നതായി ബൈബിൾ പറയുന്നു. “അങ്ങനെ അഹരോൻ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ ന്യായവിധിപ്പതക്കത്തിൽ യിസ്രായേൽമക്കളുടെ പേർ എപ്പോഴും യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ ഓർമ്മെക്കായിട്ടു തന്റെ ഹൃദയത്തിന്മേൽ വഹിക്കേണം” (പുറപ്പാട് 28:29).

മഹാപുരോഹിതൻ ഗോത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ മാർച്ചട്ടയിൽ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവരോടുള്ള സ്നേഹവും വാത്സല്യവും പ്രകടമാക്കി. ജനങ്ങളുടെ രക്ഷയ്‌ക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെ അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവൻ ജനത്തിനുവേണ്ടി കൂടാരത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴെല്ലാം, അവരുടെ പാപങ്ങൾക്കും ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അവന്റെ ഹൃദയം കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ താഴ്മയോടെ കുമ്പിട്ടിരുന്നു.

അതുപോലെ, നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനായ ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗീയ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ നമുക്കുവേണ്ടി ദൈവമുമ്പാകെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു, “സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മഹിമാസനത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരുന്നവനായി, വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിന്റെയും മനുഷ്യനല്ല കർത്താവു സ്ഥാപിച്ച സത്യകൂടാരത്തിന്റെയും ശുശ്രൂഷകനായ മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്കുണ്ടു” (എബ്രായർ 8:1, 2).

നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനായ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ നാമങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ വഹിക്കുന്നു, കാരണം അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയും നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു (ഗലാത്യാ 2:20). നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അവൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ കൃപയുടെ രാജ്യത്തിന്റെ “ഭരണം” “അവന്റെ തോളിൽ” കിടക്കുന്നു (യെശയ്യാവ് 9:6). അവന്റെ ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് എത്ര അനുഗ്രഹമാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മെ നിർബന്ധിക്കുന്നു (2 കൊരിന്ത്യർ 5:14), അവന്റെ നീതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിത്തീരുന്നു (റോമർ 8:3, 4).

നമ്മുടെ എല്ലാ “കഷ്ടങ്ങളിലും” അവൻ “പീഡിതനാണ്”, “നമ്മുടെ ബലഹീനതകളുടെ വികാരത്താൽ അവൻ സ്പർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു” (യെശയ്യാവ് 63:8, 9; എബ്രായർ 2:14-18; 4:14-16). ഒരു ദയാലുവായ, സ്‌നേഹസമ്പന്നനായ മാതാപിതാക്കൾ തന്റെ മക്കളുടെമേൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ വരുമ്പോൾ വേദനിക്കുന്നു, അതുപോലെ ദൈവവും.

അതിനാൽ, നമുക്ക് “കരുണ ലഭിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ സമയത്ത് സഹായിക്കാനുള്ള കൃപ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ധൈര്യത്തോടെ കൃപയുടെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് വരാം” (എബ്രായർ 4:16). ദിവസേന ദൈവവചനം പഠിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസിക്ക് തീർച്ചയായും ദൈവത്തിന്റെ കരുണയുടെ ഒരു സഹായം ലഭിക്കും, അത് അന്ധകാരത്തിന്റെ എല്ലാ ശക്തികളെയും മറികടക്കാൻ അവനെ പ്രാപ്തനാക്കും (1 യോഹന്നാൻ 4:4).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment