എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർ ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണക്കേടിന്റെ പ്രാഥമിക കാരണം സ്വാർത്ഥതയാണ്. മിക്കപ്പോഴും, മനുഷ്യർ അവരുടെ ശീലങ്ങൾക്കും ജീവിതരീതികൾക്കും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ മതം രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. അവർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് മാറ്റം വരുത്താനോ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. യേശു പറഞ്ഞു: “എന്നോട് ‘കർത്താവേ, കർത്താവേ’ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല, എന്നാൽ സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ പ്രവേശിക്കും. അന്ന് പലരും എന്നോട് പറയും, കർത്താവേ, കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രവചിക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ? അന്നു ഞാൻ അവരോടു: ഞാൻ ഒരു നാളും നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. 7:21-27)

നിയമലംഘനം നിയമത്തെ ലംഘിക്കുന്നു (1 യോഹന്നാൻ 3:4). ദൈവത്തിന്റെ നിയമം പത്തു കൽപ്പനകളാണ് (പുറപ്പാട് 20:3-17). ഈ നിയമം അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. അപ്പോസ്തലനായ യാക്കോബ് ഈ സത്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, “സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണത്താൽ വിധിക്കപ്പെടുവാനുള്ളവരെപ്പോലെ സംസാരിക്കയും പ്രവർത്തിക്കയും ചെയ്‌വിൻ” (യാക്കോബ് 2:12).

സ്വഭാവമനുസരിച്ച് ആളുകൾ അവരുടെ സ്വാർത്ഥ ജീവിതശൈലി തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സർഗ്ഗാത്മകത പുലർത്തുന്നു. അതിനാൽ, ദൈവം കൽപിച്ച എന്തെങ്കിലും അവരുടെ സ്വന്തം നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു. നാദാബും അബിഹൂവും ചെയ്തത് അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. അഹരോന്റെ ഈ രണ്ടു പുത്രന്മാരും ദൈവം അവരോടു കല്പിച്ചതു ചെയ്തില്ല. അവർ ദുഷ്ടരും ഇന്ദ്രിയഭോഗികളുമായ മനുഷ്യർ മാത്രമായിരുന്നില്ല, “ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ ധൂപകലശം എടുത്ത് അതിൽ തീ ഇട്ടു, അതിന്മേൽ ധൂപവർഗ്ഗം ഇട്ടു, അവൻ അവരോട് കല്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അശുദ്ധമായ തീ അവന്റെ മുമ്പാകെ അർപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ കർത്താവിൽ നിന്ന് തീ പുറപ്പെട്ട് അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു, അവർ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ മരിച്ചു” (ലേവ്യപുസ്തകം 10:1-2).

നാദാബും അബിഹൂവും അനുസരണക്കേട് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അവരുടെ ധൂപകലശങ്ങളിൽ തീ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു, പക്ഷേ അത് ദൈവം പ്രത്യേകമായി കൽപ്പിച്ച ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത തീയല്ല (ലേവ്യപുസ്തകം 16:12). ദൈവം കൽപ്പിച്ച അഗ്നിയുടെ ഉറവിടം മറ്റൊരു സ്രോതസ്സിനായി അവർ മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു.

ഇന്ന്, ദൈവം പ്രത്യേകമായി കൽപിച്ചതിന് പകരം നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ അതേ പാപം ചെയ്യുന്നു. നാലാമത്തെ കൽപ്പനയിൽ ദൈവം വ്യക്തമാക്കിയ ആരാധനയുടെ ദിവസമാണ് ഒരുപക്ഷേ ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണമായ പകരം വയ്ക്കൽ: “ശബ്ബത്ത് നാളിനെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ഓർക്ക. ആറു ദിവസം അദ്ധ്വാനിച്ചു നിന്റെ വേല ഒക്കെയും ചെയ്ക; ഏഴാം ദിവസം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ശബ്ബത്ത് ആകുന്നു; …….. അതുകൊണ്ടു യഹോവ ശബ്ബത്തുനാളിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു” (പുറപ്പാട് 20:8-11; ഉല്പത്തി 2:2,3).

നിഘണ്ടുവിലും 120-ലധികം ഭാഷകളിലും ശബത്ത് ശനിയാഴ്ചയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പലർക്കും ഈ സത്യം അറിയില്ല, എന്നാൽ അറിയുകയും അത് അവഗണിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നു. ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം നാം ലളിതമായി ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, അവന്റെ വചനത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയോ എടുത്തുകളയുകയോ ചെയ്യാതെ, ദൈവം പ്രത്യേകമായി കൽപിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് പകരം മറ്റൊന്നും നൽകരുത് (യാക്കോബ് 1:21).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment