എന്തുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളിൽ അക്രമം ഉള്ളത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ബൈബിളിലെ അക്രമം

ബൈബിളിൽ അക്രമം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, കാരണം അത് മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ ചരിത്രമാണ്. അത് മനുഷ്യന്റെ വിവേകശൂന്യമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും അവയുടെ ദുഃഖകരമായ അനന്തരഫലങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സത്യസന്ധമായ ഏതൊരു ചരിത്ര പുസ്തകത്തെയും പോലെ, ബൈബിളും പക്ഷപാതമില്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വിവരിക്കുന്നു. ദൈവം വസ്തുതകൾ മറച്ചുവെക്കുകയോ മറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് തിരുവെഴുത്തു രേഖയ്ക്ക് വിശ്വാസ്യത നൽകുന്നു.

ദൈവം ലോകത്തെ പൂർണ്ണമായി സൃഷ്ടിച്ചു. ” എല്ലാ നല്ല ദാനവും തികഞ്ഞ വരം ഒക്കെയും ഉയരത്തിൽനിന്നു വെളിച്ചങ്ങളുടെ പിതാവിങ്കൽ നിന്നു ഇറങ്ങിവരുന്നു. അവന്നു വികാരമോ ഗതിഭേദത്താലുള്ള ആഛാദനമോ ഇല്ല ” (യാക്കോബ് 1:17). ആദിപാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിലൊന്നാണ് അക്രമം. പാപം നിമിത്തം, ഭൂമി മുഴുവൻ പിശാചിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലായിത്തീർന്നു, അവൻ എല്ലാവരുടെയും മേൽ കഷ്ടപ്പാടും അക്രമവും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, “അതുകൊണ്ടു ഏകമനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്കയാൽ മരണം സകലമനുഷ്യരിലും പരന്നിരിക്കുന്നു. ” (റോമർ 5:12).

ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയുടെ പദ്ധതി

എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ അനന്തമായ കാരുണ്യത്താൽ, പിശാചാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ മനുഷ്യന് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പിനുള്ള മാർഗം ആസൂത്രണം ചെയ്തു (ഉല്പത്തി 3:15). ദൈവം തന്റെ നിരപരാധിയായ പുത്രനെ മരണത്തിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിക്കാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. അങ്ങനെ, വിശ്വാസത്താൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം സ്വീകരിക്കുകയും കർത്താവിനെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും നിത്യമായി രക്ഷിക്കപ്പെടും. എന്നാൽ അവന്റെ ബലിമരണം നിരസിക്കുന്നവൻ സ്വന്തം പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മരിക്കേണ്ടിവരും (യോഹന്നാൻ 1:12).

അതുകൊണ്ട്, കുരിശിൽ കിടന്ന് ശാശ്വതമായി വിടുവിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി യേശു എല്ലാവരേക്കാളും അക്രമം സഹിച്ചുവെന്ന് വിശ്വാസിക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. “അവന്റെ മുമ്പാകെ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം, നാണക്കേട് അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് കുരിശ് സഹിച്ചു, ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു” (ഹെബ്രായർ 12:2). പാപത്തിനെതിരായ ക്രിസ്തുവിന്റെ വിജയത്തിലൂടെ, വിശ്വാസിക്കും അതേ വിജയം നൽകാം. കർത്താവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്‌തു: “അവൻ അവരുടെ കണ്ണിൽനിന്നു കണ്ണുനീർ തുടച്ചുകളയും; ഇനി മരണം ഉണ്ടാകയില്ല; ഇനി വിലാപമോ കരച്ചിലോ വേദനയോ ഉണ്ടാകയില്ല; ഒന്നാമത്തേതു കഴിഞ്ഞുപോയി” (വെളിപാട് 21:4).

ദൈവം അക്രമത്തെ മറികടക്കുന്നു

അക്രമം സാത്താനാൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും, കരുണയുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി ദൈവം അതിനെ മറികടക്കുന്നു. അങ്ങനെ, ഒരു “സാത്താന്റെ ദൂതൻ” തന്നെ ബാധിച്ചാലും (2 കൊരിന്ത്യർ 12:7) ദൈവം അത് തന്റെ നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും എന്ന ചിന്തയിൽ പീഡിതനായ ഒരാൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്താം. ഈ ജീവിതത്തിലെ പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അവൻ തന്റെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കും (റോമർ 8:28). തന്റെ ജനത്തിന്മേൽ വേദന വരാൻ കർത്താവ് അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് അവരെ തകർത്തുകളയുകയല്ല, മറിച്ച് അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും ഉയർത്താനുമാണ് (വാക്യം 17).

സന്തോഷവും ധൈര്യവും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത് ബാഹ്യസാഹചര്യങ്ങളല്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ അധിപത്യ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലും മനുഷ്യനുമായുള്ള അവന്റെ ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ബുദ്ധിപരമായ ധാരണയിലുമാണ് എന്ന് വിശ്വാസി തിരിച്ചറിയണം. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഴുതി, “ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്, അവന്റെ ഉദ്ദേശ്യമനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക്, എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു” (റോമർ 8:28). വിശ്വാസിയെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും വിശുദ്ധീകരിക്കാനും വേദന പ്രയോജനപ്പെടുത്താം (റോമർ 8:17).

അപ്പോസ്തലനായ യാക്കോബ് വിശ്വാസികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു, ” നിങ്ങൾ വിവിധപരീക്ഷകളിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞു അതു അശേഷം സന്തോഷം എന്നു എണ്ണുവിൻ” (യാക്കോബ് 1:2-3). വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ജീവിതത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളും വേദനകളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തീയ വളർച്ചയും സ്വഭാവവും കൊണ്ടുവരും.

ഉപസംഹാരം

മനുഷ്യരാശിയെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യസന്ധമായ സത്യം കാണിക്കുന്നതിനായി മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന അക്രമങ്ങൾ ബൈബിൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. തിരുവെഴുത്തുകൾ കേവലം മനുഷ്യന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെയും അവയുടെ ഫലങ്ങളുടെയും രേഖയാണ്. എന്നാൽ ബൈബിൾ അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഇത് പാപപ്രശ്നത്തിന് ഫലപ്രദമായ വീണ്ടെടുപ്പ് പരിഹാരം നൽകുന്നു. മനുഷ്യരെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കാൻ പകർന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് അത് പറയുന്നു. “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16). അതിലും വലിയ സ്നേഹമില്ല (യോഹന്നാൻ 15:13).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.