എന്തുകൊണ്ടാണ് പുരോഹിതന്മാർക്ക് ദൈവാലയത്തിൽ അഗ്നിഎപ്പോഴും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


കർത്താവും അഗ്നിയും

ദൈവികതയും അഗ്നിയും ബൈബിളിൽ പലപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (ആവർത്തനം 5:4; സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 50:3; മലാഖി 3:2), ഇത് ശക്തിയും മഹത്വവും അതിന്റെ ശുദ്ധീകരണ ഫലങ്ങളും നിമിത്തമാണ്. അഗ്നി ലോഹത്തെ ചെളിയിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നതുപോലെ, ദൈവം തന്റെ പ്രവൃത്തിയാൽ നീതിമാന്മാരെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും അവന്റെ ന്യായവിധികളാൽ നന്മയെ തിന്മയിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പഴയനിയമത്തിൽ, കർത്താവ് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് കത്തുന്ന മുൾപടർപ്പിന്റെ രൂപത്തിൽ മോശയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു (പുറപ്പാട് 3:2). പുറപ്പാടിനു ശേഷം, അവൻ തന്റെ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ അഗ്നിസ്തംഭത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നടന്നു (പുറപ്പാട് 13:21-22). അഗ്നി സർവ്വശക്തന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു (1 കൊരിന്ത്യർ 10:1-4, 9).

ദൈവാലയത്തിൽ എപ്പോഴും തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
ആലയത്തിൽ, കർത്താവ് തന്റെ പുരോഹിതന്മാരോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: “യാഗപീഠത്തിന്മേൽ തീ എപ്പോഴും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും; അതൊരിക്കലും കെട്ടു പോകുകയില്ല” (ലേവ്യപുസ്തകം 6:13). ബലിപീഠത്തിലെ തീ ദൈവത്തിന്റെ ചലിക്കുന്ന ശക്തിയുടെയും അവന്റെ മക്കൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള അവന്റെ നിരന്തരമായ ശുശ്രൂഷയുടെയും പ്രതിഫലനമായിരുന്നു.

ആലയത്തിലെ തീ ആദ്യം കത്തിച്ചത് ദൈവം തന്നെയായിരുന്നു: “കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് തീ പുറപ്പെട്ട് യാഗപീഠത്തിലെ ഹോമയാഗവും കൊഴുപ്പും ദഹിപ്പിച്ചു. ജനമെല്ലാം അതു കണ്ടപ്പോൾ നിലവിളിച്ചു കവിണ്ണുവീണു” (ലേവ്യപുസ്തകം 9:24). മറ്റൊരു അഗ്നിസ്രോതസ്സും ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല. അഹരോന്റെ പുത്രന്മാർ ഒരു അന്യാഗ്നി കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, അവർ ദൈവത്താൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു (സംഖ്യ 3:4).

മരുഭൂമിയിലെ തങ്ങളുടെ പ്രവാസ വർഷങ്ങളിൽ ഈ തീ തുടർച്ചയായി കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നുവെന്ന് യഹൂദന്മാർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. സോളമൻ (2 ദിനവൃത്താന്തം 7:1) പുതിയ ആലയത്തിന്റെ സമർപ്പണ വേളയിൽ ഇത് വീണ്ടും അയച്ചു, ബാബിലോണിയൻ അടിമത്തം വരെ തുടർന്നു. എഡി 70-ൽ ജറുസലേമിലെ ആലയത്തിന്റെ അന്തിമ നാശം വരെ 1,400 വർഷത്തിലേറെയായി ഇത് തുടർന്നുവെന്ന് ചില എബ്രായ പാരമ്പര്യങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നു.

പുതിയ നിയമം

പുതിയ നിയമത്തിൽ, യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പ്രവചിച്ചത് മിശിഹാ മനുഷ്യരെ ആത്മാവിനാലും അഗ്നിയാലും സ്നാനപ്പെടുത്തുമെന്ന് (മത്തായി 3:11; ലൂക്കോസ് 3:16). പുനരുത്ഥാനത്തിനുശേഷം, പെന്തക്കോസ്ത് നാളിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങിവന്ന് “അഗ്നിയുടെ ഭാഷ” (പ്രവൃത്തികൾ 2:3) ആയി ആളുകളെ നിറച്ചു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment