എന്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ 4 സുവിശേഷങ്ങൾ ഉള്ളത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ദൈവപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരം, പൂർണമായ ജീവിതം, ശുശ്രൂഷ, ത്യാഗപരമായ മരണം, പുനരുത്ഥാനം, സ്വർഗ്ഗാരോഹണം എന്നിവയാണ് നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലെയും പ്രതിപാദ്യ വിഷയം (യോഹന്നാൻ 5:39,46). നാല് സുവിശേഷങ്ങളും വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് യാദൃശ്ചികമായിരുന്നില്ല. ഇതായിരുന്നു ദൈവഹിതം. എന്തെന്നാൽ, “എല്ലാതിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവൃത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ചു തികഞ്ഞവൻ ആകേണ്ടതിന്നു ഉപദേശത്തിന്നും ശാസനത്തിന്നും ഗുണീകരണത്തിന്നും നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തിന്നും പ്രയോജനമുള്ളതു ആകുന്നു” (2 തിമോത്തി 3:16).

ഓരോ സുവിശേഷത്തിനും ഒരു വിശിഷ്ടമായ സംഭാവനയുണ്ട്

ഓരോ സുവിശേഷത്തിനും പൂർണ്ണമായ സുവിശേഷ കഥയ്ക്ക് അതിന്റേതായ സവിശേഷമായ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളുണ്ട്. യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, കർത്താവിനോട് വളരെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും അവന്റെ അത്ഭുതകരമായ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളുടെയും പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ് (യോഹന്നാൻ 21:25).

മത്തായി യഹൂദ വായനക്കാർക്കായി എഴുതി. അതുകൊണ്ട്, മിശിഹായ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള പഴയനിയമ പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവൃത്തി യേശുവാണെന്ന് തെളിയിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം (മത്തായി 1:22; 2:15; 2:23; 4:14… ). മാർക്ക് വിജാതീയർക്ക് വേണ്ടി എഴുതി, അവൻ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു മനുഷ്യനായി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. രസകരമെന്നു പറയട്ടെ, മറ്റ് രണ്ട് സിനോപ്റ്റിക് എഴുത്തുകാരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മിക്കവാറും എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും മാർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി.

പുതിയ നിയമത്തിലെ ഏക വിജാതീയ എഴുത്തുകാരനായ ലൂക്കോസും വിജാതീയരെ മനസ്സിൽ വെച്ചാണ് എഴുതിയത്. ഒരു വൈദ്യൻ എന്ന നിലയിൽ, ചിട്ടയോടുകൂടിയ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ അറിവിനു ഊന്നൽ നൽകി. തന്റെ “എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന” (ലൂക്കോസ് 1: 3) സംബന്ധിച്ച ലൂക്കോസിന്റെ അവകാശവാദം തർക്കിക്കാനാവില്ല. സംഷിപ്തവും വിവരണപരവുമായാ ഏകദേശം 179 വിഭാഗങ്ങളിൽ 43 എണ്ണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നു. മത്തായി യേശുവിന്റെയും മർക്കോസിന്റെയും ഉപദേശങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ, അവന്റെ ജീവിത ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്നുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നു, ലൂക്കോസ് രണ്ട് വീഷണങ്ങളേയും മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ ഏകീകരിച്ചു.

യോഹന്നാൻ മറ്റ് വഴികളിൽ സിനോപ്റ്റിക്സിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ദൈവശാസ്ത്രപരമായതിനാൽ ജീവചരിത്രപരമോ ചരിത്രപരമോ ആയിരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, അദ്ദേഹം ചരിത്രവും ജീവചരിത്രവും ഒരുപോലെ എഴുതി. സിനോപ്റ്റിക് എഴുത്തുകാർ യേശുവിന്റെ മിശിഹായെ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ, യോഹന്നാൻ അത് ആദ്യ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ പല അധ്യായങ്ങളും യേശുവിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളായിരുന്നു.

യോഹന്നാൻ ചുരുക്കരൂപത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു.
മുഖ്യമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ദൈവശാസ്ത്രപരമായതിനാൽ ജീവചരിത്രപരമോ ചരിത്രപരമോ ആയിരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, അദ്ദേഹം ചരിത്രവും ജീവചരിത്രവും ഒരുപോലെ എഴുതി. അതേസമയം, സിനോപ്റ്റിക് എഴുത്തുകാർ യേശുവിന്റെ മിശിഹാത്വത്തെ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. യോഹന്നാൻ ആദ്യ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ പല അധ്യായങ്ങളും യേശുവിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളായിരുന്നു.

എല്ലാ സുവിശേഷങ്ങളും ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ചിത്രം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു

ദൈവപുത്രന്റെ ജീവിതത്തെയും ശുശ്രൂഷയെയും കുറിച്ച് വരും തലമുറകളിൽ ആളുകൾക്ക് സമഗ്രമായ ഒരു രേഖ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ, സുവിശേഷ കഥയുടെ ഒരു രേഖ എഴുതാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നാല് മനുഷ്യരെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു. മിശിഹായുടെ വിവരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വഴികാട്ടി. “പ്രവചനം ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടത്താൽ വന്നതല്ല, ദൈവകല്പനയാൽ മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധാത്മനിയോഗം പ്രാപിച്ചിട്ടു സംസാരിച്ചതത്രേ” (2 പത്രോസ് 1:21).

തന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിനുശേഷം, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ വിഷയത്തിൽ അവരെ നയിക്കുമെന്ന് യേശുക്രിസ്തു തന്നെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. അവൻ പറഞ്ഞു, “എങ്കിലും പിതാവു എന്റെ നാമത്തിൽ അയപ്പാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവു എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങൾക്കു സകലവും ഉപദേശിച്ചുതരികയും ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞതു ഒക്കെയും നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും” (യോഹന്നാൻ 14:26, യോഹന്നാൻ 16: 13).

യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തെയും മരണത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരണം വ്യത്യസ്‌ത രചയിതാക്കൾ നൽകേണ്ടതായിരുന്നു, അതിലൂടെ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കാൻ മതിയായ അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ദൃക്‌സാക്ഷിയുടെ സാക്ഷ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ കോടതിയിൽ ജുഡീഷ്യൽ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 സാക്ഷികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് (ആവർത്തനം 19:15) എന്ന് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു.

ഓരോ സുവിശേഷത്തിനും ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യമുണ്ട്

ഓരോ സുവിശേഷ പ്രവർത്തകനും തന്റെ പുസ്തകം രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവർ എഴുതിയ സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി സ്വന്തം വ്യക്തിഗത വിശദാംശങ്ങൾ എഴുതി. രചയിതാക്കൾ അവരുടെ വ്യത്യസ്ത പശ്ചാത്തലങ്ങളും അറിവുകളും അനുഭവങ്ങളും കാരണം അവർ കണ്ടതും കേട്ടതുമായ കാര്യങ്ങളുമായി വ്യത്യസ്തമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി (1 യോഹന്നാൻ 1:1). അതിനാൽ, ഓരോ സുവിശേഷ എഴുത്തുകാരും ദൈവപുത്രന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ വിവിധ വശങ്ങൾ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകി.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

 

Why are there 4 gospels in the New Testament?