എന്തുകൊണ്ടാണ് നോഹ ഹാമിനെ ശപിച്ചത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ഹാമിന് നോഹയുടെ ശാപം

നോഹ ഒരു കൃഷിക്കാരനായി തുടങ്ങി, അവൻ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു; അവന്റെ കൂടാരത്തിൽ അവൻ വസ്ത്രം നീങ്ങി കിടന്നു. കനാന്യരുടെ പിതാവായ ഹാം തന്റെ അപ്പന്റെ നഗ്നത കണ്ടു പുറത്തുള്ള തന്റെ രണ്ടു സഹോദരന്മാരോടു പറഞ്ഞു. ശേമും യാഫെത്തും ഒരു വസ്ത്രം എടുത്തു ഇരുവരുടെയും തോളിൽ ഇട്ടു പുറകോട്ടു ചെന്നു അപ്പന്റെ നഗ്നത മറെച്ചു; അവരുടെ മുഖം പിന്നോട്ടു പോയിരുന്നു; അവർ അപ്പന്റെ നഗ്നത കണ്ടില്ല. നോഹ വീഞ്ഞു കുടിച്ചു ഉണർന്നു, തന്റെ ഇളയ മകൻ തന്നോടു ചെയ്തതു അറിഞ്ഞു. കനാൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ; അവൻ തന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് ദാസന്മാരുടെ ദാസൻ ആയിരിക്കും” (ഉല്പത്തി 9:20-25).

നോഹ സ്വന്തം കൂടാരത്തിനുള്ളിൽ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടതായി മേൽപ്പറഞ്ഞ ഭാഗം കാണിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഹാം വ്യക്തമായും പിതാവിന്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കടന്നുകയറുകയും താൻ കാണാൻ പാടില്ലാത്തത് കാണുകയും ചെയ്തു, എന്നാൽ തന്റെ തെറ്റിനെക്കുറിച്ച് ഖേദിക്കുകയും പിതാവിനെ തുറന്നുകാട്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുപകരം, പിതാവിന്റെ അനുചിതമായ സാഹചര്യം അവൻ തന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് പരസ്യമാക്കി.

ഹാമിന്റെ പാപം മനഃപൂർവമായ പാപമായിരുന്നു. ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് “സ്നേഹം എല്ലാ പാപങ്ങളെയും മറയ്ക്കുന്നു” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 10:12). ഈ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന്, തന്റെ പിതാവിനോട് തനിക്ക് പുത്രസ്നേഹവും ആദരവും ഇല്ലെന്ന് ഹാം തെളിയിച്ചു. ഖേദകരമെന്നു പറയട്ടെ, അവന്റെ ദുഷിച്ച സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുകയും അവരെ കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു.

മറുവശത്ത്, ഷെമും യാഫെത്തും തങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ബഹുമാനം ലംഘിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ, പോയി പിതാവിന്റെ അന്തസ്സ് സംരക്ഷിക്കാൻ പിതാവിനെ നോക്കാതെ മൂടി. ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരാൾക്ക് അവരുടെ നടപടി വളരെ ഉചിതമായിരുന്നു.

നോഹ (ഉൽപത്തി 9:25-27) തന്റെ മക്കളെ (ഹാം-കനാൻ, ശേം, യാഫെത്ത്) സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രവചനം ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ന്യായവിധിയോ അനുഗ്രഹമോ ആയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ നോഹയുടെ മക്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജീവിതഗതിയുടെയും അവർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്വഭാവത്തിന്റെയും സ്വാഭാവിക ഫലം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അത് കാണിച്ചു. ഒരു പൊതു നിയമമെന്ന നിലയിൽ, കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കളുടെ മാതൃക അനുകരിക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായും ഹാമിന്റെ ദുഷ്ട സ്വഭാവം അവന്റെ സന്തതികളിൽ പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു, അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരു ശാപം വന്നു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment