എന്തുകൊണ്ടാണ് നൂറുകണക്കിന് പഴയനിയമ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന് ഒരിക്കലും നിറവേറ്റപ്പെടാത്തത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഇസ്രായേലുമായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥാപരമായ ഉടമ്പടി

പഴയനിയമത്തിൽ ഇസ്രായേലിന് ദൈവം നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അവർ അവനെ അനുസരിക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥാപിതമായിരുന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ കാണിക്കുന്നു. അവർ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവർ വളരെയധികം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും (ആവർത്തനം 28: 1-14). എന്നാൽ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർ ശപിക്കപ്പെടും (v.15-68).

ആവർത്തിച്ച് ദൈവം ഇസ്രായേലിന് ഈ വിധത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി: “നീ … ഞാൻ നിന്നോട് കൽപിച്ചതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്യുകയും എന്റെ ചട്ടങ്ങളും വിധികളും പാലിക്കുകയും ചെയ്താൽ: ഞാൻ നിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ സിംഹാസനം ഇസ്രായേലിൽ എന്നേക്കും സ്ഥാപിക്കും … നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ മക്കളോ എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയും എന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും … അപ്പോൾ ഞാൻ ഇസ്രായേലിനെ അവർക്കു നൽകിയ ദേശത്തുനിന്നു ഛേദിച്ചുകളയും. എന്റെ നാമത്തിന്നായി ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആലയം എന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നു നീക്കിക്കളയും; യിസ്രായേൽ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഇടയിൽ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലും പരിഹാസവും ആയിരിക്കും” (1 രാജാക്കന്മാർ 9:4-7).

ദൈവത്തിനെതിരായ ഇസ്രായേലിന്റെ കലാപം

ഇസ്രായേല്യരുടെ തുടർച്ചയായ ശാഠ്യം നിമിത്തം, അവരെ കീഴ്‌പ്പെടുത്താനും 70 വർഷത്തേക്ക് ബാബിലോണിയൻ അടിമത്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ദൈവം അനുവദിച്ചു. ആ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ തിരിച്ചുവരവ് പ്രവചിക്കാൻ ദൈവം തന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ ഉയിർപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ചില ആധുനിക ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ഭാവി സംഘടിക്കൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ പ്രവചനങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവാചകൻമാരായ യെശയ്യാവും യേരെമ്യാവും പ്രവചിച്ച പുനഃസ്ഥാപനം ഇതിനകം സംഭവിച്ചതായി അവർ കാണുന്നില്ല.

യഹൂദന്മാർ മിശിഹായെ സ്വീകരിക്കുമോ എന്നറിയാൻ ദൈവം 490 വർഷത്തെ നീരിക്ഷണ കാലയളവ് അനുവദിച്ചതായി ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചു (ദാനിയേൽ 9:24). യെരൂശലേമിനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും പണിയാനുമുള്ള കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചതോടെയാണ് 70 ആഴ്‌ചയുള്ള ആ പ്രാവചനിക കാലയളവ് ആരംഭിച്ചത് (ബി.സി. 457-ൽ അർത്താക്‌സെർക്‌സിന്റെ കൽപ്പന, എസ്രാ 7:11) എ.ഡി. 34. അതേ വർഷം തന്നെ വിജാതീയരോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി, സ്റ്റീഫൻ കല്ലെറിയപ്പെട്ടു, പൗലോസ് വിജാതീയരോട് തന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചു. ഈ സംഭവങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗികവും അന്തിമവുമായ വേർപിരിയലിനെ അടയാളപ്പെടുത്തി. https://bibleask.org/what-was-the-purpose-of-the-prophecy-of-the-seventy-weeks-in-daniel-9/

ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടി പുതിയ നിയമ സഭയിലേക്ക് (യഹൂദർക്കും വിജാതീയർക്കും) കൈമാറി.

തന്നെ നിരസിക്കുന്നത് ഉടമ്പടിയുടെ മക്കളെന്ന നിലയിൽ സ്വന്തം തിരസ്കരണത്തിന് മുദ്രയിടുമെന്ന് യഹൂദ നേതാക്കളോട് യേശു പറഞ്ഞു. “ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടുകയും അതിന്റെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക് നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യും” (മത്തായി 21:43).

അങ്ങനെ, ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടി വാഗ്‌ദത്തങ്ങൾ അക്ഷരീയ ഇസ്രായേൽ ജനതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ഇസ്രായേലിലേക്ക് (യഹൂദരോ വിജാതീയരോ) ആയവർക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു. യേശുക്രിസ്തുവിനെ തന്റെ കർത്താവും സ്വന്ത രക്ഷകനുമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ഏതൊരാളും സഭയുടെ ഭാഗമാണ്. “നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരാണ്. ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്നു സ്നാനം ഏറ്റ നിങ്ങളിൽ പലരും ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെ യഹൂദനോ യവനനോ ഇല്ല, അടിമയോ സ്വതന്ത്രനോ ഇല്ല, ആണും പെണ്ണും എന്നില്ല; നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഒന്നാണ്. നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റേതാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയും വാഗ്ദത്തപ്രകാരം അവകാശികളും ആകുന്നു” (ഗലാത്യർ 3:26, 29).

ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ വംശീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും രക്ഷനേടാനാകും. “കാമത്താൽ ലോകത്തിലുള്ള ദ്രവത്വത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട്, ഇവയിലൂടെ നിങ്ങൾ ദൈവിക സ്വഭാവത്തിൽ പങ്കാളികളാകേണ്ടതിന് അത്യധികം മഹത്തായതും വിലയേറിയതുമായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു” (2 പത്രോസ് 1:4 യോഹന്നാൻ 1:12, 13;3:3). ദൈവകൃപ വിശ്വാസികളെ “ദൈവപുത്രന്മാരും” (1 യോഹന്നാൻ 3:1), അങ്ങനെ “ക്രിസ്തുവിൻറെ കൂട്ടവകാശികളും” (റോമർ 8:17), കൃപയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെ എല്ലാ പദവികളുടെയും സ്വീകർത്താക്കളാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. (ഗലാത്യർ 4:6, 7).

ഒരു ജനതയെന്ന നിലയിൽ ഇസ്രായേല്യർ അനുസരണത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ പഴയനിയമ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന് ഒരിക്കലും നിറവേറ്റപ്പെട്ടില്ല. അല്ലാത്തപക്ഷം, അവരുടെ പീഡകരിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെട്ട് അവർ തങ്ങളുടെ ഭൂമി കൈവശമാക്കുമായിരുന്നു. ജറുസലേം ലോകത്തിന്റെ ആരാധനാ കേന്ദ്രമായി മാറുമായിരുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments