എന്തുകൊണ്ടാണ് നാല് മാലാഖമാർ ഭൂമിയുടെ നാല് കാറ്റും പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ ദർശനത്തിൽ “അതിന്റെശേഷം ഭൂമിമേലും കടലിന്മേലും യാതൊരു വൃക്ഷത്തിന്മേലും കാറ്റു ഊതാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു നാലു ദൂതന്മാർ ഭൂമിയിലെ നാലു കാറ്റും പിടിച്ചുകൊണ്ടു ഭൂമിയുടെ നാലു കോണിലും നില്ക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു” (വെളിപാട് 7: 1). “നാലു കോണുകൾ” മുഴുവൻ ഭൂമിയെയും “നാല് കാറ്റുകൾ” വടക്കുനോക്കിയന്ത്രത്തിന്റെ നാല് ദിശകളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു (ദാനിയേൽ. 8:8; മർക്കോസ് 13:27).

എല്ലായിടത്തും നാശവും അരാജകത്വവും വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള സാത്താന്റെ ശ്രമങ്ങളെയാണ് വിനാശകരമായ ശക്തികൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ ലോകത്തിലെ ദൈവിക ശക്തികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിലെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെയും ദൈവമക്കളെ അവരുടെ നെറ്റിയിൽ മുദ്രയിടുന്നതുവരെയും തിന്മയുടെ ശക്തികളെ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നു (വെളി. 7:2-3; ഈസെ. 9:2-6) . തന്റെ ജനത്തിന്റെ മേലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മുദ്ര കാണിക്കുന്നത് അവൻ അവരെ തന്റെ സ്വന്തക്കാരായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് (2 തിമോ. 2:19). പരിവർത്തനത്തിലും സ്നാനത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ച അനുഭവത്തിൽ പൗലോസ് മുദ്രയിടുന്നതിനെ പരാമർശിച്ചു (2 കൊരി. 1:22; എഫെ. 1:13; എഫെ. 4:30).

യോഹന്നാൻ ദർശനത്തിൽ കണ്ടത് നാല് ദൂതന്മാരെ മാത്രം; സാത്താന്റെയും അവന്റെ ഏജൻസികളുടെയും നാശം തടയുന്നതിൽ അനേകം ദൂതന്മാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. ആരെ വിഴുങ്ങണമെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന, അലറുന്ന സിംഹത്തെപ്പോലെയുള്ള ദുഷ്ടന്റെ ഉഗ്രകോപം അടക്കിനിർത്താനുള്ള ജോലി അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (1 പത്രോസ് 5:8).

മുദ്രയിടുന്ന ജോലി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കളുടെ മേൽ സാത്താൻ തന്റെ തിന്മ പകരും, കാരണം അവരുടെ അകൃത്യത്തിന്റെ പാനപാത്രം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കലഹം അയഞ്ഞുപോകും. എഡി 70-ൽ റോമാക്കാരുടെ ഉപരോധസമയത്ത് ജറുസലേം അനുഭവിച്ചതിനേക്കാൾ ഭയാനകമായ നാശത്തിൽ ലോകം മുഴുവനും മുങ്ങിപ്പോകും.

എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ പിശാചിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെടും.
“അത്യുന്നതന്റെ മറവിൽ വസിക്കയും സർവ്വശക്തന്റെ നിഴലിൻ കീഴിൽ പാർക്കയും ചെയ്യുന്നവൻ
യഹോവയെക്കുറിച്ചു: അവൻ എന്റെ സങ്കേതവും കോട്ടയും ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ ദൈവവും എന്നു പറയുന്നു.
അവൻ നിന്നെ വേട്ടക്കാരന്റെ കണിയിൽ നിന്നും നാശകരമായ മഹാമാരിയിൽനിന്നും വിടുവിക്കും.
തന്റെ തൂവലുകൾകൊണ്ടു അവൻ നിന്നെ മറെക്കും; അവന്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ നീ ശരണം പ്രാപിക്കും; അവന്റെ വിശ്വസ്തത നിനക്കു പരിചയും പലകയും ആകുന്നു” (സങ്കീർത്തനം 91:1-4).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments