എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം ഉപയോഗിക്കാത്തത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം

യഥാർത്ഥ എബ്രായ ഭാഷയിൽ, ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം യാവെ എന്ന് അന്യഭാഷാക്ഷരത്തിൽ എഴുതുന്നു. ഇത് ടെട്രാഗ്രാമറ്റൺ (“നാല് അക്ഷരങ്ങൾ” എന്നർത്ഥം) എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ അഭാവം മൂലം, YHWH എന്ന ടെട്രാഗ്രാമറ്റൺ എങ്ങനെയാണ് ഉച്ചരിച്ചതെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. അബദ്ധവശാൽ ദൈവത്തിന്റെ നാമം വ്യർത്ഥമായി സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന ഭയം നിമിത്തം (ലേവ്യപുസ്തകം 24:16), യഹൂദന്മാർ അത് ഉറക്കെ പറയുന്നത് നിർത്തി. ടെട്രാഗ്രാമറ്റൺ എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള വാക്ക് “YAH-way,” “YAH-weh,” അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണ്.

ദൈവനാമം അറിയുന്നത് ആരെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കുമോ?

ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിൽ മാത്രമല്ല രക്ഷയുള്ളത്. ദൈവനാമം “അറിയുക” എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അക്ഷരീയ പദത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ്, എന്നാൽ സ്രഷ്ടാവിനോടുള്ള യഥാർത്ഥ സമർപ്പണം. ആദം ഹവ്വായെ “അറിയുമ്പോൾ”, അതിനർത്ഥം, കടമകൾ, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, പ്രതിബദ്ധത എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് വിവാഹബന്ധത്തിൽ അവൻ അവളുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടുവെന്നാണ്.

പിശാചുക്കൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ നാമം അറിയാം (യാക്കോബ് 2:19) അവർ അവന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു (മർക്കോസ് 3:11; 5:7). ന്യായവിധിയിലെ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ അവർ വിറയ്ക്കുന്നു (മത്തായി 25:41; 2 പത്രോസ് 2:4). അവരുടെ വിശ്വാസം ബൗദ്ധികമായി ശരിയായിരിക്കാം, എങ്കിലും അവനു കീഴടങ്ങാത്തതിനാൽ അവർ പിശാചുക്കളായി തുടരുന്നു.

ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം – വിശ്വാസത്തിന്റെ സത്ത

ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം അറിയാമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട യഹൂദന്മാർ വചനത്തിന്റെ അക്ഷരം സൂക്ഷിച്ചു, എന്നാൽ വചനത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പ്രയോഗിച്ചില്ല. കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന് യേശു അവർക്ക് കാണിച്ചുകൊടുത്തു. “നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ നാമം വൃഥാ എടുക്കരുത്” (പുറപ്പാട് 20:7) പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ കൽപ്പന, ആരാധനയിലെ ശൂന്യമായ ചടങ്ങിനെയും ഔപചാരികതയെയും (1 തിമോത്തി 3:5) അപലപിക്കുകയും യഥാർത്ഥ ആത്മാവിലുള്ള ആരാധനയെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. വിശുദ്ധിയുടെ (യോഹന്നാൻ 4:24). നിയമത്തിന്റെ അക്ഷരം അനുസരിക്കുന്നത് പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു.

പരീശന്മാരെക്കാളും ഇസ്രായേലിലെ മതനേതാക്കന്മാരെക്കാളും ആരും ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ കർശനമായി ബഹുമാനിച്ചിട്ടില്ല, അവർ ഇന്നുവരെ അത് ഉച്ചരിക്കില്ല. എന്നാൽ അവരുടെ തീവ്രമായ ഭക്തിയും തീക്ഷ്ണതയും ഏകദേശം 2,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവപുത്രനെ ക്രൂശിച്ച ദാരുണമായ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്ന് അവരെ തടഞ്ഞില്ല. “അവൻ സ്വന്തത്തിലേക്ക് വന്നു, അവൻറെ സ്വന്തക്കാർ അവനെ സ്വീകരിച്ചില്ല” (യോഹന്നാൻ 1:11).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.