എന്തുകൊണ്ടാണ് നല്ല പ്രവൃത്തികൾ നമുക്ക് രക്ഷ നേടിത്തരാൻ കഴിയാത്തത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാനും സ്വന്തം നീതി സ്ഥാപിക്കാനും മനുഷ്യന് കഴിയാത്തതിനാൽ നല്ല പ്രവൃത്തികൾക്ക് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാനാവില്ല. ബൈബിൾ പറയുന്നു, “ഞങ്ങളുടെ നീതിപ്രവർത്തികൾ ഒക്കെയും കറപിരണ്ട തുണിപോലെ” (യെശയ്യാവ് 64:6). മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നീതിയല്ല, അപൂർണതയാണ്. ക്രിസ്തു പ്രദാനം ചെയ്ത നീതിയുടെ അങ്കി മാത്രമേ മനുഷ്യന് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അനുയോജ്യമാകൂ. “ഒരു മനുഷ്യൻ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാലല്ല, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വാസത്താലാണ് നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത്” (ഗലാ. 2:16).

പൗലോസ് എഴുതി, “എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇല്ലാത്തവരായിത്തീർന്നു” (റോമർ 3:23). ആദാമിന്റെ പാപം മനുഷ്യനിലെ ദൈവിക പ്രതിച്ഛായയെ നശിപ്പിച്ചു (റോമർ 5:12), മനുഷ്യന്റെ പതനം മുതൽ, ആദാമിന്റെ എല്ലാ മക്കളും ദൈവത്തിന്റെ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് പാപത്തിൽ തുടരുന്നു. ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയാൽ ഒരു ശാഖ ഉടൻ ഉണങ്ങി മരിക്കുന്നതുപോലെ, ക്രിസ്തുവില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല (യോഹന്നാൻ 5:5).

മനുഷ്യർക്ക് ദൈവമുമ്പാകെ ശരിയായ നില കൈവരിക്കാൻ യാതൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ, നീതീകരണം ഒരു സൗജന്യ ദാനമായി വരണം. ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ താഴ്മയോടെ സ്വീകരിക്കുകയും തനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവമഹത്വത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും തനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതി നൽകുന്ന യാതൊന്നും തനിക്കില്ലെന്നും അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ന്യായീകരണത്തെ ഒരു സൗജന്യ ദാനമായി സ്വീകരിക്കാൻ വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപ്തനാകൂ (എഫേസ്യർ. 2:8).

യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് നീതി ലഭിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം. ഈ വിശ്വാസാനുഭവത്തിലൂടെ, ഒരു മനുഷ്യനെ വീണ്ടും ദൈവവുമായി നല്ല നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു (റോമർ 3:24) കാരണം ദൈവത്തിന് അവനിൽ ഒരു പുതിയ ഹൃദയം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും, കൂടാതെ ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിന് വിധേയമായി ഒരിക്കൽ കൂടി ജീവിക്കാൻ വിശ്വാസത്താൽ അവൻ ശക്തനാകുകയും ചെയ്യുന്നു. വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുമൂലം നമുക്കു ദൈവത്തോടു സമാധാനം ഉണ്ടു” (റോമർ 5:1).

ക്രിസ്തുവിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ ദൈവത്തിന്റെ ഈ മഹത്വം സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കും മനസ്സിലേക്കും പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ, അത് അവനെ “കർത്താവിൽ വെളിച്ചം” ആക്കി മാറ്റുന്നു (എഫേ. 5:8). അങ്ങനെ “എന്നാൽ മൂടുപടം നീങ്ങിയ മുഖത്തു കർത്താവിന്റെ തേജസ്സിനെ കണ്ണാടിപോലെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നവരായി നാം എല്ലാവരും ആത്മാവാകുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാനമായി തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ്സു പ്രാപിച്ചു അതേ പ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു” (2 കോറി. 3:18). അങ്ങനെ ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും ലക്ഷ്യം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമോ സ്വഭാവമോ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് (റോമ. 5:2; 1 തെസ്സ. 2:12; 2 തെസ്സ. 2:14).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment