എന്തുകൊണ്ടാണ് നല്ലവർ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പീഡനം അനുവദിക്കുന്നത്

ദുഷ്ടന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ലവരെ പീഡനം അനുഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഈശ്വരേച്ഛ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ പുതുതായി വരുന്ന പലർക്കും ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചു. ചിലർ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാണ്, കാരണം അവൻ ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാരെ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു, വിശ്വാസികൾ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ. (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 73: 3). നീതിമാനും കാരുണ്യവാനുമായ, അനന്തമായ ശക്തിയുള്ള കർത്താവിന് അത്തരം അനീതികൾ സഹിക്കാൻ കഴിയുമോ?

തന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ എല്ലാ തെളിവുകളും കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യരാശിയെ നിത്യമരണത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായി അവൻ തന്റെ പുത്രനെ മരിക്കാൻ നൽകപ്പെട്ടു. “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16). അതിലും വലിയ സ്നേഹമില്ല (യോഹന്നാൻ 15:13). അതിനാൽ, അവന്റെ കരുതലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ നാം അവന്റെ നന്മയെ സംശയിക്കേണ്ടതില്ല.

ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡനം

വിചാരണയുടെ നാളുകളിൽ അവരുടെ ആത്മാക്കളെ ഞെരുക്കുന്ന സംശയങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു: “ദാസൻ തന്റെ യജമാനനെക്കാൾ വലിയവനല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഓർക്കുക. അവർ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങളെയും ഉപദ്രവിക്കും” (യോഹന്നാൻ 15:20).

ദൈവപുത്രൻ തന്റെ അനുഗാമികളെക്കാളും ദുഷ്ടന്മാരാൽ നമുക്കായി സഹിച്ചു. തന്റെ അനുയായികളിൽ ഏതൊരാൾക്കും ദുഷ്ടമനുഷ്യരാൽ സഹിക്കുന്നതിലും അധികം ദൈവപുത്രൻ നമുക്കുവേണ്ടി സഹിച്ചു. “…അവൻ ദൈവരൂപത്തിൽ ഇരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളേണം എന്നു വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപം എടുത്തു മനുഷ്യസാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നേ, അനുസരണമുള്ളവനായിത്തീർന്നു” (ഫിലിപ്പിയർ 2:6-8).

പീഡനത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ

നീതിമാന്മാർ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്നു ഉപദ്രവം സഹിക്കുന്നു; അവരുടെ മാതൃക വിശ്വാസത്തിന്റെയും ദൈവഭക്തിയുടെയും യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ; അവരുടെ സ്ഥിരതയുള്ള ഗതി ഭക്തിയില്ലാത്തവരെയും അവിശ്വാസികളെയും കുറ്റംവിധിച്ചേക്കാം. പൗലോസ് വിശ്വാസികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, “അതിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അല്പനേരത്തേക്കു നാനാപരീക്ഷകളാൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കേണ്ടിവന്നാലും ആനന്ദിക്കുന്നു. അഴിഞ്ഞുപോകുന്നതും തീയിൽ ശോധന കഴിക്കുന്നതുമായ പൊന്നിനെക്കാൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന വിലയേറിയതു എന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പുകഴ്ചെക്കും തേജസ്സിന്നും മാനത്തിന്നുമായി കാണ്മാൻ അങ്ങനെ ഇടവരും” (1 പത്രോസ് 1:6,7).

ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാനും തന്നോടുള്ള ശത്രുത വെളിപ്പെടുത്താനും ദൈവം അനുവദിക്കുന്നു, അവർ തങ്ങളുടെ അകൃത്യത്തിന്റെ അളവ് നിറച്ചശേഷം, അവരുടെ നാശത്തിൽ അവന്റെ നീതിയും കരുണയും എല്ലാവരും കാണും. അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരും അവരെ സംബന്ധിച്ച് വഞ്ചിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ, ദുഷ്ടന്മാരെ അവരുടെ യഥാർത്ഥ നിറം വെളിപ്പെടുത്താൻ അവൻ അനുവദിക്കുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷകളും പ്രതിഫലങ്ങളും

നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവ് തന്റെ മക്കളെ മറന്നുകളയുകയോ അവഗണിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. “യഹോവ തന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിൽ ഉദാസീനനല്ല ” (2 പത്രോസ് 3:9). അവന്റെ ന്യായവിധിയുടെ ദിവസം ഉടൻ വരുന്നു, അവന്റെ നിയമം ലംഘിക്കുകയും അവന്റെ ജനത്തെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളുടെ ന്യായമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കും. വിശുദ്ധരോടുള്ള എല്ലാ ക്രൂരതയും അനീതിയും ക്രിസ്തുവിനോട് ചെയ്തതുപോലെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കും.

നീതിമാന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കർത്താവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത്: “നീതിക്കുവേണ്ടി ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ; സ്വർഗ്ഗരാജ്യം അവരുടേതാണ്. എന്റെ നിമിത്തം മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ ശകാരിക്കയും ഉപദ്രവിക്കയും നിങ്ങൾക്കെതിരെ എല്ലാ തിന്മയും കളവായി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ. സന്തോഷിക്കുക, അത്യധികം ആഹ്ലാദിക്കുക, എന്തെന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതാണ്; നിങ്ങൾക്കുമുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരെ അവർ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിച്ചു” (മത്തായി 5:10-12). മനുഷ്യപുത്രൻ മഹത്വത്തിൽ വരുമ്പോൾ “അവൻ ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കു തക്ക പ്രതിഫലം നൽകും” (മത്തായി 16:27; വെളിപ്പാട് 22:12).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment