എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പദ്ധതികൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കർത്താവ് എപ്പോഴും നമ്മെ സഹായിക്കാത്തത്?

BibleAsk Malayalam

നമ്മുടെ പദ്ധതികൾ എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികളല്ല (യെശയ്യാവ് 55:8). നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നിരസിക്കുന്നതാണ് നമുക്കും അവന്റെ ലക്ഷ്യത്തിനും ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് അവൻ കണ്ടേക്കാം. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം, തങ്ങളെത്തന്നെയും തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം തന്റെ മഹത്വത്തിനായി ആത്മാർത്ഥമായി സമർപ്പിക്കുന്നവരെ അവൻ വളരെയധികം അനുഗ്രഹിക്കും (ആവ. 28:2-8).

നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് ദൈവം കാണുന്നുവെങ്കിൽ, അവന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട്, മറ്റ് പദ്ധതികൾ നമ്മെ ഭരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ നിരാകരണത്തെ സമനിലയിലാക്കും. യേശു നമുക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്നു, “അപ്പോൾ, ദുഷ്ടനായിരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങൾ നൽകാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവ് തന്നോട് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എത്രയധികം നൽകും?” (ലൂക്കോസ് 11:13).

നമ്മൾ തെറ്റുകൾ വരുത്തിയാലും ദൈവം അത് നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും. “ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും അവന്റെ ഉദ്ദേശ്യമനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്കും എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം” (റോമർ 8:28).

നമുക്കുവേണ്ടിയുള്ള അവന്റെ സ്‌നേഹപുരസ്സരമായ കരുതലിലും താൽപ്പര്യത്തിലും, നാം സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ നന്നായി നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ, നമ്മുടെ സ്വന്തം അഭിലാഷത്തിന്റെ സംതൃപ്തി തേടാൻ സ്വാർത്ഥമായി നമ്മെ അനുവദിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചേക്കാം. പകരം, നീതിയുടെ പാതയിൽ നടക്കാൻ അവൻ നമ്മെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും, ഈ പാത ഒരു ഉയർന്ന വിളിക്കായി നമ്മെ ഒരുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകും. നമുക്കുവേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ വിജയിക്കുന്നതിന് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പദ്ധതികൾ പരാജയപ്പെടുന്നു (മത്തായി 6:10).

ഭാവിയിൽ നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി വ്യക്തമായി കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഉത്തരം ലഭിക്കാത്ത പ്രാർത്ഥനകളും നിരാശാജനകമായ പ്രതീക്ഷകളും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ, ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കും, “സർവശക്തനായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ പ്രവൃത്തികൾ മഹത്തരവും അത്ഭുതകരവുമാണ്. നിങ്ങളുടെ വഴികൾ നീതിയും സത്യവുമാണ്” (വെളിപാട് 15:3)

അതുകൊണ്ട്, “നമുക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം നമുക്ക് സഹിഷ്ണുതയോടെ ഓടാം” (എബ്രായർ 12:1). കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം അറിയാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കേണമേ എന്നതായിരിക്കണം ഞങ്ങളുടെ ദൈനംദിന പ്രാർത്ഥന. അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: