എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് യേശുവിന് പേരുകൾ ഉള്ളത്, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പേരില്ല?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്?

 • ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ്
 • ജീവന്റെ ആത്മാവ്
 • സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ്

പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?

 • രചയിതാവ്
 • ടീച്ചർ
 • സാന്ത്വനക്കാരൻ / ഉപദേഷ്ടാവ് / അഭിഭാഷകൻ
 • ചലിപ്പിക്കുന്നവൻ
 • മദ്ധ്യസ്ഥൻ
 • തലയിൽ കൈവയ്ക്കുന്നവൻ
 • സാക്ഷി
 • വഴികാട്ടി
 • അന്തേവാസി
എബ്രായ ഭാഷയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പേര് റൂച്ച് ഹ-കോദേഷ് എന്നാണ്, എന്നാൽ അതിന്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥ പേര് ഇല്ലാത്തത്?.
എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്?

വ്യക്തിയുടെ പങ്കിനെയും സ്വഭാവത്തെയും സൂചിപ്പിക്കാൻ ബൈബിളിൽ പേരുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിവിധ പേരുകളിലും പദവിയിലും അറിയപ്പെടുന്നു . ആ പേരുകളിൽ ചിലത് ഇതാ:

ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ്

“യേശു സ്നാനം ഏറ്റ ഉടനെ വെള്ളത്തിൽനിന്നു കയറി; അപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗം തുറന്നു ദൈവാത്മാവു പ്രാവെന്നപോലെ ഇറങ്ങി തന്റെ മേൽ വരുന്നതു അവൻ കണ്ടു ” (മത്തായി 3:16, 2. കൊരിന്ത്യർ 3:17; 1 പത്രോസ് 1:11).

ജീവന്റെ ആത്മാവ്

“ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം എനിക്കു പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രമാണത്തിൽനിന്നു ക്രിസ്തുയേശുവിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു” (റോമർ 8:2).

സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ്

“ലോകം അവനെ കാണുകയോ അറികയോ ചെയ്യായ്കയാൽ അതിന്നു അവനെ ലഭിപ്പാൻ കഴികയില്ല; നിങ്ങളോ അവൻ നിങ്ങളോടു കൂടെ വസിക്കയും നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു അവനെ അറിയുന്നു. ” (യോഹന്നാൻ 14:17 കൂടാതെ 16:13; 1 കൊരിന്ത്യർ 2:12-16).

പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?

കൂടാതെ, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബൈബിളിൽ അതിന്റെ നിരവധി കർത്തവ്യങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്:

രചയിതാവ്

“പ്രവചനം ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടത്താൽ വന്നതല്ല, ദൈവകല്പനയാൽ മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധാത്മനിയോഗം പ്രാപിച്ചിട്ടു സംസാരിച്ചതത്രേ. ” (2 പത്രോസ് 1:21 കൂടാതെ 2 തിമോത്തി 3:16).

അദ്ധ്യാപകൻ

“എങ്കിലും പിതാവു എന്റെ നാമത്തിൽ അയപ്പാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവു എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങൾക്കു സകലവും ഉപദേശിച്ചുതരികയും ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞതു ഒക്കെയും നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും” (യോഹന്നാൻ 14:26, 1 കൊരിന്ത്യർ 2:13).

സാന്ത്വനക്കാരൻ / ഉപദേഷ്ടാവ് / അഭിഭാഷകൻ

“അവന്റെ മേൽ യഹോവയുടെ ആത്മാവു ആവസിക്കും; ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിവേകത്തിന്റെയും ആത്മാവു, ആലോചനയുടെയും ബലത്തിന്റെയും ആത്മാവു, പരിജ്ഞാനത്തിന്റെയും യഹോവാഭക്തിയുടെയും ആത്മാവു തന്നേ. ” (യെശയ്യാവ് 11:2 യോഹന്നാൻ 14:16; 15: 26; 16:7).

കാര്യസ്ഥൻ

“എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടു സത്യം പറയുന്നു; ഞാൻ പോകുന്നതു നിങ്ങൾക്കു പ്രയോജനം; ഞാൻ പോകാഞ്ഞാൽ കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരികയില്ല; ഞാൻ പോയാൽ അവനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയക്കും. അവൻ വന്നു പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തിന്നു ബോധം വരുത്തും. അവർ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കായ്കകൊണ്ടു പാപത്തെക്കുറിച്ചും ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോകയും നിങ്ങൾ ഇനി എന്നെ കാണാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു നീതിയെക്കുറിച്ചും ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കകൊണ്ടു ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും തന്നേ ” (യോഹന്നാൻ 16:7-11).

മദ്ധ്യസ്ഥൻ

“അവ്വണ്ണം തന്നേ ആത്മാവു നമ്മുടെ ബലഹീനതെക്കു തുണനില്ക്കുന്നു. വേണ്ടുംപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതു എന്തെന്നു നാം അറിയുന്നില്ലല്ലോ. ആത്മാവു തന്നേ ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ നമുക്കു വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നു ” (റോമർ 8:26).

മുദ്രയിടുന്നവൻ

“അവൻ നമ്മെ മുദ്രയിട്ടും ആത്മാവു എന്ന അച്ചാരം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തന്നുമിരിക്കുന്നു. ” (2 കൊരിന്ത്യർ 1:22; കൂടാതെ 5:5; എഫെസ്യർ 1:13-14).

സാക്ഷി

“നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്നു ആത്മാവുതാനും നമ്മുടെ ആത്മാവോടുകൂടെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു ” (റോമർ 8:16 എബ്രായർ 2:4; 10:15).

വഴികാട്ടി

“സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവു വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴിനടത്തും; അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്നതു സംസാരിക്കയും വരുവാനുള്ളതു നിങ്ങൾക്കു അറിയിച്ചുതരികയും ചെയ്യും ” (യോഹന്നാൻ. 16:13).

അന്തേവാസി

“നിങ്ങളോ, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവു നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നു വരികിൽ ജഡസ്വഭാവമുള്ളവരല്ല ആത്മസ്വഭാവമുള്ളവരത്രേ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ അവന്നുള്ളവനല്ല. ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ ശരീരം പാപംനിമിത്തം മരിക്കേണ്ടതെങ്കിലും ആത്മാവു നീതിനിമിത്തം ജീവനാകുന്നു. യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽനിന്നു ഉയിർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവു നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്രിസ്തുയേശുവിനെ മരണത്തിൽനിന്നു ഉയിർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തന്റെ ആത്മാവിനെക്കൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ മർത്യശരീരങ്ങളെയും ജീവിപ്പിക്കും. ” (റോമർ 8:9-11, എഫെസ്യർ 2: 21-22; 1 കൊരിന്ത്യർ 6:19).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.