എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പഴയ നിയമം ആവശ്യമായി വരുന്നത്?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

പഴയനിയമത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് പുതിയ നിയമം. പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമങ്ങൾ ദൈവം ആരാണെന്നും അവൻ തന്റെ മക്കളെ എങ്ങനെ രക്ഷിച്ചു എന്നതിന്റെ മുഴുവൻ ചിത്രവും നമുക്ക് നൽകുന്നു. പഴയ നിയമം ഇല്ലെങ്കിൽ, പാപത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവം എങ്ങനെ വീണ്ടെടുപ്പിനുള്ള മാർഗം ആസൂത്രണം ചെയ്തുവെന്നും നമുക്ക് അറിയുമായിരുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ, അത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു – അവന്റെ സ്നേഹവും നീതിയും (യോഹന്നാൻ 3:16). ക്രിസ്തുവിന് 1000 വർഷം മുമ്പ് നൽകിയ പഴയ നിയമ പ്രവചനങ്ങൾ അവന്റെ വരവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു, ഈ പ്രവചനങ്ങളുടെ കൃത്യമായ നിവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മോട് പറയുന്നു.

ക്രിസ്തുവിനും ശിഷ്യന്മാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നതും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതും പഴയനിയമ പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു. അതിനെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു, “ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ നീക്കേണ്ടതിന്നു വന്നു എന്നു നിരൂപിക്കരുതു; നീക്കുവാനല്ല നിവർത്തിപ്പാനത്രെ ഞാൻ വന്നതു. 18സത്യമായിട്ടു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോകുംവരെ സകലവും നിവൃത്തിയാകുവോളം ന്യായപ്രമാണത്തിൽനിന്നു ഒരു വള്ളി എങ്കിലും പുള്ളി എങ്കിലും ഒരുനാളും ഒഴിഞ്ഞുപോകയില്ല. ” (മത്തായി 5 : 17, 18 ).

സത്യത്തിന്റെ അധികാരമായി യേശു പലപ്പോഴും ഉദ്ധരിച്ചു (യോഹന്നാൻ 17:17). സാത്താന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളെ നേരിടുമ്പോൾ, “മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുകയില്ല” എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ ഉപയോഗിച്ചു. “നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കരുത് എന്ന് വീണ്ടും എഴുതിയിരിക്കുന്നു.” “നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം, അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു” (മത്തായി 4:4, 7, 10).

തന്റെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം അതിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ പരാമർശിച്ചു. “മോശയിൽ തുടങ്ങി എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും [യേശു] എല്ലാ തിരുവെഴുത്തുകളിലും തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വിശദീകരിച്ചുകൊടുത്തു” (ലൂക്കാ 24:27). അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവന്റെ ചുവടുകൾ പിന്തുടർന്നു, “[അപ്പൊല്ലോസ്] യഹൂദന്മാരെ പരസ്യമായി ഖണ്ഡിച്ചു, യേശുവാണ് ക്രിസ്തുവെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു” (പ്രവൃത്തികൾ 18:28).

പഴയനിയമം പഠിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പോൾ തിമോത്തിയോസിനോട് പറഞ്ഞു, “ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷയ്ക്കായി നിങ്ങളെ ജ്ഞാനിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അറിയാം… എല്ലാതിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവൃത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ചു തികഞ്ഞവൻ ആകേണ്ടതിന്നു ഉപദേശത്തിന്നും ശാസനത്തിന്നും ഗുണീകരണത്തിന്നും നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തിന്നും പ്രയോജനമുള്ളതു ആകുന്നു” (2 തിമോത്തി 3:15-16). ശ്രദ്ധിക്കുക, “എല്ലാ തിരുവെഴുത്തും” (പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമങ്ങൾ) ദൈവത്താൽ പ്രചോദിതമാണെന്നും എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണെന്നും പൗലോസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

അവസാനമായി, പഴയ നിയമം എഴുതിയത് ദൈവത്താൽ പ്രചോദിതരായ വിശുദ്ധ മനുഷ്യരാണ്, അതിനാൽ അത് തകർക്കാൻ കഴിയില്ല “പ്രവചനം പഴയ കാലത്ത് മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടത്താൽ ഉണ്ടായതല്ല; എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രേരിതരായി സംസാരിച്ചു” (2 പത്രോസ് 1:21). ഓരോ തലമുറയ്ക്കും ആവശ്യമായ ദൈവവചനമാണത്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

More answers: